COLLEGEONDERHANDELINGEN DEEL 3

|  jaar 1  |  nummer 5  |

|  14-04-2014  |  13.00 uur  |


 

| DE DEUR WAS DICHT ! |

 

Maandag 14 april zou het er eindelijk van komen: de informateur (de heer Guust Verpaalen) en de formateur (Arjan van der Weegen) zouden de BSD (Louis van der Kallen) bijpraten over de collegevorming. Zij (GBWP, LL, VVD en D66) waren er uit en wat Louis van de tam, tam begreep mocht de BSD blij zijn. Een belangrijk BSD punt namelijk schuldvermindering was opgenomen in het coalitieprogramma, zelfs met een concrete formulering (zij het iets minder scherp c.q. ambitieus) dan de BSD in de eerdere bijeenkomst met de heer Verpaalen, als één van de drie speerpunten, naar voren had gebracht.

DICHTE DEUREn nu zou de BSD, zo mochten we uit de krant vernemen, uitgenodigd worden deel te gaan nemen aan de opzet van een raadsprogramma. Na wachten voor een dichte deur (oude onderhandelingstruc van directies richting personeel en vakbeweging om de gesprekspartner te laten beseffen wie op wie wacht) besloot Louis, na even kloppen, de heren mee te delen dat hij vertrok.

Louis was van plan te bedanken voor de grootmoedigheid om mee te mogen werken aan een raadsprogramma en zijn advies aan de BSD-fractie zal dus zijn te bedanken voor die eer. Het opstellen van een raadsprogramma klinkt leuk. Maar als dat moet gebeuren binnen de afspraken die de vier coalitiepartijen in hun onderhandelingen hebben bereikt, is er voor een partij, die zichzelf respecteert, nauwelijks nog eer te behalen. Een dergelijk raadsprogramma heeft enkel tot doel de coalitie meer draagvlak te geven en de niet coalitie partijen medeplichtig te maken en te binden aan het reeds, door de vier partijen, geformuleerde beleid. Tekenen bij het kruisje lijkt dan het motto! Feitelijk is het een aanbod aan de andere raadsfracties om uitvoeringsregels te maken voor het beleid dat de coalitiepartijen hebben geformuleerd. Laat dat nu een taak van het college zijn! De BSD constateert dat wij al meer dan 10 jaar wettelijk geacht worden als raad versus college duaal te functioneren. De BSD is van plan dat ook te doen.

Als het aan Louis ligt gaat de BSD dit rechtse college onbevangen en op inhoud beoordelen op haar daden. 

Louis is niet gelukkig met de wijze waarop de BSD in het kader van de coalitievorming is benaderd/behandeld. De BSD heeft één bijeenkomst gehad met de informateur. Feitelijk is daarin de BSD in de gelegenheid geweest een aantal vragen te beantwoorden, zonder dat van een gesprek sprake was. De informateur beperkte zich tot luisteren. Het toegezegde verslag is nooit gekomen. Laat staan dat er voor de BSD inzage is geweest in een rapportage van de informateur aan de formateur. Een dergelijk proces is niet meer dan een zwarte doos. De informatie van de BSD verdwijnt erin zonder dat de BSD (een partij die twee verkiezingen achter elkaar verdubbelde en dus kan bogen op een toenemend draagvlak in de Bergse samenleving) en de burgerij bekend is wat er mee gaat gebeuren. Wat erger is: de BSD weet formeel niet wat andere partijen hebben ingebracht. In de ogen van de BSD is dat niet transparant en geen basis om in een raadsprogramma wel samen te werken. Als je formeel niet eens weet wie wat ingebracht heeft bij de informateur is dat geen gelijk speelveld.

Van derden heeft de BSD vernomen dat één of meer toekomstige coalitiepartijen bezwaren hadden tegen een samenwerking met de BSD.

Louis was voornemens om in het gesprek met de informateur en de formateur aan te geven dat het gevolgde proces voor hem tot de conclusie leidde: eens maar nooit meer. Aan een dergelijke procedure zal, als het aan Louis ligt, de BSD niet meer deelnemen. De BSD staat voor openheid. Iedereen mag van de BSD weten wat de opvattingen van de BSD zijn. Samenwerking wil de BSD met alle Bergse partijen, maar alleen op voet van gelijkheid en met open vizier. Dus transparant. De BSD wenst het nieuwe college veel succes met haar werk en hoopt dat het college in de toekomst, nu D66 is toegetreden (de partij die in de afgelopen raadsperiode bij bijna ieder onderwerp het college bekritiseerde op het punt van communicatie), leert met respect te communiceren met burgers en partijen die geen deel uitmaken van het college. De start van dit college is op dit punt niet vertrouwenwekkend. 

Louis van der Kallen