BOTER/ GRONDKOSTEN/ SALAMITACTIEK?/ GOED VOORBEELD – 19

| jaar 4 | nummer 143 |

| 15-01-2017 | 10.00 uur |


 

| BOTER |

 

13 januari luidde een kop in BNdeStem: “Aanvalsplan tegen krimp van stad”. De VVD fractie maakt zich zorgen over het dalend aantal inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Voor mij krokodillentranen. Als de werkgelegenheid en de koopkracht daalt door vertrekkende bedrijven, dan daalt uiteindelijk het inwonertal want de mensen gaan op zoek naar werk en geld desnoods buiten onze gemeente en regio.

Over de werkgelegenheidsontwikkeling schreef ik vorige week en eerder. Als je dan ook om financiële redenen eigenlijk alleen maar huizen wilt bouwen voor de mensen met de dikke portemonnee (zie ook het volgende artikel “grondkosten” in deze nieuwsbrief) en de jeugd niet aan een betaalbare woning kan komen, daalt het inwonertal. Gek hè! Kijk je naar wie de nieuwbouw van de afgelopen jaren koopt, dan zijn het vooral mensen die vanuit een woning in Bergen op Zoom naar een nieuwbouw woning verhuizen. De afgelopen 15 jaar heeft de BSD fractie herhaaldelijk aangegeven dat, als je huizen wilt verkopen je eerst werkgelegenheid moet aantrekken. Daarin heeft Bergen op Zoom al jaren gefaald. Al jaren staan partijen als de VVD, D66, Lijst Linssen en het CDA bij college onderhandelingen toe dat GBWP, voor hun achterbannen in Lepelstraat en Halsteren, bedrijfsontwikkelingen in de Auvergnepolder blokkeert. Dat alles om toch maar een kans te maken op het wethouderspluche.

In de raadsvergadering van november 2016 diende de BSD nog een motie in om nu eindelijk eens een begin te maken met de ontwikkeling van de Auvergnepolder. De VVD koos er wederom voor (in strijd met hun eigen programma, maar dat wordt alleen geschreven om zieltjes te winnen) om de ontwikkeling van de Auvergnepolder op de lange baan te schuiven. Zij waren tegen de motie. Nu ‘huilen’ over de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen getuigt niet van boter op het hoofd, maar van baden in de boter die de afgelopen vijftien jaar van gebroken verkiezingsbeloften van het hoofd is gedropen. Nu roepen ‘we moeten naar de 70.000 inwoners’ is mooi. Maar dan graag die boter van het hoofd en uit het bad bij de vis. De VVD heeft die boter, gezien het voorgaande, genoeg. De BSD motie kan zo weer van stal worden gehaald. Wil de VVD nog enigszins betrouwbaar overkomen, dan wordt het tijd dat de VVD laat zien waartoe zij op aarde is. Dat is niet om de hielen te likken van GBWP en haar wethouders, voor het behoud van het wethouderspluche, maar gezien de werkgelegenheidsontwikkelingen en de dalende inwonersaantallen nu echt beleid voor de toekomst te maken. Hou op met de ‘noodklok’ te luiden en ga aan de slag. De BSD heeft geen patentrecht op de in november ingediende motie. De VVD mag hem gebruiken. De BSD zal echt geen merkrecht gaan heffen. Dat lijkt mij een goed aanvalsplan. Bij geen actie zal ik nog veel artikelen schrijven over een VVD fractie die veel belooft en niet levert! Of vertel ik nu wat de kiezers zowel op 15 maart als in 2018 eigenlijk allang weten.

Louis van der Kallen

 


 

| GRONDKOSTEN |

 

Het lijkt erop dat de discussie over de woonwagenlocatie Antwerpsestraatweg zich in januari zal focussen op de grondkosten. De wethouder heeft namelijk in de commissie Stad & Ruimte gezegd dat de grondkosten “vele malen hoger” zouden worden dan oorspronkelijk begroot.

Nu zijn grondkosten deels een theoretisch getal. In de GREX (de exploitatieopzet) van een ontwikkelingsplan worden gronden, afhankelijk van hun bestemming en aard van de geplande woningen of bedrijven, op een bepaalde verkoopprijs/opbrengst begroot. Dat bedrag is per vierkante meter voor bungalows of vrije sector woningen een veel hoger bedrag dan bijvoorbeeld voor sociale woningbouw. Als de gronden nu in de GREX zitten, bedoeld voor bungalows of vrijesectorwoningen, dan betekent deze grond benutten als woonwagenlocaties een forse waardedaling. Als je als gemeente op papier rijk wilt worden ontwikkel je alleen woninglocaties voor bungalows en de vrije sector. Maar er zijn ook woningzoekenden met een kleinere portemonnee. Dus horen sociale woningbouw woningen ook in woningbouwplannen en ontwikkel locaties. Als je de bestemming van gronden verandert van vrije sector naar sociale woningbouw of naar woonwagenlocaties betekent dat per definitie een waardedaling in de GREX. Moet je dan maar afzien van sociale woningbouw of van woonwagenplaatsen? De BSD-fractie denkt van niet. Sociale woningen en woonwagenlocaties voorzien in een noodzakelijke woonbehoefte van onze inwoners. Die behoefte wordt niet bepaald door de GREX maar door de samenstelling van onze inwoners. Daar worden woningbouwlocaties immers voor ontwikkeld.

Een ander punt wat beschouwd moet worden is dat ‘waarde’ in een GREX een relatief getal is. Zolang er voor een locatie geen kopers zijn is het slechts een getal in een exploitatieopzet en geen harde euro’s in de knip. Soms geldt beter één vogel in de hand (verkocht voor woonwagens) dan 10 in de lucht. Bergen op Zoom heeft immers nog heel veel onverkochte gronden bestemd voor vrije sector woningen.

Louis van der Kallen

 


 

| SALAMITACTIEK? |

 

Als mijn agenda het toelaat, woon ik de hoorzittingen bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze week was één van de agendapunten een bezwaarschrift tegen het afwijzen van “een verzoek tegemoetkoming inzake planschade”.

De zaak liet, mijns inziens, helder zien hoe een burger door het formeel bezien legale handelen van een overheid toch met een financiële kater kan achterblijven. Als een burger schade ondervindt van bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging kan een benadeelde burger een verzoek tot planschade indienen. Dit dient binnen vijf jaar na een wijziging te gebeuren, waarbij de schade wordt bepaald door de waardedaling van zijn object te bekijken voor en na de wijziging. Dit lijkt simpel maar soms is het dat niet. Wat nu als jouw eigendom op de grens ligt van meerdere bestemmingplannen en de snel opeenvolgende wijzigingen ieder slechts kleine wijzigingen betreffen met relatief kleine gevolgen? Het betrof de realisering van de Lidl aan de Laan van Borgvliet. Bij de realisering van dit complex waren wijzigingen nodig van een tweetal bestemmingsplannen. Plan Langeweg en plan Buitengebied en wijzigingen in de planologisch vastgestelde zuidelijke stadsrand. Hou het als burger dan maar eens bij als al die wijzingen via de zogenaamde wijzigingsbevoegdheid van het college tot stand komen. Niet in één keer maar in een aantal relatief kleine wijzigingen. Die handelswijze krijgt dan, misschien onbedoeld, het karakter van een salamitactiek. Als de invloed van één wijziging op de waarde van je woning onder de grens blijft van 2 %, heb je geen recht op vergoeding. Ook niet als het vier of vijf wijzigingen of meer zijn en de totale schade een veelvoud is van de grenswaarde van 2 %. De wet kijkt steeds naar de waardeverandering ten opzichte van de laatst vastgesteld bestemmingen. De woordvoerster namens het college sprak haar spijt uit voor het ‘onbedoelde’ effect. Want als je geen recht heb op een vergoeding, omdat het keer op keer slechts een kleine wijziging betreft, is het wel heel zuur als het totaal van de effecten wel een forse financiële aderlating is. Maar erger was nog de overlast van het, deels illegale, gebruik van de parkeerplaats door gebruikers die daar niets te zoeken hebben (drugshandel en hang/speelplek) op tijden dat de winkel gesloten is. Het forse parkeerterrein heeft door het ontbreken van hekken en een slagboom een openbaar karakter en daarmee werkt het aanzuigend op lieden die buiten de overlast van de gewone verkeersbewegingen voor extra overlast en onveiligheidsgevoelens zorgen.

Voor mij is het helder de grenzen van bestemmingsplannen moeten met een grotere zorgvuldigheid gekozen worden, zodat bij de realisering van een zaak als de Lidl er niet tal van bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn in meerder planologische plannen. Wat zeker moet gebeuren is dat een college niet meer via een reeks van kleine wijzigingen een rechtvaardig beroep op planschade kan ontlopen. Dat heeft de wetgever niet beoogd en de burger niet verdiend. Voor mij als raadslid is het maar de vraag of het toekennen van wijzigingsbevoegdheden aan een college wel de juiste weg is als een college daar op een moreel onjuiste manier mee om kan gaan.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 19 |

 

Nederland is in een woonwijk op de Zuidas in Amsterdam een watervertragende groenstrook rijker. De groenstrook is uniek: nog niet eerder werd hoogwaardig groen gecombineerd met regenwateropvang.

Door het tijdelijk opvangen van regenwater ontlast de groenstrook het hemelwaterriool. Omdat de strook lager ligt dan de omgeving, stroomt het regenwater van de weg en van de nabijgelegen daken in het groen. Het kan 56.000 liter regenwater bufferen. Het water blijft er maximaal 24 uur in staan, waarna het langzaam infiltreert in de bodem. Als het echt hard regent en de groenstrook dreigt te overstromen, dan stroomt het water via een overstort alsnog naar het hemelwaterriool. Hierdoor zal het regenwater, ook bij heftige buien, niet de huizen instromen. De drie meter brede groenstrook wordt beplant met waterminnende planten, die niet alleen functioneel zijn, maar ook het hele jaar door mooi zijn om te zien en de wijk een groen karakter geven.

De watervertragende groenstrook is een gemeenschappelijk productie van de gemeente Amsterdam, Waternet en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Amsterdam Rainproof is de verbinder van het project.

Ook voor laag gelegen wijken in Bergen op Zoom kan dit een voorbeeld zijn.

Louis van der Kallen

 


 

| ZO MOOI……. |

 

Deze foto laat zien dat je ook van een heg iets kunt maken wat mooi en bijzonder is