UIT HET OOG, UIT HET HART/ PUINHOOP/CHAOS/ LEEGSTAND/ HOE BETROUWBAAR EN GELOOFWAARDIG IS DIT COLLEGE?

| jaar 4 | nummer 169 |

| 09-07-2017 | 13.00 uur |


 

| UIT HET OOG, UIT HET HART |  

 

Bergen op Zoom is centrumgemeente voor de opvang van dak- en thuislozen. Dat betekent dat onze gemeente middelen ontvangt van het Rijk om dak- en thuislozen uit Bergen op Zoom en de vijf omringende gemeenten onderdak en eten aan te bieden.

Het aantal mensen dat op een dergelijke voorziening is aangewezen, is echter groter dan het aantal opvangplaatsen. Hierdoor moeten er een aantal regelmatig elders opvang zoeken wat vaak tot gevolg heeft dat ze op straat of in een park de nacht door (moeten) brengen. Er zijn onder de dak- en thuislozen ook een aantal mensen die drugs of drank gebruiken. Dit is niet toegestaan in de maatschappelijke opvang, waardoor ook deze groep noodgedwongen elders een plek moet zien te vinden om te overnachten. 

Ik hoor regelmatig opmerkingen als ”dan moeten ze maar gaan werken, dan hebben ze vanzelf geld om woonruimte te huren”. Maar dat is voor deze groep mensen niet zo gemakkelijk. Vaak is er sprake van meerdere problemen waar ze mee kampen. Neemt u van mij aan dat achter elke dak- en thuisloze een persoonlijk drama schuil gaat. Ontslag en na lange tijd nog geen werk en inkomen. Een faillissement met een langdurig schuldtraject er achter aan. Een echtscheiding met alle bijkomende (huisvestings-)problemen. Als u mij de vraag zou stellen of ik het leuk zou vinden als zo’n groep daklozen bij mij in de straat zou bivakkeren, is het antwoord daarop: Neen, absoluut niet! Wel moeten we voor deze groep mensen, want het zijn  tenslotte ook mensen, een fatsoenlijke opvang regelen. Vanaf 2019 moet elke gemeente dat voor haar eigen dak- en thuislozen gaan regelen. 

Het rijk heeft fors bezuinigd op de opvang van deze groep. Bovendien heeft ze de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie), gedwongen om patiënten die niet perse opgenomen hoeven te worden, buiten de poorten te houden en ze ambulant te behandelen, waardoor ook deze groep mensen vaak verward op straat verblijven. Vorige week is een groep daklozen, die in het Park Kijk in de Pot verbleven, verplaatst naar de voormalige gemeentekwekerij aan de Ruytershovenweg. Mijn fractievoorzitter heeft daar al eerder op deze site zijn mening over gegeven. Maar wat mij vooral raakt is te moeten constateren dat wel de campers aan de Boulevard meer dan welkom zijn, maar dat enkele honderden meters verderop mensen worden verplaatst naar een plek buiten de stad, ver uit het zicht van de burger. Laten we deze mensen een menswaardig bestaan bieden!

De ene mens komt hier kamperen, terwijl de andere mens noodgedwongen moet kreperen!

Piet van den Kieboom

 


 

| PUINHOOP/CHAOS |  

 

Verkeerstechnisch is het een puinhoop op de hoek Burg. Stulemeijerlaan/ Steenbergsestraat/ Noorsingel/ Westersingel. Weggebruikers, die de situatie niet kennen, weten bij God niet wat te doen.
Sommige voelen op hun klompen aan dat, komende vanuit de Westersingel ze niet zomaar de westelijke Burg. Stulemeijerlaan in kunnen rijden. Maar als ze op het kruispunt in vertwijfeling tot stilstand zijn gekomen, is die afweging iets minder duidelijk. Wat ontbreekt is een helder aangegeven inrijverbod. De ellende is dat de veroorzaker/opdrachtgever, de gemeente Bergen op Zoom, zich niet verantwoordelijk lijkt te voelen. “We melden dit soort situaties wel bij de politie” aldus de gemeente in BNde Stem. Afschuiven heet dat in gewoon Nederlands! De situatie leidt tot gevaarlijks situaties en kan leiden tot verkeersdeelnemers die hun frustraties uiten op een wijze waar niemand blij van wordt.

Waar zijn verkeersregelaars, die helder maken wat de bedoeling is? Waarom staat er geen rood bord met witte balk op de daarvoor in deze situatie geëigende plaats? (zie foto) Waarom is hier bij de aanbesteding geen rekening gehouden? Een gemeente die “niet van zins is maatregelen te nemen”, aldus de gemeentelijke woordvoerder, vergeet haar kerntaak. Burgers veiligheid bieden daar waar dat nodig is en zeker als je zelf de veroorzaker bent, dien je er alles aan te doen om de situatie te verbeteren.

Louis van der Kallen

 


 

| LEEGSTAND |  

 

Het college schijnt na te denken over de aanpak van de winkelleegstand en heeft de hulp ingeroepen van het adviesbureau DTNP. De ellende van Bergen op Zoom is dat het haar uniek veststedelijk karakter in de loop der jaren heeft verloren. Wat is daarvan deels de oorzaak?

De adviezen van bureaus als DTNP. Zij hebben ervoor gezorgd hebben dat alle steden van Nederland qua winkelhart op elkaar zijn gaan lijken. Als Bergen op Zoom op zoek moet naar zijn eigen DNA, haar eigen geschiedenis en uniekheid dan hoeven we maar rond te lopen in onze eigen binnenstad om de voorbeelden te zien dat het wel kan. Wonen en winkelen en andere functies mengen. Kijk eens in de Engelsestraat. Die straat is op zijn minst zo gezellig en interessant om door te lopen als het Paradegebied (met al zijn lelijke leegstand) of het Vierkantje. Ophouden met voor te veel geld vreemdelingen zonder hart of geschiedenis of belang bij de stad te betrekken. Ze komen alleen voor het riante uurloon! Ga voor de eigen kennis en liefde voor de stad en haar toekomst. Wat mij betreft mag het ombouwen beginnen, samen met het gericht aantrekken van bepaalde groepen horeca of cultuurondernemers. Er zijn nog altijd niches te vullen. Zo kwam ik vorig jaar in Lübeck Café Erdapfel tegen. Een gelegenheid waar allerlei varianten (allemaal vegetarisch) van een gepofte aardappel, gevuld met allerlei zaken, werden verkocht. In de praktijk een volledige maaltijd. Een restaurantformule die ik nog nooit ergens had gezien. Maar om half drie in de middag was de tent nog steeds met ruim dertig personen afgeladen. Het kan! Maar niet met de adviezen van bureaus die vooral met het herschrijven van eerdere rapporten hun waar aan argeloze wethouders en raadsleden verkopen.

Louis van der Kallen

 


 

| HOE BETROUWBAAR EN GELOOFWAARDIG IS DIT COLLEGE? |   

 

Vrijdag 7 juli stond het onderwerp “transitie duurzame veehouderij” op de agenda van Provinciale Staten in Noord-Brabant. De bedoeling van dit voorstel is om versneld  het terugdringen van de negatieve effecten van de intensieve veehouderij in Noord-Brabant te bereiken, met name de milieuregels worden hiervoor aangescherpt.

Om de intensieve veehouderij, en haar negatieve gevolgen aan te pakken, voert de Provincie al een aantal jaren een beleid wat gericht is op het saneren van het aantal veebedrijven. Daarbij is het de bedoeling dat gebouwen en stallen van een veebedrijf worden afgebroken en de vergunningen op het gebied van o.a. milieu worden ingetrokken. De “Ruimte voor Ruimteregeling”. Dit betekent dat in het buitengebied, waar eigenlijk geen woning gebouwd mag worden, dit toch mogelijk wordt gemaakt met toepassing van deze regeling. Degene die van deze regeling gebruik wilt maken moet daarvoor een zogenoemde ‘vereveningsbijdrage’ betalen. Deze bijdrage wordt verdeeld tussen de provinciale “Organisatie Ruimte voor Ruimte” en de gemeente. Met deze bijdrage wordt (extra) geïnvesteerd in de gemeenten in natuur- en landschapsontwikkeling.

In Bergen op Zoom zijn met inzet van deze regeling al op diverse plaatsen nieuwe woningen gebouwd in het buitengebied, recentelijk nog aan de Fort de Roovereweg in Halsteren, na sanering van de bloembollenkweker aan de Langstraat. De BSD-fractie steunt dit beleid. De bewoner/eigenaar van een woning aan de Langstraat, naast of tegenover de nieuw gebouwde woningen aan de Fort de Roovereweg, wenst nu ook gebruik te maken van de regeling en is bereid de huidige varkensstallen af te breken en de vergunningen in te leveren. Als tegenprestatie mogen er dan twee nieuwe woningen gebouwd worden voor beide zonen van de huidige eigenaar. Dit past ook goed in de RvR-regeling. Echter de gemeente is eigenaar van een perceel achter het perceel Langstraat 1 en wil nu, met gebruikmaking van de RvR-regeling, het bouwen van twee extra woningen mogelijk maken. Er is geen sprake van het beëindigen van een veebedrijf en het afbreken van gebouwen ter plekke. De gemeente heeft gewoon twee extra bouwtitels (certificaten met toestemming voor het gebruik van de RvR-regeling) ingekocht bij de Organisatie Ruimte voor Ruimte (ORR). Hiervoor is dus geen overlast gevend agrarisch/veebedrijf gesaneerd in Bergen op Zoom, maar elders in de provincie. Van het terugdringen van overlast in onze gemeente is dus geen sprake. Wanneer de raad hier groen licht voor geeft, wordt de natuur en het landschap in Bergen op Zoom hier niet beter van. Sterker nog de natuur en de natuurwaarden worden met de bouw van deze twee extra woningen zelfs ernstig aangetast vindt de BSD-fractie. Bovendien ontstaat er op deze manier een eerste aanzet tot verdere stedelijke ontwikkeling en concentratie, wat door de Provincie niet gewenst wordt. Bovendien is de bewoners van de recentelijk gebouwde woningen aan de Fort de Roovereweg niets verteld over 2 extra woningen. Reden voor deze bewoners om bezwaar tegen dit plan in te dienen. 

De BSD-fractie heeft zich uiterst kritisch opgesteld in de discussies over dit onderwerp. Echter wat de echte bedoelingen van het college zijn is nog steeds niet duidelijk geworden na twee commissie vergaderingen. Het enige wat ik kan bedenken is dat het college heel graag  een deel van de bijdrage vanuit de RvR-regeling wil incasseren om daarmee het onderhoud van andere natuur te financieren. Maar daarvoor zijn juist de onderhoudsbudgetten in de jaarlijkse begroting bedoeld. Bovendien staat de RvR-regeling een dergelijke besteding niet toe. Of is er sprake van toezeggingen aan makelaar(-s) of aan diegenen die de twee extra woningen willen bouwen? 

Inmiddels zijn de gemeentepercelen waarop de twee extra woningen gebouwd moeten worden verkocht. Niet door de eigen Stadsmakelaar van de gemeente, maar door een andere makelaar. Hoe deze makelaar aan deze verkoopopdracht is gekomen is niet duidelijk geworden. In ieder geval is er geen sprake geweest van een openbare publicatie waarop iedere belangstellende burger kon reageren. De twee kopers waren als belangstellenden al langer bekend op het stadskantoor! Hier is dus sprake van rechtsongelijkheid tussen burgers en mogelijk aantasting van de gedragscode en integriteitscode door het college en het ambtelijk apparaat. De BSD-fractie zal daarom tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juli a,s. bij dit agendapunt een amendement indienen, samen met de CDA-fractie en mogelijk nog meer fracties, om de bouw van de twee extra woningen te voorkomen. 

Piet van den Kieboom