WOB VERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED OOST

 

   


 | LVDK/ 19024 | 03-12-2019 |

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Met enige verbazing en verbijstering heeft ondergetekende kennisgenomen van de gang van zaken rond het bestemmingsplan Buitengebied Oost. Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: “Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat: 3.8.e de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging beslist omtrent vaststelling van het bestemmingsplan.” Die termijn liep eind juni af! Nationale en provinciale regelgeving zijn altijd aan veranderingen onderhevig. Wetten en omstandigheden, zoals de PAS, veranderen in Nederland altijd. En zijn dan ook geen reden om af te zien van vaststelling. Een bestemmingsplan is altijd een momentopname en dient een flexibel uitgangspunt te zijn en te blijven voor de ontwikkeling van een gebied.

De overschrijding van de twaalf weken termijn zou voor de gemeenteraad niet acceptabel moeten zijn. Wat is de echte reden? Wat is er gebeurd na 27 maart 2019 (het aflopen van de termijn van ter visie legging)? Er zijn 46 zienswijzen ingediend. Burgers en bedrijven hebben inspanningen verricht om hun jaren lange (vanaf 2015) meepraten en meedenken over dit bestemmingsplan om te zetten in concrete op schrift gestelde opvattingen en wensen. Gezien de twaalf weken termijn moet er direct na 27 maart 2019 zijn gestart met het opstellen van een reactienota gericht op het adequaat voorzien van opvattingen van het college op de 46 zienswijzen.

Het kan niet zo zijn dat burgers en bedrijven geen fatsoenlijke reactie krijgen op hun pennenvruchten! De BSD-fractie verzoekt uw college dan ook omgaand de inspanningen van college en ambtelijk apparaat om te komen tot een adequate reactie op de zienswijzen, met een beroep op de WOB, openbaar te maken. Of anderszins de werkzaamheden per zienswijze inzichtelijk te maken. In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle stukken/dossiers/mails, die betrekking hebben op de behandeling en (voorbereiding) van de gemeentelijke reactie op de 46 ingediende zienswijzen.

Voornoemde stukken/dossiers/mails zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ten spoedigste ter inzage te leggen of uiterlijk van 5 februari 2020 tot en met 30 maart 2020.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.