GASTVRIJ BERGEN OP ZOOM/ VERBORGEN AGENDA’S/ GOED VOORBEELD 5/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 8

| jaar 1 | nummer 40 |

| 07-12-2014 | 11.00 uur |


 

| GASTVRIJ BERGEN OP ZOOM |  

 

Bergen op Zoom 2Ons stadhuis als COA-(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)locatie. Een vreemdeling, die afkomstig is uit Turkije en via Spanje naar Bergen op Zoom is gekomen, is gastvrij onthaald door een grote schare Bergenaartjes en passend aan zijn status van goed heiligman hebben we hem laten resideren in een centraal gelegen optrekje. Zo hoort Bergen op Zoom om te gaan met haar bezoekers. Dit goede voorbeeld bracht duizenden, ze zeggen meer dan 3.500 bezoekers, op de been die de vreemdeling en zijn behuizing met een bezoek vereerden.

Voor de BSD een voorbeeld van hoe het moet. Gastvrijheid gecombineerd met wel begrepen eigen belang. Wat ons betreft mag dit een traditie worden. We zullen niet zeuren of dit bestemmingsplantechnisch allemaal wel kan. Wat wel in het oog gehouden moet worden is de (brand)veiligheid van het verblijf van de zeer vereerde gast, zijn assistenten en zijn veelal jonge bezoekers, alsmede van de andere gebruikers van dit exclusieve gastenverblijf. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar de tijdelijke inrichting en opslag van brandgevaarlijke stoffen, zoals die van voedingsstoffen van het transportmiddel van de zeer geëerde gast en zijn gevolg. Wij nemen aan dat, gezien de leeftijd van de gast en de daarbij mogelijk behorende stramheid, alsmede de jeugdigheid van de bezoekers en de onbezonnenheid van de assistenten, aan hun veiligheid nu en in de toekomst alle aandacht zal worden besteed. Wij hopen dat Bergen op Zoom zich in de toekomst nog vaker, na een glorieus verlopen intocht van een vreemdeling, mag verheugen in een bedevaartsoord status.  Welk een prachtig gebaar en idee om zo’n vreemdeling met vreemde snoeshanen op deze wijze welkom te heten. Onze welgemeende complimenten.

Louis van der Kallen

Marcel Mulder 

 


 

| VERBORGEN AGENDA’S |  

 

discussionMoties zijn een middel om de gemeenteraad te dwingen een oordeel over of een verzoek aan het college uit te spreken. Soms leidt dat tot op het eerste gezicht merkwaardige discussies. Zo ook de afgelopen raadsvergadering, waarin het CDA een motie indiende met het dictum: “Draagt het college op om in het vervolg de raad actief te informeren indien er namens de gemeente, met name op zo’n belangrijk politiek gevoelig dossier, een standpunt wordt ingenomen, dit conform de afspraken in de nota boedelscheiding.”

Eigenlijk een motie waar je niet tegen kan zijn. Want het college (van welke samenstelling dan ook) is wettelijk verplicht zich aan de actieve informatieplicht aan de gemeenteraad te houden. Zeker als je middels een nota met zijn allen (college en raad) een dergelijke afspraak hebt gemaakt. Maar wetten en afspraken zijn soms voor meerdere uitleg vatbaar en soms komt het politiek even niet uit om je aan de afspraken te houden, schijnt met regelmaat een college of een wethouder te denken. En als de politieke verhoudingen zo zijn dat de coalitiepartijen altijd de betrokken wethouder of het college als collectief uit de wind houden, kan een college of wethouder de afspraken of de actieve informatieplicht aan de laars lappen. Aanleiding voor het CDA was het feit dat een wethouder van Tholen mede namens de gemeente Bergen op Zoom een zienswijze had ingestuurd over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer.

De motie wekte de ergernis op van een aantal coalitiepartijen die vonden dat de betrokken wethouder onrecht werd aangedaan. Hij had immers na de ‘zonde’ er alles aangedaan om alsnog het CDA en de gemeenteraad uitgebreid te informeren en verdiende deze ‘door het stof’ behandeling niet. De BSD steunde de motie. Niet omdat deze wethouder het verdiende, maar simpelweg omdat het niet tijdig informeren door colleges, van welke samenstelling ook, een manier van functioneren is die niet acceptabel is. In de huidige formeel duale verhoudingen zou het zo moeten zijn dat het college het beleid uitvoert dat de gemeenteraad heeft vastgesteld en de gemeenteraad de uitvoering controleert. De praktijk is dat het college ook beleid voorbereid en daar is op zichzelf niets mis mee. Waar het keer op keer fout gaat is dat colleges de gewoonte hebben alvast met de uitvoering te beginnen nog voor dat het beleid is vastgesteld of zelfs maar besproken met de gemeenteraad. Soms worden er zelfs al verplichtingen aangegaan of afspraken met andere gemeenten gemaakt, waar dan een niet-coalitiepartij zich aan ergert en een coalitiepartij geneigd is dat met de mantel der liefde te bedekken. 

De vraag bij zo’n discussie is dan soms: wie speelt het eigenlijk op de man? De partij die het college (zie het dictum) de bel aanbindt of de partij die de indiener van de motie beticht van het op de man te spelen en dus de daden van het college als collectief terugbrengt tot die ene wethouder? Wie het weet mag het zeggen. In het debat hamerde ik er op dat de aanleiding slechts een voorbeeld was en dat het probleem structureel is. Want er is niets nieuws onder de zon. Zolang een raadsmeerderheid per definitie het voorbarig handelen van een wethouder of het college hondstrouw blijft afdekken, trekt een college zich niets aan van afspraken. En als het een keer te gortig is, dan volgt een mea culpa en strijkt een gemeenteraad weer over het hart en wordt een partij die een raadsuitspraak vraagt over de algemene gedragsregel beschuldigd van op de man te spelen. Door partijen die dit doen wordt op die manier bewezen hoe trouw ze zijn aan het college en hun wethouders en hoe onbetrouwbaar die mogelijke concurrent beschouwd moet worden. Wat mij betreft is dat de verborgen agenda bij dit soort discussies. Het CDA werd in de hoek gezet, terwijl ze gewoon deden wat van hen verwacht mocht worden: verlangen dat het college zich in de toekomst zou gaan houden aan de afspraken.  

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD 5 (UIT DE OUDE DOOS) |  

 

Soms kom je iets tegen uit lang vervlogen tijden, waarvan je denkt dat was en is nog steeds een goed idee. Uit een boek dat was ingeleverd voor de boekenmarkt van de Protestantse kerk kwam een brief uit oktober 1965 van burgemeester D. Rijnders van Amstelveen aan een jongeman die door de burgemeester gefeliciteerd werd met zijn 21ste verjaardag en daarmee met het feit dat hij meerderjarig en kiesgerechtigd was geworden. Toen was dat op 21 jarige leeftijd. Een brief waarin ook voor de dag van vandaag nog behartigenswaardige zaken staan. Ik neem dan ook de vrijheid om vrijelijk uit deze brief te citeren en de lezer deelgenoot te maken.

“Van harte feliciteer ik u met uw 21ste verjaardag. Ik hoop dat u nog vele malen uw verjaardag in goede gezondheid zult mogen vieren. Deze dag is wel een zeer bijzondere, omdat u nu meerderjarig bent geworden. Alle rechtshandelingen, waarvoor u tot heden de medewerking van uw ouders of voogd nodig had, mag u thans zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid verrichten.  Maar ook in staatkundig opzicht is deze dag een belangrijke mijlpaal in uw leven, omdat u thans de status van ‘kiesgerechtigde’ hebt verkregen. Van nu af aan zult u als volwaardig burger van ons land geroepen worden mede te bepalen, wie het Koninkrijk, de Provincie en de gemeente zullen besturen. Met deze thans verworven bevoegdheid wens ik u hartelijk geluk.

Het is mij een genoegen u ter herinnering aan deze dag namens het bestuur van uw gemeente aan te bieden een boekje, getiteld “Burgerschap en Burgerzin”. Ik hoop dat dit boekje zal bijdragen tot verrijking van uw kennis omtrent de wijze, waarop in ons land de verschillende gemeenschappen worden bestuurd en tot verdieping van uw belangstelling voor de publieke zaak. Het recht van de burgerij om het bestuur in vrijheid, zelfstandig en naar eigen inzicht te voeren, is door de eeuwen heen van onschatbare betekenis gebleken.

De bijzonder dynamische tijd, de zich snel veranderende wereld waarin wij leven, werpt een groot aantal vraagstukken op. Voor het oplossen van deze vraagstukken is naast de ervaring der ouderen het élan en de visie der jongeren onmisbaar.

Met behoud van de grote culturele waarden, dikwijls na moeizame strijd verworven, zullen nieuwe wegen moeten worden ingeslagen en zo nodig bestaande grenzen en situaties moeten worden doorbroken. De toekomst van onze gemeente, onze provincie, ons land , maar evenzeer die van Europa en de gehele wereld, wordt in hoge mate bepaald door de bereidheid van de jeugd om met enthousiasme mee te bouwen. Een belangrijke taak is u toebedeeld; bij het volbrengen daarvan wens ik u alle sterkte toe.” Einde citaat. Wat een prachtige brief!  

Wat mij betreft een voorbeeld dat bijna één op één gevolgd mag worden. Alleen nu op 18 jarige leeftijd, want tijden en wetten veranderen nu eenmaal.

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 8 |  

 

De quaggamossel

quaggaDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.  

De afgelopen jaren is de overlast van de blauwalg in het Volkerak-Zoommeer aanzienlijk afgenomen door de graas van een in Nederland relatieve nieuwkomer (exoot): de quaggamossel. In bij de ontwerp-rijksstructuurvisie behorende stukken, zoals het milieueffectrapport, komt de ontwikkeling van de quaggamossel met regelmaat aan de orde, zie onder staande citaten:

Pagina 80: “De autonome ontwikkeling van de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer is onzeker. Een scenario waarin de quaggamossel die zich in het gebied heeft gevestigd voor een blijvende verbetering zorgt, is voorstelbaar. Experts op dit gebied voorzien volgens de genoemde ‘Quick scan’ echter ook een ander scenario: terugval van het aantal van deze mosselen, gevolgd door opnieuw toenemende overlast van blauwalgen als gevolg van de nog steeds aanwezige grote hoeveelheden fosfaat en de hoge stikstofbelasting in het meer. Snelle groei gevolgd door een terugval van populaties exoten, onder meer door hun gevoeligheid voor ziekten, is een bekend verschijnsel en zou dus ook in het geval van de quaggamossel in het Volkerak-Zoommeer kunnen optreden.”

Pagina 81: “Bij een autonome ontwikkeling waarin de quaggamossel wel voor een blijvende verbetering zorgt, kan de toestand binnen enkele jaren verbeteren naar ‘goed’ voor doorzicht en het kwaliteitselement fytoplankton.”

Pagina 104: “Sinds 2008 nemen de algenconcentraties af, met name als gevolg van begrazing door de quaggamossel die zich in het water heeft gevestigd. Deze situatie kan in het zichtjaar nog steeds aan de orde zijn, maar het is ook goed mogelijk dat de populatie van deze exoot weer geheel of gedeeltelijk uit het water is verdwenen en de algenconcentraties opnieuw zijn opgelopen.”  

De ‘experts’ geven in de stukken aan dat er een kans is dat deze exoot weer grotendeels verdwijnt. Een echte onderbouwing van deze gedachte wordt in geen van de geleverde stukken gegeven, behalve dat het een soort van risico is verbonden aan elke exoot. De quaggamossel (Dreissena bugensis) is weliswaar relatief kort in ons land (2004) maar een naast familielid, de driehoeksmossel is al langer hier. Deze komt al in Nederland voor sinds het begin van de 20e eeuw. Beiden komen uit het Ponto-Kaspische gebied en kunnen, zo is in het Zwarte Zee gebied gebleken, nogal wat klimaatvariaties aan. Het is een mossel die houdt van zoet water met niet te hoge zoutgehalten en hecht zich graag aan een harde ondergrond. Hun belangrijkste kenmerk is: ze eten grote hoeveelheden fytoplankton, zoöplankton en algen waardoor het water zeer helder wordt. Toch zijn er tal van ‘experts’ die denken dat ze ook zomaar weer kunnen verdwijnen. Nu kan natuurlijk bijna alles. Dus ook ziekten zouden deze exoot kunnen bedreigen, maar als een familielid die hier al circa 90 jaar zich staande houdt (en voor een leek zijn ze bijna niet van elkaar te onderscheiden) dan lijkt dat ‘verdwijn-verhaal’ niet erg waarschijnlijk.  

In de circa 3.000 pagina’s die ik heb gelezen met een relatie tot de ontwerp-rijksstructuurvisie heb ik gespeurd naar aanwijzingen op wat die verdwijntheorie van de quaggamossel gebaseerd zou kunnen zijn. Ik denk hem gevonden te hebben. Kijkend naar inlaattabellen lijkt het of bij stijgende chloridegehalten de effectiviteit van de graas op de blauwalg door de quaggamossel bij hogere chloridegehalten daalt, omdat naar mijn informatie de quaggamossel bij hogere chloridegehalten zijn schelpen sluit. Zonder dat er voldoende cijfers zijn voor een harde uitspraak, lijkt het erop dat in een aantal gevallen de inlaat eerst sloot vanwege te hoge chloridegehaltes en daarna vanwege blauwalgbloei. Als, zoals nu gebeurt, sluipend de chloridegehaltes in het Volkerak-Zoommeer door achterstallig onderhoud stijgen (zie artikel: Wat is de oorzaak van de sluipende verzilting?) dan is het helder: dan daalt de effectiviteit van de blauwalggraas van de quaggamossel en kan hij bij nog hogere zoutgehalten uit het Volkerak-Zoommeer verdwijnen. Hij verdwijnt dan niet door een ziekte maar omdat zijn leefomgeving door wanbeleid wordt aangetast. Soms verdenk ik die knappe koppen, die al deze stukken schrijven, van enige vooringenomenheid. En dat het al jaren niet voldoende onderhouden van bijvoorbeeld de Krammersluizen het opzettelijk werken is naar een zout Volkerak-Zoommeer. Ik verwacht van een overheid, die goedkoop een overlastprobleem zou willen bestrijden, dat zij het hun werknemers (de quaggamossel) makkelijker zouden maken door zoutgehaltes omlaag te brengen en hier en daar te zorgen voor wat meer harde ondergronden waar deze beestjes zich op kunnen hechten.  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/  

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

02-12
WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN, KENMERK LK/14086


05-12
VRAGEN EX ARTIKEL 39, WOONVOORZIENING CHRONISCHE DRUGSVERSLAAFDEN WOUWSEWEG, KENMERK LK/14087