ORANJEPLEIN

 

   


 | LVDK 21011 | 30-04-2021 |

 

Geacht College,

 

Het Oranjeplein blijft om twee redenen onze aandacht vragen, te weten de vervuiling van de omgeving die zijn oorsprong vindt in het weggooigedrag van gebruikers/parkeerders en de overlast van parkeerders/gebruikers in lawaai, licht, stank van uitlaatgassen en de ervaren dreiging die uitgaat van hangjongeren en drugshandelaren.

Omwonenden constateren dat de inzet van WVS schoonmakers is gereduceerd tot een maal per week in plaats van twee maal per week. Ook constateren bewoners dat de uitbaters van de detailhandelslocatie ter plaatse zich lang niet allemaal (understatement) enige zorg voor het weggegooide afval getroosten.

  • De BSD-fractie verzoekt uw college middels BOA inspanning aan het afvalprobleem (controlerende) aandacht te besteden.

  • De BSD-fractie verzoekt uw college verhuurder en hurende bedrijven ter plaatse hier op aan te spreken en zo mogelijk in de vergunningverlening hier afspraken over te maken.

De problemen als gevolg van het parkeren en ‘hangen’ vergen een andere aanpak. De BSD-fractie is zich er van bewust dat het Oranjeplein privaateigendom is. Het plein heeft nadrukkelijk wel een openbaar karakter en is vrij toegankelijk. Er gebeurt veel in het zicht van burgers en omwonenden; de lichtuitstraling van onder andere koplampen reikt tot in de huizen, soms zelfs urenlang.

De afgelopen jaren is er in de detailhandel/bebouwing in de omgeving behoorlijk wat veranderd c.q. heeft uitbreiding plaatsgevonden. Nu de avondklok is opgeheven loopt de overlast ook tot later door. De noodzaak om naar huis te gaan is verdwenen met een verlenging van de overlast tot gevolg.

Het wordt tijd de eigenaar van het parkeerplein en de detailhandelsbebouwing daar indringend over aan te spreken. Bijvoorbeeld met een herziening van de vergunning. Daar kan ook uit hoofde van alle wijzigingen redenen toe zijn. Omwonenden wensen afscherming van het parkeerplein. Niet door wat bosjes maar door een omheining inclusief fijnstofvangende begroeiing. Daar het terrein geen doorgaande route is, komt het de BSD-fractie geëigend voor met de eigenaar afspraken te maken over afsluiting met bijvoorbeeld een slagboom of hekwerk zoals ook elders is gerealiseerd. Denk aan de Albert Heijn-locatie aan de Glacis (slagboom) of aan de meubelboulevard aan de Konijnenburgweg (hekwerk). Ook camera’s zouden hier op zijn plaats zijn om aan de criminele activiteiten een einde te maken.

  • De BSD-fractie verzoekt uw college over de aanpak van de parkeeroverlast contact op te nemen met de eigenaar van het terrein en te komen tot bovengenoemde maatregelen.

  • De BSD-fractie verzoekt uw college te onderzoeken of er gronden zijn tot herziening van de vergunningssituatie zodat de gewenste maatregelen in de vergunningsvoorwaarden opgenomen zouden kunnen worden.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.