VRAGEN EX ART. 39 DE SCHELP I, KENMERK LVDK/18024

 


 

Bergen op Zoom, 18 juli 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 De Schelp I, kenmerk LVDK/18024

 
Geacht College,

Naar aanleiding van de ter beschikking gestelde stukken in het kader van het WOB verzoek van 8 maart 2018 heeft de BSD-fractie na bestudering van de per brief van 4 juli alsnog ter beschikking gestelde stukken een aantal vragen. Op de eerder in dat kader ter beschikking gestelde stukken heeft de BSD-fractie middels het schrijven    https://www.bsdboz.nl/2018/06/06/de-schelp-ergernissen-en-frustraties-kenmerk-lvdk-18018/ eerder gereageerd. 

Het onderzoek van de BSD heeft zich vooral gericht op de hoofddraagconstructie omdat we geconstateerd hebben dat ten aanzien van de andere elementen (ophangconstructies/bevestigingsmiddelen) in de betreffende onderzoeken/inspecties wel gepoogd is de noodzakelijke werkzaamheden op te pakken. Het gegeven dat de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 9200 zich niet richtte op de draagconstructie is een buitengewoon zwak en merkwaardig excuus om de jaarlijkse inspecties niet ook te richten op de draagconstructies. Uw brief aan de gemeenteraad van 5 juli 2018, kenmerk U18-010195 geeft wel enig inzicht in wat er (wel) gebeurd is, maar in die brief ontbreekt het aan beantwoording van de waarom-vraag.

  • Waarom richtte die onderzoeken zich niet op de hoofddraagconstructie die, gezien zijn aard en taak, per definitie het grootste risico vormt?

Eerdere onderzoeken/inspecties hebben herhaaldelijk ook gewezen op de waargenomen corrosieproblemen in de hoofddraagconstructie. Alleen bleken die mogelijke problemen slechts zeer beperkt waargenomen te kunnen worden door de aan het plafond bevestigde zilverkleurige zeildoeken die een visuele inspectie grotendeels belemmeren. In de BSD-brief van 8 januari 2015 is daar reeds op gewezen; “Een bezoeker, die onze fractie berichtte, denkt dat de door hem gevonden roestdeeltjes (zie foto) afkomstig zijn van de steunbalken in het zwembad. Het zicht daarop wordt echter belemmerd door de zilverkleurige zeildoeken die aan het plafond bevestigd zijn. Deze zeildoeken bemoeilijken een visuele inspectie.”

Tussen de regels is daar ook in het rapport van 23 september 2015 en het rapport van 16 augustus 2017 naar verwezen met termen als: “waar mogelijk” en “zichtbare onderdelen”

  • Waarom is er naar aanleiding van de rapporten uit 2015 en 2016 niet besloten om het zeildoek te verwijderen om ook visuele inspecties van de hoofddraagconstructie in zijn geheel en niet alleen van de zichtbare delen uit te voeren?

In het rapport uit 2015 is in de tekst op pagina 10 een advies verstopt om alle roestvaststalen bouten te vervangen. In het rapport uit 2016 is dat in het eerste advies explicieter verwoord; “Roestvaststalen draadeinden, bouten, moeren en schroeven in de constructie van het gebouw en scheidingswanden moeten vervangen worden door verzinkte stalen typen.”

  • Waarom is dat toen niet opgepakt?

In beide rapporten wordt een alternatief aangegeven: “Wanneer niet alle bouten vervangen worden kunnen wij wel een tussen oplossing aanbevelen om bijvoorbeeld de meest gecorrodeerde roestvaststalen bouten (2 stuks) licht microscopisch te laten onderzoeken op eventuele aanwezige spanningscorrosieverschijnselen” (2015) en “Een tijdelijke oplossing kan zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren door enkele exemplaren macroscopisch te onderzoeken, zodoende kan het risico worden ingeschat en beheerst”(2016). Uit de stukken blijkt geen opvolging van dit tweemaal gegeven advies!

  • Waarom is dit advies toen niet opgevolgd?

Het op de website gezette plan van aanpak van oktober 2016 lijkt niet compleet. Het overzicht van de zaken die AANDACHT ZSM behoeven zit er niet bij.

  • Wanneer hebben die 28 zaken aandacht gekregen en hoe?  

Op pagina 17 van het inspectierapport van mei 2017 is te lezen: “Bottleneck van dit zwembad zijn de vele roestvaststalen onderdelen in de constructie en scheidingswanden van het gebouw. RVS bevestigingsmiddelen zijn onbetrouwbaar in een agressief corrosief binnenzwembadatmosfeer….Om de veiligheid van dit zwembad vooral ook met het oog op de toekomst zeker te kunnen stellen zijn er ons inziens meerdere aanpassingen noodzakelijk.”  

De eerste aanbeveling was: “Roestvaststalen draadeinden, bouten, moeren en schroeven in de constructie van het gebouw en scheidingswanden moeten vervangen worden door verzinkte stalen typen.”!

De tot nu toe gegeven reacties van het college op de gebeurtenissen rond De Schelp geven inzicht in wat er is gebeurd. Om te leren is nodig dat de oesterschelp open gaat en zichtbaar wordt waarom gebeurd is wat er is gebeurd. De BSD brief van januari 2015 bevatte alle zaken die in deze cases van belang blijken: roest, achteloosheid (het vermoeden dat niet uitgezocht wordt waar de roestdeeltjes vandaan komen), aantastingsgevaar, corrosieve atmosfeer, steunbalken (hoofddraagconstructie) en de zeildoeken die het zicht ontnemen.

Nu kijkt de BSD-fractie heel anders tegen de waarneming van een bezoeker uit 2015 aan. “Als zij daarover (over de roestdeeltjes) naar het personeel opmerkingen maken, wordt het veelal wel opgeruimd maar de indruk bestaat dat niet wordt uitgezocht waar deze deeltjes vandaan komen.” Nu is de gedachte bij ondergetekende ‘zij’ wisten het maar deden niets!

Het college antwoord in 2015 was misleidend geruststellend. De roestdeeltjes waren “niet van de constructie van het zwembad” en “Naar aanleiding van het ongeval in Tilburg wordt de constructie van het zwembad jaarlijks gecontroleerd door een geaccrediteerd instituut. Mocht uit het jaarlijks onderzoek blijken dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn dan worden die direct uitgevoerd.”

Het wordt tijd dat het college in haar antwoorden op bovenstaande vragen laat zien op basis van welke inzichten/voornemens/besluiten/opdrachten het antwoord op de BSD brief van januari 2015 is gebaseerd en WAAROM daar geen uitvoering aan is gegeven.

Tot slot van deze vragenreeks een bemerking. Nu is er veel aandacht voor de (bevestigings)   bouten. Maar is dat het gehele probleem?

  • Wat is de huidige kwaliteit van de draagbalken? Is daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, zijn daar onderzoeksrapporten van en zijn deze beschikbaar voor de BSD?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen