FOTOGENIEK BERGEN 2, KENMERK LK/14040

 


 

Bergen op Zoom, 21 juli 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Fotogeniek Bergen 2, kenmerk LK/14040

 

Geacht College,

Zo nu en dan wijst de BSD-fractie uw college op de slechte c.q. weinig fotogenieke uitstraling van onze ‘toeristische pareltjes’. Recente voorbeelden werden geduid in onze brieven LK 140191402414028 en 14032. Ook in deze brief weer een voorbeeld, zie foto.

De BSD-fractie constateert keer op keer dat het nog steeds niet tussen de oren van uw college en uw ambtenaren zit, dat het toeristisch product/merk Bergen op Zoom aan de orde is bij alles wat in de stad gebeurt of niet gebeurt. Keer op keer blijkt dat bij de uitvoering van werkzaamheden aan of nabij onze monumenten er geen rekening wordt gehouden met degenen die onze stad bezoeken vanwege haar monumenten. Als voorbeeld dit keer het bord voor de Maagd. Natuurlijk moet de Maagd onderhouden worden. Maar dit bord ontsiert niet alleen het monument de Maagd, maar domineert ook het aanzicht van onze Grote Markt.

De BSD –fractie heeft de volgende vragen:

  • Is een dergelijk bord vergunningsplichtig?
  • Zo ja, is voor dit bord een vergunning aangevraagd?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, wie is de aanvrager en is de aanvraag mede beoordeeld door de welstandscommissie of is een welstandsadvies gevraagd en is de vergunning verleend?
  • Past een dergelijk bord in het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving ten aanzien van reclame-uitingen in de openbare ruimte?
  • Valt dit bord binnen de vrijstelling van reclamebelasting ex. artikel 4 van de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2014?
  • Zo nee, wordt de reclamebelasting op geheven en wie is dan de belastingplichtige?
  • Heeft de gemeente Bergen op Zoom (mee)betaald voor haar vermelding op het bord of heeft de gemeente de kosten van de fabricage en plaatsing van dit bord in zijn geheel op haar genomen?
  • Zo ja, wat heeft dit ontsierende bord de gemeente gekost?
  • Wanneer gaat uw college er zorg voor dragen dat dit soort ontsierende borden uit het straatbeeld van de binnenstad verdwijnen c.q. niet meer verschijnen? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

bsd de maagd 05