VRAAG EX ART. 39, LEEGSTANDSVERORDENING, KENMERK LVDK/16046

 


 

Bergen op Zoom, 27 december 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vraag ex. art. 39, leegstandsverordening, kenmerk LVDK/16046
 

Geacht College,

In juli 2015 schreef ik over Rijswijk dat middels de OZB de leegstand van winkelpanden probeerde aan te pakken. 
https://www.bsdboz.nl/2015/07/19/bescheiden-fietsende-eritreeers-crisis-goed-voorbeeld-7/, zie ook brief LK 15036.

Nu komt de BSD weer een goed idee van elders tegen. De gemeente Schiedam wil boetes gaan uitdelen aan vastgoedeigenaren die winkelpanden leeg laten staan. Schiedam heeft daarvoor een Leegstandsverordening opgesteld, waarmee ook nieuwe huurders kunnen worden voorgedragen aan de eigenaren van langdurig leegstaande winkelpanden. Eigenaren worden verplicht leegstand te melden. De gemeente zal dan binnen drie maanden na melding in overleg treden met de vastgoedeigenaar. Bij het niet melden van een leeg winkelpand kan een boete worden opgelegd van maximaal € 7.500,–. Als de leegstand meer dan twaalf maanden duurt, terwijl het gebouw geschikt is voor gebruik, kan het gemeentebestuur van Schiedam zelf een gebruiker voordragen. De eigenaar is dan verplicht om deze potentiële huurder binnen drie maanden een contract aan te bieden. De Provincie Zuid-Holland zou positief gereageerd hebben op deze leegstandsverordening in combinatie met een subsidieregeling voor verplaatsing van detailhandel. Schiedam is de eerste gemeente in de provincie Zuid-Holland die het instrument van de leegstandsverordening wil inzetten. Medio januari komt de ontwerpverordening ter inzage te liggen op het stadskantoor van Schiedam. 

Voor de BSD-fractie een voorbeeld om na te volgen.

–          Is het college bereid een leegstandsverordening in te voeren?

–          Zo ja, wanneer wordt een concept aangeboden aan de gemeenteraad?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen