VRAGEN EX ART. 39, UITVOERING WMO, KENMERK PVDK/18005

 


 

Bergen op Zoom, 22 februari 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Vragen ex art. 39, uitvoering WMO, kenmerk PVDK/18005

 

Geacht College,

Afgelopen dinsdag 20 februari j.l. heeft er in de commissie Mens & Maatschappij een gedegen gedachtewisseling plaats gevonden over de wijze waarop uw college uitvoering geeft aan de WMO. Hierbij stond vooral de huishoudelijke ondersteuning van zorgvragenden centraal. Maar naast huishoudelijke ondersteuning dient de WMO er ook in te voorzien dat mensen met een (lichamelijke) beperking toch kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ik vraag uw dringende aandacht voor de situatie waarin een inwoonster van Bergen op Zoom verkeerd. Deze mevrouw heeft diverse medische aandoeningen waardoor zij fors beperkt is in haar mobiliteit. Ondanks het feit dat zij de beschikking heeft over een scootmobiel, is deze mevrouw sinds oktober 2017 niet meer op straat geweest! Haar hondje moet door een buurman uitgelaten worden en haar boodschappen worden door vrijwilligers voor haar gedaan. Zelfs voor een eenvoudige kerst- of felicitatiekaart of postzegel moet zij een beroep doen op de buren of vrijwilligers om deze te kopen in de winkel. Het probleem wordt veroorzaakt door een te kleine ruimte voor haar woning, waardoor ze niet zonder risico’s de op- en afrit kan gebruiken met haar scootmobiel. Een technische aanpassing is mogelijk.

Diverse malen is hierover uitvoerig gesproken en overlegd met de ambtelijke organisatie, belast met de uitvoering van de WMO, echter nog steeds zonder resultaat. De situatie is des te schrijnender nu haar man eind vorig jaar is overleden. Haar man was mantelzorger voor zijn vrouw, nu staat ze er helemaal alleen voor.

Ik heb afgelopen periode het initiatief genomen door met de woningstichting Stadlander contact op te nemen met het verzoek om samen met de gemeente tot effectieve maatregelen te komen. De gemeente weigert echter om hieraan medewerking te geven. De betreffende ambtenaar maakte daarbij zelfs opmerkingen dat het treffen van afdoende maatregelen veel te veel geld kosten!

Vandaag werd ik gebeld door een hevig geëmotioneerde mevrouw, vlak nadat zij een gesprek had gehad met een vertegenwoordiger van de Woningcorporatie en de betreffende ambtenaar. Laatstgenoemde had mevrouw, zonder maar het geringste inlevingsvermogen, meegedeeld dat de gemeente op dit onderdeel geen medewerking zal verlenen.

De BSD-fractie is verbijsterd en boos. Juist de WMO moet voor deze burgers de compensatie geven die deelname aan onze samenleving mogelijk moet maken. Ik vind het een schande dat deze ambtenaar zich op deze wijze opstelt ten opzichte van een zorgbehoevende burger.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u op de hoogte van de handelswijze van deze ambtenaar?
  2. Is u bekend of soort gelijke situaties zich in het verleden hebben voorgedaan?
  3. Is deze handelswijze conform de afspraken met uw college ten aanzien van de uitvoering WMO?
  4. Zo niet, bent u bereid hier direct op in te grijpen om te voorkomen dat meerdere  hulpbehoevenden in de komende periode, verstoken blijven van voorzieningen die deelname aan onze samenleving onmogelijk maakt?
  5. Kunt u bevorderen dat de mevrouw genoemd in dit schrijven (vertrouwelijk zal ik haar naam en adres in een aparte mail vermelden) alsnog zo spoedig mogelijk de voor haar noodzakelijke voorziening krijgt, opdat ze na ruim 5 maanden noodgedwongen binnen             zitten weer zelfstandig de straat op kan gaan?

In het vertrouwen dat u snel tot het treffen van maatregelen over zal gaan,

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom