O.A. BESTEDING PROVINCIALE GELDEN/FINANCIËLE POSITIE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

 

   


 | LVDK/ 19020 | 18-11-2019 |

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant,

 

De provincie geeft veel geld uit aan versterking van het toeristisch-recreatief karakter van onze mooie provincie. Versterking en behoud van onze cultuurhistorisch bouwwerken is daarvan een belangrijk onderdeel.

In een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad d.d. 22 augustus 2013 is te lezen dat de gemeente Bergen op Zoom 3,5 miljoen euro subsidie kreeg van de provincie Noord-Brabant voor de realisering van het Pleinen Plan Stadskern Noordoost.
In die brief is te lezen: “Het creëren van een toeristisch recreatieve route Markiezenhof via de pleinen en binnenhoven naar het Ravelijn en Anton van Duinkerkenpark”.

In het “Investeringsvoorstel West Brabantse Waterlinie” is op pagina 13 over het Ravelijn te lezen: “Op die manier draagt het Ravelijn bij aan een kwalitatieve impuls in haar omgeving. Daarnaast krijgt het Ravelijn een openbare functie waarbij kennis en beleving met betrekking tot De Linie een rol spelen”….. “De toegankelijkheid en beleefbaarheid van het Ravelijn wordt vergroot”. De realiteit is dat er wel geld gevraagd is aan bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant voor allerlei plannen met een vermeend openbaar karakter of vermeend openbare functie en na het verkrijgen van de gelden het slot erop!
Ik ben benieuwd of uw college blij is met de feitelijke onttrekking aan het openbaar gebied van het Ravelijn door het Ravelijn alleen op zondagmiddag en tegen betaling toegankelijk te maken. Het Bergse college heeft in deze wel een heel bijzondere interpretatie van het woord toegankelijk!

Het Ravelijn is voor heel veel geld prachtig gerestaureerd. Wederom is de provincie hierbij met veel geld behulpzaam geweest wederom met als doel toerisme en het landschap van Allure de Brabantse Wal inhoud te geven. In de beleving van ondergetekende is toerisme gastvrijheid en het kenmerk van ons Brabant. “Het Ravelijn is een belangrijke schakel tussen de binnenstad in de Route van Turf”, is een formulering die in tal van stukken van overheden te vinden is. In de praktijk is dit een volstrekt loze kreet. Ik kan niet anders dan concluderen dat in deze de gemeente Bergen op Zoom op oneigenlijke gronden subsidies heeft binnen gehaald.

Ondergetekende verzoekt uw college alles in het werk te stellen dat de oorspronkelijke doelstelling (openbaarheid) ten aanzien van het Ravelijn gerealiseerd wordt.

Een tweede punt ten aanzien van het Ravelijn is het getoonde disrespect voor het cultuur-historische karakter van het Ravelijn. Bijgaand treft u enkele foto’s die aantonen dat de gemeente Bergen op Zoom op een volstrekt onaanvaardbare wijze omgaat met haar rijke bezit. Hoezo wordt dit prachtige object toeristisch ontsloten? Zelfs een mooie foto die het object en haar geschiedenis recht doet is niet te maken. De aart van het gebruik toont ook geen respect voor de groene aankleding. Maanden lange afdekking van het gras met reclame doeken en een groot (tijdelijk) bouwwerk zijn uitermate schadelijk voor het gras en uiteindelijk ook voor het talud dat door het gras bijeen gehouden moet worden.

Ondergetekende verzoekt uw college de gemeente Bergen op Zoom aan te verzoeken het gebruik/misbruik van het Ravelijn aan te passen c.q. te stoppen en daarmee de cultuur-historische en landschapskwaliteit van het Ravelijn te respecteren.

Een derde punt waarvoor ik aandacht vraag is de manier waarop de verkoop en waarde bepaling heeft plaats gevonden van het gebied rond de Berk aan de exploitant van de Berk. Ik verwijs daarbij naar de brieven en vragen die zowel de namens de VVD fractie als de BSD fractie in deze verzonden zijn aan het college van B&W en de reactie van het college van B&W daarop. Het artikel in BNdeStem van heden geeft een beeld van een gang van zaken die onder de politiek, de burgerij en het Bergse bedrijfsleven tal van vragen oproept.

Ondergetekende verzoekt uw college het totale verkoopproces van de gronden rond de Berk te onderzoeken. Waarbij ook betrokken zou kunnen worden de afspraken die met de exploitant van de Berk zijn gemaakt ten aanzien van de inrichting van het gebied rond de Berk en de daarmee samenhangende openbare voorzieningen en wat de besteding is van de door de provincie ter beschikking gestelde gelden in het kader van Landschappen van Allure.

Een vierde punt is het voorgenomen gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 RVB19-0087.
In dit plan wordt de afkoppelambitie (80%) losgelaten! Het komt ondergetekende voor dat de uitermate geringe ambitie op dit punt in strijd is met het landelijke Bestuursakkoord Water wat in 2011 gesloten is waarvan ook de provincie Noord-Brabant een ondertekenaar is. Kerndoel was de kosten van de afvalwaterketen te beperken en toch tal van (water)doelen te bereiken.
Waterschappen zijn geneigd de gemeentelijk autonomie vergaand te accepteren ook als dat strijdigheid op zou leveren met de gestelde afspraken doelen. Doelen die met de klimaatontwikkelingen sinds 2011 alleen maar dringender zijn geworden.
In Bergen op Zoom lijkt alles om geld te draaien waarbij de gemeentelijk taken of afspraken met andere overheden ondergeschikt blijken. Juist nu dienen de lange termijn doelen en gemaakte afspraken inzake waterberging, klimaatadaptie, hittestress, duurzaamheid, enz. serieus genomen te worden.

Ondergetekende verzoekt uw college, in uw rol als ondertekenaar van het Bestuursakkoord Water 2011 en de latere aanvulling op dat akkoord, het gemeentelijk rioleringsplan te toetsen aan het Bestuursakkoord Water en zo nodig de gemeente Bergen op Zoom te wijzen op haar verantwoordelijkheden.

Ten slotte. De afgelopen dertig jaar zijn er tal van dingen fout gegaan in de gemeente Bergen op Zoom. Die uiteindelijk ertoe hebben geleid dat Bergen op Zoom kraakt en zucht onder een extreme schuldenlast. Vergelijkingen met andere gemeenten gaan mank omdat de gemeente Bergen op Zoom op tal van onderdelen zich niet meer kwijt van taken en voorzieningen die bij een gemeente van deze omvang horen. Zoals bijvoorbeeld voldoende opschikbare bedrijventerreinen of de faciliteiten die behoren bij vormen van hoger onderwijs en een acceptabele onderhoudssituatie van groen en verkeersvoorzieningen.
Bergen op Zoom is feitelijk een anorexia gemeente. Ondergetekende heeft zich de vraag gesteld wat daarvan de oorzaak is. Recent zijn bij mij de ogen opengegaan. Ook met de kennis van het Bergse Haven dossier en het Schelp dossier is het helder dat ons ambtelijk apparaat vaak het college van B&W van de goede informatie en adviezen voorzag. De colleges van de afgelopen 30 maakte keer op keer de eigen keuzes. Met als gevolg veel ernstige fouten met grote financiële gevolgen. Het spoor loopt van het Noordland debacle tot de Schelp nu. Naar aanleiding van recente incidenten schreef ik daar een brief naar de burgemeester en een brief naar het college over. Zie bijlagen.

Zeker sinds de dualisering lijkt het wel of politici en bestuurders ‘one liner’ machines zijn geworden die zonder specialistisch kennis uitvoering verlangen. Het besef, dat raadsleden en wethouders vrijwel altijd goed bedoelende amateurs zijn en dat de echte deskundigen de ondersteunende ambtenaren zijn, is zoek. Eigen dossieronderzoek heeft mij geleerd dat er feitelijk geen balans (meer) is tussen wat politici/bestuurders willen en wat feitelijk realiseerbaar is.
Waar is de bestuurlijke bescheidenheid en ambtelijke assertiviteit die uiteindelijk tot goede en haalbare besluiten leiden. Nu overheerst de ambtelijke bereidheid tot faciliteren en de soms absurde verlangens van bestuurders met narcistische neigingen. Gevolg financiële debacles en een gemeente die langzaam naar de afgrond gaat.
Een andere oorzaak zijn dromende/liegende politici. Ik schreef daar eerder over.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.

Ravelijn Bergen op Zoom Ravelijn Bergen op Zoom Ravelijn Bergen op Zoom

ravelijn 4