MEER GELD OF MEER COMMERCIE/ NAAR EER EN GEWETEN/ BIOMOER EEN KRUIMELGEVAL?

| jaar 5 | nummer 223 |

| 15-07-2018 | 10.00 uur |


 

| MEER GELD OF MEER COMMERCIE |  

 

Gebouw T moet er jaarlijks 150.000 euro bij krijgen vindt het college van B&W. Als de gemeenteraad dat niet zou willen, moet de gemeenteraad toestaan dat de commerciële mogelijkheden van Gebouw T worden uitgebreid.

Bruiloften en partijen in Gebouw T! Dan gaan we gewoon de horecabedrijven in de stad beconcurreren in met belastingcenten gebouwde en geëxploiteerde gebouwen. Voor de BSD niet de oplossing. Gevolg? Nog meer leegstand, nu ook van horecapanden.

De BSD valt van de ene verbazing in de andere. Er is wel geld om een fontein te restaureren en geen geld voor een steunpunt in de nabij gelegen Zoomflat! Er is wel geld voor een poppodium in Gebouw T (jongeren blij) en geen geld voor een steunpunt gericht op ouderen. Tijd voor een lied en een filmpje!

POEN, POEN, POEN

Wel geld voor gebouw T en geen geld voor ouderensteunpunt Zoomflat?

Gepostet von Bergse Sociaal Democraten – BSD am Sonntag, 15. Juli 2018

(geluid aanzetten in video)

Louis van der Kallen

 


 

| NAAR EER EN GEWETEN |  

 

De afgelopen raad heb ik wel aan de besluitvorming, maar niet aan de discussies deelgenomen. Zo nodig legde ik een stemverklaring af. Dat is een korte uitleg van mijn stem. Het waarom van de keuze?

Het was een stil protest tegen een college dat de waarheid niet meer serieus lijkt te nemen. In een eerdere nieuwsbrief heb ik uitgelegd waarom ik boos ben. Dat is tussen die nieuwsbrief en de laatste gemeenteraad niet veranderd. Eerder versterkt, omdat het college enkele uren voor de raadsvergadering met een nieuwe brief kwam waarin wel werd verteld wat er naar de mening van het college is gebeurd, maar niet het waarom van wat er is gebeurd. Geen verklaring van het handelen van college en ambtelijke organisatie. Laat staan iets wat zelfs maar lijkt op een excuus voor de onjuiste antwoorden in een brief aan een raadslid. Antwoorden van een bestuurder aan een raadslid dienen waar te zijn en verschoond te blijven van iedere schijn van leugens. Dat is het fundament van een democratie. Dat fundament is in mijn ogen ernstig aangetast en het college gaat door alsof er niets aan de hand is.

De raadsvergadering wordt altijd geopend door de burgemeester met de volgende tekst: “Naar eer en geweten en met in achtneming van ieders inspiratiebron, zijn wij bijeen gekomen om de besluiten te nemen die voor het besturen van onze gemeente van belang zijn. Wij allen hebben de verantwoordelijkheid voor deze besluitvorming op ons genomen. Laten wij in overeenstemming met de eed of belofte waarmee wij het ambt aanvaard hebben deze opdracht uitvoeren.”

Voor mij is niet alleen de tekst, maar ook het waarom van die tekst belangrijk. Ik tracht daar keer op keer naar te handelen. Dat verwacht ik ook van anderen. Ik heb aan de besluitvorming deelgenomen. Voor debatteren is nodig dat er vertrouwen is in de woorden van anderen, inclusief het college van B&W. Dat vertrouwen is bij mij ernstig aangetast.

Louis van der Kallen    

 


 

| BIOMOER EEN KRUIMELGEVAL? |  

 

Op 5 juli diende de casus Biomoer weer eens bij de Raad van State. Daar toverde de advocaat van Biomoer een konijn uit de hoge hoed. Biomoer wil de uitbreiding onder de kruimelgevallenregeling wegboeken.

Merkwaardig als men zich realiseert dat zowel de OMBW, de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant (GS), de gemeente Roosendaal, de gemeente Bergen op Zoom, BioMoer en de omwonenden hier al jaren mee bezig zijn en nu zou de uitbreiding zomaar vergund dienen te worden onder de kruimelgevallenregeling. In dat geval geldt de Ruimtelijke Verordening niet meer. Dit zou in strijd zijn met eerdere besluiten van onder andere GS.

Wie het snapt mag het zeggen! Als dit soort uitbreidingen van industriële activiteiten in een buitengebied met hoge landschappelijke waarden onder de kruimelgevallenregeling gaan vallen, is dat het failliet van de ruimtelijke ordening en van de geloofwaardigheid van alle betrokken overheden.

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN