HET ADVIES/ DOGS IN TOUCH/ VERTICALE TUINEN

| jaar 5 | nummer 209 |

| 15-04-2018 | 12.30 uur |


 

| HET ADVIES |  

 

De informateur heeft in het openbaar zijn advies uitgebracht over de formatie van het nieuwe college. Daar heeft de gemeenteraad in een formele vergadering over gesproken. Voor mij was het advies reden om aan de minister van Binnenlandse zaken te schrijven.

Waarom? Niet omdat het een slecht advies zou zijn. In tegendeel. Maar omdat het advies mede gebaseerd is op een voorwaarde:  “voorwaarde voor een stabiele coalitie is dat de collegeleden mét de fracties een goed team vormen en constructief (kunnen) samenwerken”, die in strijd is met de Wet dualisering gemeentebestuur die in 2002 is ingevoerd. Hoewel ik erken dat die wet in Nederland op dit punt door vrijwel ieder college van B&W en de daaraan verbonden coalitiepartijen aan haar laars wordt gelapt, vind ik het raar dat feitelijk een partij of partijen die zich naar letter en geest aan die wet willen houden, feitelijk van collegedeelname worden uitgesloten.

Het was voor mij een leerzame en verbijsterende avond. Waarom? Omdat het advies van de informateur een inkijkje gaf in wat de diverse partijen voor voorkeuren hadden bij de coalitievorming. Dat leidde bij mij tot enkele vraagtekens. Na afloop bevroeg ik de VVD’ers Gertjan Huismans en Barry Jacobs omtrent de VVD beweegredenen om mede voor de PvdA te gaan en niet voor de BSD (de BSD heeft ook twee zetels maar met meer stemmen), terwijl de BSD inhoudelijk: qua sober financiële beleid, qua deregulering, qua vestigingsklimaat voor bedrijven, qua ondernemersvriendelijkheid en qua uitbreiding van bedrijventerrein dichter bij de VVD staat dan de PvdA. Het antwoord was even simpel als voor mij verbijsterend maar wel leerzaam: ‘De VVD heeft geen behoefte aan meer lokale partijen in de coalitie. Als landelijke partij koos de VVD voor landelijke partijen. Zij gingen voor een ‘goede’ verhouding in het college tussen landelijk en lokaal.’

Plots ging bij mij het licht branden en begreep ik beter waarom in 2014 de BSD na twee achtereenvolgende verdubbelingen van het zeteltal, met vier zetels, niet werd betrokken bij de coalitiebesprekingen. Landelijke partijen, zoals de VVD, hebben geen behoefte om naast een dominante GBWP meer lokale partijen in een coalitie te hebben. Het ging niet om de ‘inhoud’ maar om de ‘goede’ verhoudingen tussen de lokale en landelijke partijen in een coalitie! Later in de week sprak ik met enkele andere leden van andere landelijke partijen. Het VVD geluid staat niet alleen. Ook leden van enkele andere landelijke partijen delen de VVD gedachte van een ‘goede’ verhouding tussen lokaal en landelijk.

Jammer voor Bergen op Zoom. Het gaat helaas niet om de kwaliteit van de kandidaten, noch om de inhoud want die wordt als een bescheten onderbroek direct na de verkiezingen ingeleverd (denk aan de Auvergnepolder die voor de vierde keer achter elkaar door de VVD bij het grofvuil werd gezet). Wat ben ik jaloers op een gemeente als Waalwijk waar jarenlang een politieke splinter, onnodig voor een meerderheid, op basis van kwaliteit mee kon doen aan de coalitievorming en vele jaren een wethouder leverde. Misschien is die houding wel de reden dat het met Waalwijk veel beter gaat dan met Bergen op Zoom. Ik schreef daar eerder over.

Hoe vergaat het ons mooie Bergen? Ter inspiratie kijk ik graag naar de gebrandschilderde ramen in de raadszaal. Mijn lieveling is het raam met daarin verwerkt de Bergse welvaartsbronnen (1938). Zoutwinning en verwerking, verdwenen. Spiritus, verdwenen. Garnizoen, verdwenen. IJzergieterij, verdwenen. Kreeft en Visch, uit Bergse wateren verdwenen. De enkele ansjovis vanger zet al tientallen jaren zijn weren op in de wateren van andere gemeenten. IJzerconstructie, vrijwel verdwenen. Paardensport, het enkele toernooi wat er nog is, heeft al lang niet meer de status die het eens had. Asperges, van wat in 1938 Bergs grondgebied was, vrijwel verdwenen. Ze komen nu vooral uit de Brabantse Wal en het ‘geannexeerde’ Halsteren en de weinige grond die enigszins geschikt is voor asperges, die we nog hebben, van die goede tuindersgrond, daarvan wil een raadsmeerderheid deels bedrijventerrein maken (Ster van Lepelstraat) en dat allemaal om gronden met vette zeeklei, totaal ongeschikt voor asperges, te sparen. Het enige wat nog echt sinds 1938 gespaard is gebleven is de “Carnaval” die wij zo graag vastenavond noemen. Waar ligt het aan dat zoveel bedrijvigheid en welvaart afscheid van ons heeft genomen? Of hebben wij er afscheid van genomen?

Quo vadis, waarheen gaan wij. Willen we echt een slaapstad worden?         

Louis van der Kallen    

 


 

| DOGS IN TOUCH |  

 

Afgelopen week de zoveelste aflevering in the neverending story “Dogs in Touch” over een mogelijk hondensportcentrum in ’t Laag. Aan de in de commissie Ruimte orde was het raadsvoorstel “afgeven verklaring van geen bedenkingen”. Bij een deel van de gemeenteraad bestaan er veel bedenkingen (GBWP, BSD, GrL) of veel vragen (PvdA, SP). Er zijn ook partijen die gewoon voor zijn (VVD, LL, CDA, D66, StP).

Moet je een hondencentrum willen als neventaak van een agrarisch bedrijf in een gebied met hoge landschappelijke en natuurwaarden met buren die daar ooit zijn komen wonen vanwege de rust?

Bij de tegenstanders is er door de geschiedenis veel argwaan. Er is in het verleden (2012/2014) al een handhavingstraject geweest vanwege illegale activiteiten (bedrijfsvreemde detailhandel). Ook nu zijn op internet verwijzingen te vinden naar het bedrijf voor de verkoop van specialistische hondenvoeding. Het college was eerst tegen de vestiging en nu voor. De rapporten van de omgevingsdienst roepen omtrent het geluid (hondengeblaf en verkeersbewegingen) en daarmede de hinderklasse vraagtekens op. Moet je dit soort vestigingen in het ‘Landschap van Allure’ willen?

Zelf vind ik de gemeentelijke motivering om af te willen wijken van het bestemmingsplan onder de maat, terwijl eerder nog de vestiging een doorkruising van gemeentelijk en provinciaal beleid werd genoemd. De verwijzing naar jurisprudentie slaat in mijn ogen de plank ook finaal mis. De twee toegevoegde gerechtelijke uitspraken over cases elders in het land gaan over hondencentra op bedrijfsterreinen aan de rand van de bebouwde kom. Terwijl de beoogde vestiging in ’t Laag echt een buitengebied is met hoge landschappelijke en natuurwaarden. Dus, naar mijn mening, onvergelijkbaar.

In de commissievergadering begreep de woordvoerster namens de VVD niets van de twijfels geuit door diverse fracties inzake de kwaliteit van de onderzoeken en rapportages onder andere het door Vliex uitgevoerde akoestisch onderzoek. Zij vond dat er blind vertrouwd moest kunnen worden op de gemeentelijke adviezen. Ik ben niet zo van het blinde vertrouwen. In deze verwijs ik de lezers en mijn geachte collega’s graag naar een recente uitspraak van de Raad van State van maart 2018 over een casus in de gemeente Sluis. Onder Punt 18.1 is te lezen: “ Het ligt vanwege de gebreken die kleven aan de twee door Vliex opgestelde adviezen in de rede dat de raad een andere deskundige verzoekt nader advies aan hem uit te brengen”. In andere woorden stelt de Raad van State dat het beter is dat de gemeente Sluis een andere adviseur in de hand neemt vanwege ondeugdelijk werk van Vliex. Een dergelijke uitspraak van de Raad van State over een geluidsadviseur mag opvallend genoemd worden. Voor mij en BSD fractie is het lang niet zeker welke waarde gehecht moet worden aan het akoestisch rapport op basis waarvan de gemeenteraad van Bergen op Zoom in de komende vergadering haar besluit gaat nemen.

Het beoogde hondencentrum heeft de plannen aangepast. Maar wat is de blijvende betekenis daarvan als de initiatiefnemers het jaren niet zo nauw genomen hebben met de regels? De omwonenden en de Stichting de Brabantse Wal, de Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Groene Zoom, Milieuvereniging Benegora, de stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw zijn helder. Niet doen is hun stelling. De BSD is het met hen eens. Een dergelijk centrum hoort op een bedrijventerrein. Daar zijn de honden en hun trainers van harte welkom om hun activiteiten te ontplooien.

De BSD bepleit: onze buitengebieden, zoals het Halsters Laag, te vrijwaren van gebiedsvreemde en aantastende activiteiten en zal dan ook het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen in de komende raadsvergadering niet steunen.  

Louis van der Kallen

 


 

| VERTICALE TUINEN |  

 

Al eerder schreef ik over groen in de stad en verticale tuinen. Recent kwam ik een artikel en website tegen over de muren van groen, die de lucht en gebouwen koel houden en de vervuilde stadslucht zuiveren en van fijnstof ontdoen en stedelijke woestijnen omtoveren in oases van groen.

Er worden in steden als Sâo Paulo groene corridors geschapen met positieve sociale- en milieueffecten.

Verticale tuinen kunnen ook in Bergen op Zoom een bijdrage zijn voor de aanpak van fijnstof, bijvoorbeeld bij de flatgebouwen nabij de Randweg Oost zoals de Heiningenflats. Of aan de Groeshof en Bunthof, langs de druk bereden Gagelboslaan. Ook kunnen verticale tuinen ruimte bieden aan nestelplaatsen voor vogels en insecten en een bijdrage leveren aan de aanpak van hittestress op tal van andere plaatsen in de stad.

 

 

 

 

 

 

Louis van der Kallen

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN