URGENT: CYBER SECURITY/ AIVD

 

   


 | LVDK/ MCM 20005 | 18-01-2020 |

 

Geacht college,

 

Naar aanleiding van een urgente waarschuwing vanuit de AIVD en de vorige mail van de BSD stellen wij nog een aantal vervolg vragen:

 1. Heeft u wetenschap van dit AIVD ambtsbericht?

 2. Op welke manier en via welke kanalen heeft u dit bericht ontvangen.

 3. Mocht de gemeente Bergen op Zoom intern, of extern, in partnerschap of out-source gegevens op hebben geslagen die van gevoelige aard zijn:

 • is dit in kaart gebracht en zo ja, wanneer?

 • is hier over gecoördineerd en is dit genotuleerd?

 • zo ja, kunt u daarvan een afschrift overleggen?

 • zo niet, waarom niet?

 • Zijn de systemen reeds offline gehaald en wanneer dan?

  4 . Zo niet, wanneer gaat dit gebeuren en kunt u laten weten of dit en wanneer dit dan ook gebeurd is uiteindelijk?

  5. Is er een mogelijkheid om de tijdslijn en geschiedenis van de ontwikkeling rondom dit voorval inzichtelijk te krijgen zodat er eventueel lessen getrokken kunnen worden voor in de toekomst?

  6 . Is er contact geweest met de leverancier?

  7. Zo ja, kunt u de notulen van dit contact overleggen?

  8. Zo niet, waarom niet?

  9. Is er een mogelijkheid om als evaluatie deze casus te gebruiken om er met de politieke partijen lering uit te trekken in een vergadering waarbij ook eventueel de fractieassistenten aan deel kunnen nemen? (Ons bekend zijn er bij twee partijen fractieassistenten die meer kennis hebben van de ICT dan de duo’s of Raadsleden).

  10. Zijn de college leden beslagen met voldoende basale ICT kennis om de verantwoordelijkheid over deze ingewikkelde materie te willen, kunnen en durven dragen

  11. Is er iemand binnen het ambtelijk apparaat, of het college die de afweging gemaakt heeft om n.a.v. specialistische berichtgeving de systemen veiligheidshalve reeds eerder offline te halen? Zo ja, wanneer?

  12. Zo niet, waarom niet?

 1.  

Wij zijn ons bewust van de crisis situatie die mogelijk kan ontstaan en geven het college alle ruimte om tot afdoende beantwoording te komen. Aangaande de beantwoording van wanneer de systemen offline gehaald zijn verzoeken wij u zo spoedig mogelijk communicatie naar de inwoners van uw stad te onderhouden.

De vragen, zoals opgesteld zijn ook van belang om inzichtelijk te kunnen krijgen hoe de Rijksoverheid over dit soort zaken communiceert.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,
Marcel Mulder.