WOB BRANDWEERKAZERNE

 

   


 | LVDK/ 20009 | 29-01-2020 |

 

Geacht college,

 

Op 31 maart 2019 deed de BSD-fractie een beroep op de Wob voor inzage “ in alle dossiers, die betrekking hebben op de besprekingen, mailwisseling, brieven, telefoonnotities en dergelijke met de ontwikkelaar Fivente en eventuele derden over een eventuele realisatie of planvoorbereiding van een ontwikkeling van het terrein van de voormalige brandweerkazerne”

Het doel was te kunnen beoordelen: wat is afgesproken en hoe hebben partijen (gemeente en Fivente) zich aan de afspraken gehouden?

Het ter inzage gestelde, was in het licht van de onderzoeksdoelstelling buitengewoon teleurstellend. Nu de procedure met Fivente (naar informatie van de Griffie d.d. 22 januari 2020) is beëindigd vindt de BSD-fractie het onverteerbaar en volstrekt niet transparant dat stukken als de samenwerkingsovereenkomst en de SOK’s niet ter inzage waren. Net als veel besprekingsverslagen. Voor een college dat zich voorstaat “verbindend, eerlijk, vooruitstrevend” te zijn acht de BSD dit niet passend.

Conclusies kunnen dan ook niet getrokken worden inzake de onderzoeksvraag: hoe partijen zich aan de afspraken hebben gehouden? Veel blijft duister. Bijvoorbeeld de afspraken over de prijs. De BSD-fractie krijgt nu de indruk dat de gemeente zich niet meer wenste te verbinden aan de in 2015 op basis van taxaties tot stand gekomen prijsverwachtingen. Nu bestaat bij de BSD-fractie de indruk dat uw college misschien wel onder de met Fivente afgesproken zaken uit wou omdat de grondmarkt veranderd was en dat een raadsmotie, tot stand gekomen vanuit de coalitiepartijen, is gebruikt om onder een afspraak met Fivente uit te komen. Hoezo betrouwbaar? De BSD-fractie geeft uw college gaarne de kans alsnog inzage in de stukken te verlenen. Anders overwegen wij of een route via Fivente ons wel kan informeren.

Tenslotte iets wat ons opviel. Een aantal verslagen van overleggen tussen Fivente en de Gemeente bleken door Fivente opgesteld. Wat is in deze het beleid?

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.