GOKJE?/ VERANDEREND STADSGROEN/ DUURZAAM AANBESTEDEN

| jaar 5 | nummer 230 |

| 26-08-2018 | 11.00 uur |


 

| GOKJE? |  

 

Afgelopen donderdag heeft een meerderheid van de raad € 2.400.000,- (!) beschikbaar gesteld voor de aankoop van het Suikerlab aan de van Konijnenburgweg. Wat het college van B&W betreft had het bedrag nog € 700.000,- hoger mogen zijn.

De achterliggende bedoeling om het pand aan te kopen is de mogelijkheid om hiermee een broedplaats voor de agrofood sector te creëren. Geen enkele fractie in de raad is hier tegen, evenals het stimuleren van de samenwerking tussen de drie O’s: Overheid, Onderwijs en Ondernemeningen. Maar moet daar de lokale overheid als eerste en enige dit grote risico voor nemen?

De coalitie vindt dat we het lef moeten tonen om deze gok te wagen (Groen Links). GBWP durft zelfs te stellen dat we, als het niets wordt, het pand weer gewoon kunnen verkopen. Het aankopen van een pand gericht op de samenwerking met de HAS, terwijl deze onderwijsinstelling nog geen enkele concrete vorm van samenwerking heeft bekrachtigd. Pas in oktober a.s. zal de HAS, een onmisbare peiler onder het project, besluiten of ze voor Bergen op Zoom zullen kiezen of voor een andere plaats. Ze zijn nog met een viertal andere gemeenten in overleg. En dan toch deze gok nemen voor veel geld. Het is gokken met gemeenschapsgeld, zoals de fractievoorzitter van de PvdA het noemde en terecht. Een gemeente met een schuld van ruim € 225.000.000,- dient zich niet als een casinobezoeker te gedragen. Van de lessen uit het verleden heeft dit college nog maar bar weinig geleerd.

Aankopen van het pand voor veel geld vindt GBWP geen enkel probleem. Als alles niet doorgaat, en die kans is reëel aanwezig, verkopen we het pand gewoon. En dan maar hopen dat niet “De Samarbete-formule” wordt toegepast, want dan zal de schuld nog verder aangroeien. Lef tonen om deze gok te wagen, zoals Groen Links beweert?

Als kind zochten we vroeger als we buiten speelden in de velden naar een “klavertje vier”, want dat brengt geluk. Het lijkt er op dat Groen Links de kinderjaren nog niet is ontgroeid , of zouden ze toch een “Klavertje Vier” gevonden hebben?

Piet van den Kieboom

 


 

| VERANDEREND STADSGROEN |  

 

Het onderhoud aan stadsgroen is teruggebracht tot het aller noodzakelijkste. Er is per stukje van de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld wat het streefbeeld is en daarmee is ook het onderhoudsniveau vastgesteld.

De afgelopen jaren is het ‘groen’ in de gemeente onderhoudsvriendelijk gemaakt of beter gezegd onderhoudsarm. In de praktijk betekent dit dat de straten en pleinen zijn versteend met alle negatieve gevolgen voor het klimaat in de bebouwde omgeving.  Er worden enorme bedragen besteed aan het verdelgen van spontane vegetatie en tegelijkertijd aan het in stand houden van aangeplant groen. Je kan ‘onkruid’ ook proberen niet als een probleem te zien, maar als partner. Als gewildgroei! Planten die uit zichzelf terecht zijn gekomen op een plaats waar men hen wenst. Spontane vegetatie; hét stadsgroen van de toekomst. Gewildgroei is een beweging in opkomst.

Door een stoeptegel te vervangen door een Living Pavement tegel laat je zien dat wilde planten mooi, nuttig en welkom zijn, zorgen voor betere regenwater-infiltratie en meer biodiversiteit. Dit kan een mooie aanvulling zijn op de gemeentelijke actie Steenbreek. Living Pavement is een open tegelsysteem dat ruimte geeft aan spontane vegetatie in de openbare ruimte. Living Pavement legt verbanden tussen actuele thema’s als regenwateroverlast, het hitte-eiland-effect en fijnstof en de groeiende behoefte van de stedeling aan meer contact met groen in de directe leefomgeving.

Louis van der Kallen    

 


 

| DUURZAAM AANBESTEDEN |  

 

Foto: DHL

In november 2017 publiceerde Natuur & Milieu een “onderzoek naar gemeentelijke  vervoersaanbestedingen 2016/2017: Doelgroepenvervoer en eigen wagenpark”. Gemeenten kunnen met hun eigen inkoop een stimulans geven aan de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark.

Bewoners van steden als Bergen op Zoom ervaren gezondheidsschade door luchtvervuiling onder andere van het verkeer. Helaas leidt dat nog niet tot een effectief gemeentelijk beleid om de ambities op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat tot een succes te maken. Slechts 24 procent van de in de benchmark onderzochte aanbestedingen voldoen aan de landelijke inkoopcriteria voor duurzaamheid. In deze benchmark is gekeken naar de gemeentelijke inkoop van eigen voertuigen en van taxibusjes, waarmee ouderen, zieken en leerlingen worden vervoerd (het doelgroepen- of contractvervoer). Gemeenten zijn hiervoor volledig zelf verantwoordelijk. Bergen op Zoom kan dus bij aanbestedingen eisen stellen en aanbieders van schone voertuigen een voordeel geven. Het betreft voor deze doelgroepen vooral personenauto’s en bestelbusjes. Met meer duurzame aanbestedingen kan Bergen op Zoom impuls geven aan de overgang naar schone, elektrische voertuigen, waarmee veel gezondheidswinst te behalen is, omdat de meeste bestelbusjes nog op diesel rijden. Diesel veroorzaakt bovengemiddeld veel uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals fijnstof. Bestelbusjes worden in het doelgroepenvervoer ingezet voor kwetsbare groepen: kinderen, zieken en ouderen. Juist zij hebben extra last van de luchtvervuiling

PIANOo: Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft  nieuwe criteria/eisen geformuleerd en adviseert gemeenten deze te gebruiken als leidraad bij de aanbestedingen en gunningen. Het direct overnemen van deze criteria is echter, naar de mening van Natuur & Milieu, onvoldoende voor een echt duurzame aanbesteding. Voor gemeenten met duurzaamheidsambities, zoals bergen op Zoom, is meer nodig. Hiervoor doet Natuur & Milieu in de benchmark zeven suggesties:

  1. Stap over op emissieloos (elektrisch) waar mogelijk en verban vervuilende dieselvoertuigen.
  2. Sluit dieselvoertuigen en biobrandstof uit landbouwgewassen zo veel mogelijk.
  3. Maak voldoende onderscheid in de weging tussen verschillende brandstoffen en voertuigen.
  4. Hanteer daarnaast een voldoende weging van duurzaamheid en voldoende lange looptijden
    (bij voorkeur 7 jaar).
  5. Eis maatregelen die brandstofbesparing opleveren.
  6. Zorg voor minder (auto)kilometers.
  7. Daag de markt uit, maar blijf concreet.

Naar de mening van de BSD bevat deze benchmark veel na te volgen voorbeelden.

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN