EINDELIJK/ AANPAK LEEGSTAND/ BUITENPLAATS – 2

| jaar 3 | nummer 116 |

| 24-07-2016 | 10.00 uur |


 

| EINDELIJK |  

 

bomen begraafplaats

Twee Fagus Sylvatica ‘Atropunica’ en 46 Taxus Baccata op de Protestantse Begraafplaats

Op 16 augustus 2005 diende ik namens de BSD een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad tot invoering van een kapvergunningstelsel voor monumentale houtopstanden. Het voorstel bevatte een lijstje met vier monumentale bomen/houtopstanden.

De volgende bomen stonden er op:

  • de Fraxinus exc. Pendula (treures) nabij de Martinuskerk, Dorpsstraat, Halsteren
  • de Platanus x acerifolia (gewone plataan) aan de Zuivelstraat, Bergen op Zoom
  • de Platanus x acerifolia (gewone plataan) op het Thaliaplein, Bergen op Zoom en
  • de Tilia europaea (Hollandse linde) aan de Balsedreef/Klaverveldenweg, Bergen op Zoom.

Ik was best trots toen uiteindelijk het voorstel door de gemeenteraad werd aangenomen en de lijst met monumentale bomen en de verordening door de gemeenteraad werd vastgesteld. Het duurde echter heel lang voordat dit initiatief ging leven onder de burgerij. Soms was er discussie over een verzoek tot plaatsing op de lijst zoals te lezen in onze nieuwsbrieven nummer 30 en nummer 53, maar overwegend bleef het stil rond de lijst van monumentale bomen en houtopstanden. Maar op 17 juli 2016 stond zomaar op de gemeentelijke pagina’s van de Bergse Bode een echte lijst met monumentale bomen en houtopstanden die de bescherming genieten die nodig is om deze prachtige bomen te behouden voor de toekomst. Mijn zondag was een goede.  

Louis van der Kallen

 


 

| AANPAK LEEGSTAND |  

 

binnenstadswandelingOp de avond van maandag 18 juli trotseerden tientallen raads- en duoleden de hitte om onder de leiding van een gids van de Stichting Bezichtiging Monumenten kennis te nemen van de ‘verborgen’ pareltjes in onze binnenstad. Daarna werden we in het BinnenstadsLab op de hoogte gebracht van het project Brede Aanpak Binnenstad.

Onze mening werd gevraagd over de 9 projecten die zijn gestart en over de doelen en indicatoren die uiteindelijk de raad een idee moeten kunnen geven om over het succes van de aanpak te kunnen oordelen en hoe te sturen. Voorgestelde indicatoren waren: trend bezoekersaantallen, % leegstaande winkelpanden, de omzetontwikkeling, het aantal nieuwe starters, het aantal nieuwe functies en de trend in de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen.

Ikzelf stelde voor om hieraan toe te voegen het aantal starters wat na bijvoorbeeld 2 jaar nog bestaat. Want starten met een bedrijf is één ding. Ze moeten wel overleven om echt een toevoeging te zijn aan de kwaliteit van de binnenstadsbeleving. Een dergelijke indicator kan behulpzaam zijn bij het beoordelen of het project “versterken ondernemerschap” datgene oplevert wat we nastreven. Al met al een geslaagde avond.  

Louis van der Kallen

 


 

| BUITENPLAATS -2 |  

 

buitenplaats03Op 31 januari 2016 schreef ik eerder over het (ontwerp) bestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen een deel van wat het bestemmingsplan aan mogelijkheden bood. Bij de raadsvergadering deze week was wederom dit bestemmingsplan aan de orde.

Bij het nemen van een besluit heeft de raad een zorgvuldige afweging te maken. Het enerzijds ruimte geven aan het ondernemerschap, de ontwikkeling van honderden recreatie woningen/verblijven, en daarmee werkgelegenheid creëren, maar ook het bewaken van de leefbaarheid van omwonenden. Voor de BSD-fractie zijn beiden van een even zwaar gewicht. Dit plan heeft een lange voorbereidingstijd gehad. En ondanks dat is de BSD-fractie niet overtuigd dat in het bestemmingsplan beide belangen worden geborgd. De vele uren die de raad heeft besteed aan informatie-uitwisseling, beeldvorming, aanhoren van insprekers, oordeelsvorming enz., heeft een diverse malen aangepast voorstel opgeleverd dat juridisch ruimte schept voor de ondernemer, maar door de omwonenden wordt gevreesd en bestreden.  Niet duidelijk is voor omwonenden in hoeverre de ondernemer maximaal gebruik zal maken van die juridische ruimte in de praktijk. De wethouder trachtte deze vrees weg te nemen door te stellen dat de ondernemer in de praktijk waarschijnlijk niet alle juridische ruimte zal benutten. Maar als dit al waar zou zijn, wat zal een nieuwe ondernemer doen als de huidige tot verkoop zal over gaan? Het bestemmingsplan is in de ogen van de BSD broddelwerk! Het geeft onvoldoende zekerheid voor de omwonenden en de natuur dat de overlast binnen de perken blijft. Diverse partijen dienden amendementen in om meer helderheid te verschaffen. Die amendementen heeft de BSD fractie gesteund omdat deze amendementen een slecht plan wel verbeteren. Het bleef echter voor de BSD-fractie uiteindelijk een te slecht plan om daarmee akkoord te gaan. Wij voorzien een lange juridische lijdensweg. Partijen zullen zich verder op hun eigen territorium terugtrekken en elkaar met alle juridische middelen, die hen ten dienste staan, bestrijden. Daarbij bestaat het grote gevaar dat de kans gemist wordt consensus te bereiken, hetgeen de BSD zeer zou betreuren. Ons voorstel tot uitstel werd door alle collega’s afgewezen.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-07
EX ART. 39 VRAGEN DIGITALE VEILIGHEID GEMEENTELIJKE WEBSITE, KENMERK LVDK/MM/16025

 


24-07
EX ART. 39 VRAGEN, MEEUWEN 5, KENMERK LVDK/16026