EEN IDEE, EEN KANS/ OPVOLGING/ NATUUR EN WATER IN DE BUURT/ OPVANG VLUCHTELINGEN

| jaar 3 | nummer 107 |

| 22-05-2016 | 10.10 uur |


 

| EEN IDEE, EEN KANS |  

  

tegels 01

Foto beschikbaar gesteld door Fien Dekker

De gemeente Bergen op Zoom werkt aan een plan van aanpak ‘water in de tuin’. Dat wordt een actieplan om de aanpak van de klimaatadaptatie en de hittestress vorm te geven. Meedenken wordt op prijs gesteld. Dus we denken mee. Een product van dat meedenken is, wat mij betreft, het toepassen van ervaringen elders. We hoeven immers het ‘wiel’ niet zelf uit te vinden als anderen ons zijn voorgegaan en het nodige ‘leergeld’ hebben betaald.

Een idee van elders: de Rain(a)way-tegels, een nieuwe doorbraak in de strijd tegen overtollig water. Ze zijn al toegepast in Rotterdam. Hier is voor het Katshoekgebouw onder de straat een regenwaterriool aangelegd met daarop parkeerplaatsen en een lange voortuin, met afwisselend kleurige beplanting en een soort opengewerkte stoeptegels waar het teveel aan regenwater in kronkelende, kleine geultjes wordt opgevangen. Het is een systeem om wateroverlast, na heftige regen, in steden op te lossen, bedacht door Fien Dekker, die er haar opleiding aan de Design Academy in Eindhoven mee afsloot. De tegels zijn haar afstudeerproject, maar inmiddels zijn ze de nieuwste stap in het klimaatbestendig maken van Rotterdam. Gebaseerd op Japanse architectuur, maken de bouwstenen van Rain(a)way het proces van vallend regenwater, dat langzaam in de grond zakt, zichtbaar en mooi. In plaats van het water onder de grond te verstoppen, maken deze tegels een wateropvang bovengronds mogelijk. Handig, omdat ze bij extreme plensbuien de riolering ontlasten. Maar ook mooi, omdat na elke regenbui mini-riviertjes ontstaan in de openbare ruimte. Vanwege die geultjes zijn de tegels overigens niet geschikt om direct op te lopen. ‘Staptegels’ zijn er om oversteken gemakkelijker te maken. Ook in Bergeijk wordt inmiddels een dergelijk project met Rain(a)Way Ebb tegels in een woonwijk gerealiseerd. In Amsterdam is op de Kop van Java FabCity een tijdelijke campus ingericht. Deze tijdelijke campus biedt plaats aan innovatieve paviljoens en installaties voor de stad van de toekomst. Eén hiervan is het Rainproof paviljoen en toont het verschil tussen een toekomstige waterbestendige stad en de bestaande stad.

Wat mij betreft ligt hier ook een kans voor Bergen op Zoom. Bijvoorbeeld bij de komende herinrichting van de Eikstraat, Iepstraat, en de Lijsterbesstraat.

Louis van der Kallen

tegels 02

Foto beschikbaar gesteld door Fien Dekker

tegels 04

Foto beschikbaar gesteld door Fien Dekker

 


 

| OPVOLGING |  

 

ganzen

Als zevenenzestigjarige, die al 30 jaar in de gemeenteraad zit en al die tijd partijleider, denk je met regelmaat of het geen tijd is de ‘maarschalkstaf’ over te dragen aan een jongere generatie. Voorwaarde daarvoor is dat je iemand tegenkomt waar je voldoende vuur, enthousiasme, vasthoudendheid en debatvaardigheid in ziet om het gevoel te krijgen: die kan het zijn, of nog sterker, hier is degene waarop ik al zo lang zit te wachten.

Heel soms kom je zo iemand tegen. Zo ook deze maand. Ze verscheen aan mijn praatpaal, niet voor een sociaal praatje, maar om mij eens even goed aan de tand te voelen. Mijn nieren werden geproefd. De felheid spatte er van af. Ze ging voor een zaak van leven en dood. Met een verbetenheid die ik van mijzelf herkende. Wat de gemeente aankondigde was “pure moord”. Zij en haar kompanen waren tot alles bereid: van protestactie tot hongerstaking. De handtekeningen werden verzameld en een gesprek met wethouder of burgemeester was al geregeld.

Ik had haar bij de BSD zo ingelijfd. Ze had alles mee. Jong, van het vrouwelijk geslacht, energiek, knap, geloof in zichzelf en haar doel, rijke woordenschat, vaardig in het debat en niet voor één gat te vangen. Kortom: de meer dan ideale opvolgster. Deze week kon ik zelfs lezen dat haar doel: het voorkomen van een Bergse ganzenmoord, met het karakter van een genocide, was bereikt. Dus efficiënt en doelmatig was ze ook nog. Er was echter slechts één klein, helaas niet onbelangrijk puntje van belemmering: ze was pas elf jaar. Ik gaf haar aanwezige moeder het dringende advies mee: “kom over vijf jaar bij mij terug”.

Toen ik die middag thuis kwam en het verhaal aan Ank, mijn echtgenote vertelde, kwam ik tot de ontdekking dat ik diep in mijn hart wel een beetje jaloers was op haar opa. Anderzijds weet ik zeker dat met dit dat soort talenten in onze stad het wel goed moet komen met de Bergse politiek en samenleving. Ze zijn er nog: de jonge mensen met echte, uit het hart komende idealen en ze zijn niet bang om de discussie aan te gaan met die ‘moordzuchtige’ bestuurders. Maar over die mogelijke opvolging vreet er toch wel iets van vertwijfeling in mij. Haar achternaam lijkt verdacht veel op die van een Bergse wethoudersdynastie (van der Weegen). Het zal toch geen familie zijn?

Louis van der Kallen

 


 

| NATUUR EN WATER IN DE BUURT |  

  

vleermuisDe gemeente Bergen op Zoom is bewust geworden van het feit dat het veranderende klimaat om andere oplossingen vraagt en dat we moeten zoeken naar duurzame oplossingen om te zorgen dat het regenwater goed weg kan lopen en tuinen en straten niet blank komen te staan en dat getracht moet worden de temperatuur in warme perioden te matigen zodat hinder en oversterfte als gevolg van de warmte wordt beperkt.

Op 20 januari en 26 april zijn er in dat kader expertsessies geweest in het Natuurpodium Brabantse Wal onder de titel “water in de tuin”, waaraan ik heb deelgenomen. Op de bijeenkomsten werden door de aanwezige deskundigen, hoveniers en ik kennis en ideeën gedeeld over hoe de soms optredende wateroverlast en de toename van de hittestress in stedelijk gebied, alsmede de verschralende biodiversiteit en achteruitgang van vogel- en vleermuisaantallen aangepakt zouden kunnen worden. Ondersteunend aan de aanpak van Bergen op Zoom kan het zijn dat de Brabantse waterschappen financieel gaan bijdragen aan groene buurtprojecten. Ook het Waterschap Brabantse Delta, het waterschap waarin de gemeente Bergen op Zoom gelegen is, gaat samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant, een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt. De waterschappen leggen gezamenlijk € 60.000 in. De provincie en het Cultuurfonds stellen hetzelfde bedrag ter beschikking. Zo is er in totaal € 180.000 beschikbaar voor groene burgerinitiatieven. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende, kleinschalige natuur- en waterprojecten, te realiseren samen met bewoners. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Informatie over de regeling en richtlijnen zijn te vinden op de site van het Cultuurfonds. Een andere mogelijke subsidiebron voor dit soort projecten is het Piet Oudolf groen in de buurt fonds.

Dit soort initiatieven kunnen het waterbewustzijn van burgers en bedrijven versterken. Geveltuintjes, buurtmoestuinen, vijvers, eetbare schoolpleinen en insectenhotels verbeteren de biodiversiteit en de waterafvoer van een buurt. Het mooie is dat deze vorm van burgerinitiatieven  bovendien een bijdrage leveren voor ontmoeting en samenwerking en daarmee verbinding tussen bewoners.

Kortom gemeente en burgerij aan de slag hiermee en dien snel projecten in. De pot is beperkt!

Louis van der Kallen

 


 

| OPVANG VLUCHTELINGEN |  

 

asielzoekersNa maanden overleg achter gesloten deuren, ligt er nu eindelijk een raadsvoorstel inzake de opvang van vluchtelingen in de regio Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht).

Het BSD standpunt was aanvankelijk: Bergen op Zoom moet bereid zijn haar evenredig deel op te vangen en dat bij voorkeur in de vorm van de huisvesting van statushouders. Ons argument daarvoor was: dan is de opvang verspreid over de gemeente en de begeleiding naar integratie in onze samenleving kan vanaf het begin af plaatsvinden, gericht op onderwijs in onze taal, de Nederlandse cultuur, werk en de Bergse samenleving. Nu de bevolking echter in ruime meerderheid kiest voor tijdelijke opvang schaart de BSD zich achter die keuze. De verdeling over de gemeenten in onze regio acht de BSD correct en evenredig. Nu wordt het zaak de 75 statushouders en de 416 vluchtelingen/asielzoekers voor de tijdelijke opvang goed op te vangen en gepast te huisvesten en te begeleiden. In grote lijnen steunt de BSD dan ook het voorstel van het college van B&W. Slechts met één onderdeel van het raadsvoorstel zal de BSD niet instemmen. Dat is: ‘het college te mandateren voor de uitvoering’. Want dat zou betekenen dat het college zonder een raadsbesluit een locatie tot het huisvesten van 416 vluchtelingen/asielzoekers aan zou kunnen wijzen. Dat gaat de BSD fractie te ver. Eerst zullen locatie-alternatieven aan de gemeenteraad voorgelegd dienen te worden. De locatie-aanwijzing is te politiek gevoelig en bevat tal van afwegingen om een dergelijk besluit te mandateren aan het college van B&W.

Hier dient de gemeenteraad aan zet te blijven.   

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

19-05
EX ART 39 VRAGEN MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/16019


19-05
EX ART. 39 VRAGEN, UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP WMO, KENMERK PVDK/16018