KAMPEN/ VERWARDE PERSONEN/ SPIEGEL/ WARMTE STINKT NIET


 jaar 3 | nummer 140 |

| 25-12-2016 | 09.50 uur |


 

| KAMPEN |  

 

Soms erger ik mij aan zaken die een ander heel gewoon vindt. In de afgelopen raadsvergadering ergerde ik mij, bij de discussie over de woonwagenlocatie Antwerpsestraatweg, aan het woordgebruik van mijn collega van de VVD.

Hij gebruikte keer op keer het woord woonwagenkamp of kamp. Ik vind die term onnodig stigmatiserend. Twee dagen later moest ik constateren dat ook de verslaggever van BNdeStem de zelfde term gebruikte in zijn verslag over de locatie discussie. De Dikke van Dale is helder als het over de omschrijving van het woord ‘kamp’ gaat: “legering van soldaten in tenten of barakken, verblijfplaats in het open veld van b.v. reizigers, trekkers, kermisklanten, te werk gestelde arbeiders of gevangenen ( in de laatste toepassing, m.n. als verkorting van straf-, concentratie- of interneringskamp)”. Een woonwagenlocatie is heden ten dage een plek waar vaste bewoners (veelal Bergenaren sinds jaar en dag) in woonwagens wonen. Wat eens een kamp in het vrije veld was voor de in wagen rondtrekkenden, is al jaren een woonwijkje met een andere woonvorm. Het zou mij een lief ding waard zijn als politici en media hun woordgebruik aanpasten aan die gewijzigde omstandigheden. Nu wonen Bergenaren in woonwagens in een woonwijk en niet meer in het vrije veld. Dat zou op termijn de acceptatie van de woonvorm en haar bewoners als gewone burgers en wijkgenoten kunnen bevorderen.    

Louis van der Kallen

 


 

| VERWARDE PERSONEN |  

 

Donderdag 8 december was er voor raads- en duoleden een themabijeenkomst over een aantal veiligheid/politie-onderwerpen, zoals: de wijkagent, HIC & dynamische verkeerscontrole (High, Impact, Crime), verwarde personen en ondermijning.

Zelf bezocht ik de bijeenkomsten over verwarde personen en ondermijning. Verwarde personen is een steeds groter maatschappelijk probleem geworden dat met het sluiten van verzorgingshuizen, bezuinigingen op: de WMO, de jeugdzorg, de daklozenopvang en de psychiatrie als maar groter wordt. Ik schreef eerder in dit verband over de verantwoordelijkheden. Gemeente, politie, GGZ kennen allemaal taken op dit gebied en proberen het probleem ook, soms letterlijk, op te pakken. Voor een effectieve aanpak staan niet altijd de financiën of de taakverdeling in de weg, maar ook vaak de grondwettelijke rechten van de betrokken burgers. Dat blijkt een spanningsveld. Uit onderzoek en de ervaringen van hulpverleners, die aanwezig waren bij deze bijeenkomst, blijkt dat mensen vaak door gebrek aan een sociaal netwerk plotselinge tegenslagen vaker mentaal niet meer op kunnen vangen. Buiten dementerende ouderen betreft het vooral mannen tussen de 35 en 50 jaar. Sommige bezuinigingen en zoals het sluiten van de verzorgingshuizen dienen echt heroverwogen te worden. Ik hoop dat een nieuwe, meer sociale regering, in gaat zien dat de samenleving hier een menswaardige oplossing verlangt.  

Louis van der Kallen

 


 

| SPIEGEL |  

 

Zaterdag, daags voor Kerstmis, schreef Coen Hagenaars een commentaar in BN De Stem over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. De titel van zijn artikel “Amateurtoneel”. Een treffend gekozen titel. Geen raadsvergadering waarin belangrijke beslissingen worden genomen, maar een spel dat werd opgevoerd door, inderdaad, amateurs. Een aantal van hen, een doorgaans krappe meerderheid, aangestuurd door de vaste regisseur, het college van B&W. 

De acteurs van de oppositie roken aan het begin van het toneelstuk hun kans. Immers twee van de 17 spelers van de coalitie hadden zich afgemeld. Bij stemming zou dat voor de oppositie een voordeel opleveren van 16 tegen 15 stemmen. De aangekondigde  amendementen en moties van de oppositie zouden een historische kans krijgen aangenomen te worden. Maar daar stak de VVD-fractie een stokje voor. De afdelingsvoorzitter van de VVD, Jan van Wijk werd opgedragen het afgemelde VVD- raadslid Maarten Veldhoen, met gezwinde spoed van zijn ziekbed te lichten en naar het theater “Het Stadhuis”  op de Grote Markt te brengen. Hiermee zou bij stemming de uitslag 16 voor en 16 tegen luiden. In de volgende raadsvergadering, in januari 2017, zullen de amendementen opnieuw in stemming worden gebracht, maar reken maar dat eindregisseur Arjan v.d. Weegen er alles aan zal doen om te zorgen voor een maximale bezetting van zijn spelers. 

De raad heeft begin dit jaar in , laat ik het maar noemen, haar “Wijsheid” een nieuwe wijze van vergaderen afgesproken. Daarin zijn afspraken gemaakt over vergadermomenten, aanvangstijden, agenda’s enz. Ik noem dit een nieuwe vergaderstructuur. Maar het ontbreekt de 33 leden van de raad, en ik hoor daar zelf ook bij, en het college van B&W aan de juiste vergadercultuur, een open wijze van acteren en debatteren, met respect voor elkaars standpunten, waarbij niet vooraf de zaak wordt dichtgetimmerd door een krappe meerderheid, en waarbij over en weer geen insinuaties worden geplaatst. Als lid van een niet-coalitiefractie loop ik zo nu en dan ook mijn frustraties op. De reactie daarop dient niet te leiden tot een nog fellere tegenreactie, zoals ik die gewend ben te geven, maar het zoeken naar nieuwe argumenten om de anderen alsnog te overtuigen van mijn gelijk. Ik zou dit ook aan mijn 32 collega-raadsleden en het college van B&W willen mee geven. 

Misschien dat een grote spiegel in de raadzaal achter en tegenover de raadsleden zou kunnen leiden tot enige zelfreflectie en zelfkritiek, in de hoop dat dit de raadsleden aanzet tot een constructievere wijze van vergaderen met respect voor elkaar en uiteindelijk voor de burgers die we vertegenwoordigen. Mogelijk dat er dan ooit een bord boven de ingang van de raadszaal komt te hangen met de tekst: “Wegens succes geprolongeerd!” 

Piet van den Kieboom

 


 

| WARMTE STINKT NIET |  

 

De eerste projecten, waarin warmte uit het riool wordt gewonnen, worden gerealiseerd. In IJmuiden, gemeente Velsen wordt een project gerealiseerd waarbij een school verwarmd gaat worden door warmte gewonnen uit een nabij gelegen riool.

Warmte uit het riool is een logische vervolg op de steeds ruimere toepassing van thermische energie. Tauw propageert riothermie en laat middels studies zien dat het reëel is te verwachten dat een energieleverend rioolstelsel zich in 7,5 jaar terugverdient. De ervaringen in Duitsland en Zwitserland, waar riothermie al ruim wordt toegepast, zijn positief. Het wordt tijd dat ook de gemeente Bergen op Zoom, bij rioolvernieuwingen, dit gaat toepassen. Als we werkelijk op termijn energieneutraal willen worden is dit een niet te missen kans. Dus bij de aanstaande rioolvernieuwing op de Noordsingel, waar grotere objecten staan zoals flats en wooncomplexen langs de Boxhornstraat en twee scholen (Moller en Montessori) kan met riothermie in Bergen op Zoom een begin worden gemaakt.

Louis van der Kallen