“HET ZIT ME HOOG”/ VERTRAGING/ BINNENSTAD – WEBWINKELS/ VLUCHTEN NAAR DE BERGSE WARMTE!

| jaar 3 | nummer 95 |

| 28-02-2016 | 10.00 uur |


 

| “HET ZIT ME HOOG” |  

 

Dit was de kop van een artikel waarin “Wethouder Van der Weegen reageert op beschuldigingen Louis van der Kallen” op  https://kijkopbergenopzoom.nl. Ik begrijp dat best. Er zijn zaken die mij ook ‘hoog zitten’. Maar soms begint het met goed lezen.
In de brief aan de BNG staat allereerst een suggestie om de criteria, op basis waarvan de jury van de BNG de erfgoedprijs toekent, aan te vullen met hoe een gemeente omgaat met het onderhoud van haar monumenten. Hierbij is als illustratie het interpellatieverzoek door mij bijgevoegd. Nergens staat in die brief, noch heb ik mij zo uitgelaten, dat de erfgoedprijs die Bergen op Zoom heeft ontvangen onterecht zou zijn. Heb ik in die brief die indruk gewekt? Misschien wel maar dat is de interpretatie van de lezer of zoals in het eerdere artikel op https://kijkopbergenopzoom.nl die van een journalist. Was de toekenning “vriendenpolitiek” zoals de kop van kijkopbergenopzoom vermeldde? Je zou het kunnen denken. Maar wederom even goed lezen, ik heb het niet geschreven. Wat heb ik wel geschreven? “ Het zou niet alleen moeten gaan om de mooie verhalen en plannen van politici, maar ook over de feiten. Erfgoed als het Markiezenhof verdient beter. Voor mij lijkt het nu dat de erfgoedprijs een cadeautje is voor politieke vrienden in plaats van een werkelijk eerbetoon voor geleverde prestaties.”   In wat ik heb geschreven staat niet dat het gaat over de toegekende prijs aan Bergen op Zoom. Het gaat over ‘de erfgoedprijs’ die op basis van vooral praatjes (plannen) en niet op feiten, zoals het werkelijke onderhoud, gebaseerd lijkt te zijn.  

Maar het zit ook mij hoog!
Hebt u even tijd? Mij zit hoog dat de norm van ingrijpen bij het Markiezenhof niet is of er onderhoudsaanbevelingen zijn van de Monumentenwacht, maar men pas in actie komt als de beoordeling ‘slecht’ is! Dat geldt zelfs bij het voorkomen van knaagkevers! Erfgoed als het Markiezenhof verdient beter! Mij zit dwars dat men gleuven freest in ruim zeshonderd jaar oude muren (Gevangenpoort). Mij zit dwars dat men ‘verbouwt’ als dat uit komt en daarna de muren weer ‘herstelt’ alsof er niks gebeurd is. Denk aan de glazen verbinding tussen de bibliotheek en wat toen de jeugdbibliotheek was. Weghakken van muren als of het gisteren gebouwd was. Dat is nog maar het begin van wat mij dwars zit. Maar er is meer.
 
Nieuwe inzichten hebben fundamenteel mijn kijk op dit college en haar leden veranderd. Er  blijkt een teflon mentaliteit te zijn ontstaan, waarvan, voor mij, de brief d.d. 16 december 2015 een voorbeeld is. Bepalend voor het gedrag van politici, dus ook bij mij, is vaak hun kijk op de toekomst van hun fractie en hoe die zich verhoudt met die van andere fracties. Kort en goed zien we een toekomst in samenwerken met die andere fracties en/of personen? Wat dat betreft was het Samarbete dossier voor mij een oogopener.
Mijn waarnemingen:

 • we hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen als een Halsterse vereniging/huurder, zelfs na afhandeling van de bezwaren weigert een huurverhoging te betalen
 • we hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen als een Halsterse huurder feitelijk niet meewerkt aan de verkoop van gemeentelijk bezit terwijl dat door de gemeenteraad vastgesteld beleid is
 • we hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen om bij een Halsterse huurder de illegaal verkregen gelden door onderverhuur, zelfs als die de huur verre overtreffen, in te vorderen
 • kortom: we hebben een college/wethouders die slecht gedrag van een Halsterse huurder willen belonen met de verkoop van een pand heel ver onder de marktwaarde.
   
  Hierdoor is mijn toekomstbeeld van samenwerken volledig veranderd. Ik wil niet samenwerken met personen die dit ‘normaal’ vinden. Ik wil ook niet dat mijn geesteskind de BSD dit zou doen. Sluit ik samenwerking met die partijen dan uit? Voorlopig deels.
  Maar na het debat kijk ik ook anders aan tegen de voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt geacht de belangen van het college en die van de gemeenteraad en individuele raadsleden evenwichtig te leiden. Bij de raadsvergadering op 25 februari 2016 was dat naar mijn gevoel niet het geval. Voor een interpellatiedebat hebben we een aantal regels afgesproken, te weten:
   
  Behandeling van een interpellatie verzoek, naar aanleiding van artikel 38 RvO. Een interpellatie vraagt een korte en zakelijke behandeling. Dit kan ook, omdat vooraf, schriftelijk hiertoe een verzoek is gedaan en de vragen zijn ingediend.
 1. De interpellant geeft na een kort en helder betoog aan welke vragen concreet aan het college / portefeuillehouder worden gesteld als interpellatie. Desgewenst kunnen verduidelijkende vragen aan de interpellant door overige fracties gesteld worden. Geen debat, geen nieuwe vragen aan college.
 2. Het college / een portefeuillehouder beantwoordt primair de gestelde vragen. Antwoorden dienen concreet, kort en bondig te zijn.
 3. Als raadsfracties daar behoefte aan hebben, per fractie een korte reactie en mening. Als laatste het woord aan de interpellant die al dan niet een conclusie aan de behandeling kan verbinden (bijvoorbeeld in de vorm het vragen van een raadsoordeel of –uitspraak, bijvoorbeeld via een motie).
 4. Afprocederen. 

De regels lijken simpel en helder. Mijn vragen waren helder:

 • Onderschrijft het college nog steeds de antwoorden zoals gegeven in de brief van 16 december 2015?
 • Zo ja, op basis van welke informatie is het college van oordeel dat er sprake is van ‘planmatig onderhoud’ en van ‘weloverwogen beleid’ inzake het onderhoud van het Markiezenhof?
 • Zo nee, welke maatregelen worden ten spoedigste genomen om alsnog binnen enkele maanden alle adviezen van de Monumentenwacht inzake alle gebouwen van het Markiezenhof complex ten volle uit te voeren?

Wat presteert het college? Met goedkeuring van de voorzitter, lappen ze afspraak 2 geheel aan hun laars door voorafgaand aan de behandeling een stuk van vier pagina’s op te sturen dat feitelijk een indicatie/toelichting is op de antwoorden. Als je dan als interpellant geen nieuwe vragen mag stellen en je betoog kort en helder moet zijn is het dus niet mogelijk om er op in te gaan. Als dan de voorzitter in de tweede termijn een woordvoerder van de VVD een lang verhaal, inclusief beledigingen aan mijn persoon laat houden, in plaats van, zoals regel 3 aangeeft, “een korte reactie en mening” en mij vervolgens als interpellant, naar mijn gevoel (terwijl ik de vragen van de andere fracties dien te beantwoorden), al na korte tijd tot de orde roept om af te ronden, blijkt voor mij helder dat hier maar één heer gediend werd en dat is het college en de collegepartijen.
 
Ja, dan zit het mij hoog. Iedereen weet dat van de rechten van een raadslid afgebleven moet worden. Die zijn mij niet door de Kroon, maar door de kiezer gegeven. Voor mij is een beperking die verder gaat dan de gemaakte afspraken op dat moment kneveling! Ik luister naar een voorzitter, maar het zit mij hoog en al dit voorgaande heeft mijn kijk op dit college, inclusief de voorzitter, gewijzigd.
Ik erken dat anderen tegen zoiets als de prioriteiten van het onderhoud van een monument anders kunnen en mogen aankijken. Dat zit mij niet hoog, omdat ik dit dien te aanvaarden als hun democratisch recht. Maar het spel moet wel gespeeld worden zoals we hebben afgesproken.
 
Later in de vergadering zag ik dat het CDA net zo werd behandeld als ik. De woordvoerster werd, voor mijn gevoel in haar tweede termijn, ook veel eerder tot ‘afronden’ gemaand dan de woordvoerder van de VVD op dat punt. Ik mis nog wel eens burgemeester Zevenbergen. Die wist wat de stokpaartjes van raadsleden waren en gaf ze dan iets meer ruimte. Per slot van rekening moet men maar denken: ‘elke zot heeft zijn eigen marot’ en ik gun iedereen, inclusief mijzelf, zijn lange (radar)tenen. 

Louis van der Kallen

 


 

| VERTRAGING |  

 

klicOp 22 februari werd de gemeenteraad weer ‘verblijd’ met een brief van het college van  Burgemeester en Wethouders over een alsmaar verder oplopende vertraging in de werkzaamheden aan de Randweg Zuidwest.

Al maanden is in delen van de stad sprake van een verkeersinfarct als gevolg van de schier eindeloze reeks van verkeersafsluitingen en omrijroutes. Wat dan opvalt in deze brief is de zin: “Ofschoon alle partijen zich bewust zijn van het belang van een goede planning en er zeer intensief overleg plaats vindt, blijft met name het kabel- en leidingwerk zeer complex en gevoelig voor vertraging.”

Ik vraag me dan in ernst af: hoe is de voorbereiding geweest? Men kan wel steeds verwijzen naar “Zoals eerder gemeld heeft dit zowel betrekking op het feit dat leidingen regelmatig niet blijken te liggen op de in het KLIC-systeem (het centrale kabel- en leidingregister) aangegeven plaats”, maar dat is te gemakkelijk. Iedereen die enige ervaring heeft met het  KLIC-systeem weet, of kan weten, dat die data vaak onvolledig zijn. Zeker ten aanzien van  leidingen gelegd vóór de invoering van het KLIC-systeem ontbreken vaak gegevens of zijn die ten opzichte van de huidige (landmeetmethoden) minder valide. Met huidige methoden is veel beter in kaart te brengen wat er aan leidingen ligt. 

Om na afloop van dit project eens goed in kaart te brengen wat er fout ging en wat beter kan,  heeft de BSD-fractie middels een WOB verzoek inzage gevraagd in alle dossiers. Dit gebeurt in een vroeg stadium om te voorkomen dat in de toekomst dossiers niet meer volledig zijn door onzorgvuldige/onvolledige archivering.  

Louis van der Kallen

 


 

| BINNENSTAD – WEBWINKELS |  

 

In februari 2012 stuurde de BSD een brief naar het college van B&W over de vestigingsmogelijkheden van webwinkels, omdat voor ons toen reeds duidelijk was dat de veranderende kooppatronen tot een niet te stoppen neergang van de detailhandel in de binnenstad zou leiden.

Op dat moment gaat gelden: beweeg mee met de stroom en maak van een bedreiging een kans. Toen de collegereactie naar ons gevoel niet adequaat was, dienden we in april 2012  twee moties in. Eén om het starten, vestigen en exploiteren van webwinkels op onze bedrijventerreinen mogelijk te maken c.q. te faciliteren,. En één om een planologisch beleid te ontwikkelen dat het starten en exploiteren van webwinkels van beperkte schaal (1 à 2 medewerkers/eigenaren) in woonwijken mogelijk zou maken c.q. de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. In het debat over deze moties kwam van achter de collegetafel de opmerking dat het college aan de slag zou gaan met een project om startende webwinkels huisvesting aan te bieden in de binnenstad. Rara wat daarmee is gebeurd? Ik heb er niet veel van gemerkt. Wat ik wel heb gemerkt is dat winkels die verdwenen soms als webwinkel nog (enige tijd) bleven voort bestaan.

Jammer weer een gemiste kans om gebruik te maken van de onstuitbare detailhandelsdynamiek en alternatieven te ontwikkelen voor het gebruik van panden in de binnenstad.   

Louis van der Kallen

 


 

| VLUCHTEN NAAR DE BERGSE WARMTE! |  

 

ijsland1Er is een hoop gedoe rondom de komst van vluchtelingen in bijna alle gemeenten in Nederland. Het enige waar ik me al vóór de massale volksverhuizing aan irriteerde was de lakse opstelling ten opzichte van de christelijke minderheden in de oorlogslanden in het Midden-Oosten. Nu afgelopen week het COA toegeeflijker is geworden en de expertgroep van het Bergse bestuur zich binnenkort buigt over de opvang van vluchtelingen in Bergen op Zoom, wil ik graag even een aantal feiten benadrukken.

Ik zou het fijn vinden als wij ons inzetten voor de kleinste groep onder de vluchtelingen. Vluchtelingen die het zelfs onder de vluchtelingen zeer zwaar hebben. Ik denk dat niemand daar op tegen kan zijn. Scheelt weer demonstraties, geweld en verdere negativiteit. Het zou mooi zijn als de Bergse gemeenteraad zich eensgezind hard maakt voor christelijke en homoseksuele vluchtelingen. Laat juist deze getergde kleine groep de Bergse gastvrijheid voelen!

Marcel Mulder

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

26-02
VRAGEN EX ARTIKEL 39, HUREN, KENMERK LVDK/16008

NOG GEEN ANTWOORD


26-02
VERZOEK WOB RANDWEG ZUID-WEST – 2, KENMERK LVDK/16007

NOG GEEN ANTWOORD


24-02
VERZOEK WOB RANDWEG ZUID-WEST, KENMERK LVDK/16006

NOG GEEN ANTWOORD


22-02
BNG ERFGOEDPRIJS, KENMERK LVDK/16005

NOG GEEN ANTWOORD


20-02
INTERPELLATIE-VERZOEK, KENMERK LVDK/16004

NOG GEEN ANTWOORD