WINNEND ONTWERP/ SLIJMEN? NOOIT!/ (NATTE)/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 29: GROTE LEUGENS

| jaar 2 | nummer 63 |

| 03-05-2015 | 11.00 uur |


 

| WINNEND ONTWERP |  

 

rotondeDe inrichting van de rotonde “Molenplein” te Halsteren, waarover de BSD-fractie op 20 april 2015 een brief schreef aan het college van B&W, blijkt een prijswinnend ontwerp te zijn genaamd “de confrontatie”.

Het ontwerp doet die naam eer aan want het is een confrontatie tussen kunst/hovenierschap en ondergetekende die op een andere manier naar het milieu kijkt en in de reeds genoemde brief de volgende vraag stelde: “Asfalt is buiten het functionele gebruik als wegdek verontreinigd afval en storting dient derhalve aan vergunningverlening onderhevig te zijn. Is hier voor in het kader van de milieuwetgeving vergunning verleend en wat waren, indien dit het geval is, de argumenten?”

In de antwoordbrief van de gemeente, die uitzonderlijk snel kwam, wordt wel beschreven wat de achtergronden en de boodschap is die het ontwerp beoogt uit te dragen: “De natuur zal altijd sterker zijn dan door de mens gecreëerde inrichtingen” zoals wegen, maar de brief geeft geen antwoord op de kernvraag: is hier voor in het kader van de milieuwetgeving vergunning verleend?
Want hoe je het ook wendt of keert: asfalt is buiten het functionele gebruik als wegdek verontreinigd afval dat niet zomaar gestort mag worden. Het voorgaande laat onverlet dat het als het volgroeid is (zie bijgaande foto) de “confrontatie” een prachtige rotonde kan worden waarvoor de hovenier LEEF! JE TUIN uit Halsteren een compliment verdient.

Louis van der Kallen

 


 

| SLIJMEN? NOOIT! |  

 

bal 013Voor raadsleden is het vaak frustrerend te zien dat, als het op provinciale subsidies aankomt, steden als Tilburg en Eindhoven verhoudingsgewijs meer krijgen dan Bergen op Zoom. Als statenlid heb ik vaak kunnen constateren dat dit aan ons eigen gemeentelijke bestuur en organisatie ligt.

In een nieuwsbrief van een paar weken geleden schreef ik daar al over onder het kopje ‘subsidies krijgen en houden’. Ook op zaterdag 2 mei zag ik weer iets dat ik dacht: ze weten of willen niet weten hoe het werkt. De vereniging Binnenstad organiseerde een druk bezochte lezing over de ontwikkelingen/projecten van het landschap van allure Brabantse Wal in relatie met de Binnenstad.

Twee gemeentelijke ambtenaren gaven op hun vrije zaterdag een lezing. In de lichtbeelden die de lezing ondersteunden kwam de provincie als veruit de belangrijkste subsidieverlener niet voor.

Een van de ambtenaren met een Vlaamse achtergrond wist wel hoe je een subsidieverlener recht doet. Hij memoreerde dat de provincie middels een forse subsidie, uit de Essent geldenpot in het kader van landschappen van allure het project Brabantse Wal een kans had gegeven. De tweede ambtelijke woordvoerder relativeerde het echter vlak daarna door er op te wijzen dat de andere participanten bij elkaar toch meer besteden dan de provincie. Slijmen moet je leren. De Vlaming weet hoe het werkt. Als je bij subsidieverlening vaker vooraan wil staan, moet je juist keer op keer uitspreken dat je blij bent met de provinciale bijdrage en dat je vooral niet zonder kunt. Wat dat betreft is er nog veel te leren. Want als de presentatie straks de websites haalt kan de provincie als grote subsidie verlener (meer dan 40 % en vele miljoenen) zich niet terugvinden. Dan maak je geen punten.   

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE)/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 29: GROTE LEUGENS |  

 

oestersDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.   

In het kader van het schriftelijk overleg over de ontwerp-rijksstructuurvisie hebben Tweede Kamer fracties aanvullende schriftelijke vragen gesteld, die door de Minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen, aanvullend zijn op 9 maart 2015 beantwoord

Soms denk je: waar halen ze het vandaan! Zouden rechtgeaarde parlementariërs de antwoorden van de minister geloven of nemen ze het voor zoete koek aan, omdat de minister van dezelfde club (de VVD) is?

Zo vroeg de VVD zich af of na het verzilten er extra betaald zou moeten worden voor zoet water?

De minister stelde: “Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat de prijzen voor zoet water in de toekomst zullen stijgen.” In het antwoord wordt tevens herhaald dat de leverzekerheid zal stijgen en er een betere kwaliteit beschikbaar komt. In Natte 5 ben ik op deze fabel al in gegaan: niks verbetering van de leverzekerheid en alleen een kwaliteitsverbetering ten aanzien van het chloridegehalte, maar ook een verhoogde kans op bruinrot. Voor de gemiddelde (poot)aardappelteler een regelrechte nachtmerrie.

In het antwoord betoogt de minister dat op basis van de hogere leverzekerheid en de betere kwaliteit voor de landbouw “jaarlijks circa 86 miljoen euro aan extra baten zijn berekend”. Zij en haar ambtenaren moeten wel een hele dikke duim hebben om in deze extra opbrengst te geloven.

Wat de dikke duim overstijgt is het ministeriële antwoord op het VVD verzoek de “nieuwe inkomsten van de Rijksoverheid via bijvoorbeeld de afdracht van visserijrechten of de waarde van Rijksvastgoed te kwantificeren”.

Het antwoord: “Eventuele nieuwe inkomsten voor het rijk zijn door zo veel onzekerheden omgeven dat deze niet te kwantificeren zijn. Vooralsnog zijn geen andere nieuwe rijksinkomsten voorzien dan de in de vraag genoemde voorbeelden.”

In Natte 19 heb ik geschreven over het rapport “Verdienpotentieel zout-Volkerak-Zoommeer” van Royal Haskoning. Dit rapport laat zien dat verzilting een groot voordeel betekent voor de schelpdierenteelt en daardoor ook voor de verpachter: het Rijk. In dit rapport worden de extra inkomsten van het Rijk en de besparingen, zoals het niet meer hoeven bouwen van een derde kolk bij de Krammersluizen, keurig gekwantificeerd (de besparing voor het Rijk van onder andere de derde kolk is 74 miljoen). Hoezo de opbrengsten en besparingen niet kunnen kwantificeren? Voor mij een dikke leugen.  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com  

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-04
VRAGEN EX ART. 39 ZWEMBAD DE MELANEN, KENMERK PVDK/15022


26-04
ZWEMBAD DE MELANEN, KENMERK PVDK/PS/15023


27-04
12e BESTUURLIJKE VOORTGANGSRAPPORTAGE SCHELDEVESTING, KENMERK LK/15024  

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

21-04
AFVALSTORT, KENMERK LK/15020

ANTWOORD, KENMERK U15-007767