WIJKHUIZEN, KENMERK PVDK/16044

 


 

Bergen op Zoom, 27 november 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          wijkhuizen, kenmerk PVDK/16044

 

Geacht college,

Afgelopen donderdag, 24 november j.l., mocht ik getuige zijn van een politiek schouwspel in wijkaccommodaties De Korenaere. De initiatiefnemers van “De Ontmoeting” hadden gebruikers en medewerkers van het wijkhuis uitgenodigd om hen volledig bij te praten over het verloop en de door hen gepleegde inzet in de afgelopen periode en hun visie op de toekomst. Ook raadsleden waren uitgenodigd met de nadrukkelijke afspraak dat zij zich niet actief zouden bemoeien met de discussie. De wethouders Kammeijer en van der Weegen waren bij aanvang van de bijeenkomst aanwezig. Wat mij zeer verbaasde was het feit dat wethouder Kammeijer de organisatie verzocht had kort het woord te mogen voeren. Niet om een reactie te geven op hetgeen vanuit de zaal aan vragen en opmerkingen werd gemaakt, maar om geruststellende woorden te spreken over dat het allemaal goed zou komen per 1 januari a.s. Waar die geruststelling op gebaseerd was, werd niet duidelijk gemaakt en riep alleen maar meer vragen op. Daarna vertrokken beide wethouders, de aanwezigen in verwarring achterlatend. Wat ook veel vragen opriep was de opmerking van mevrouw Kammeijer dat het college liever had gezien dat de bijeenkomst pas volgende week had plaats gevonden, dan zou het college meer hebben kunnen vertellen! Sterker nog vanuit het college is getracht de bijeenkomst verzet te krijgen. Juist dit soort handelen maakt mijn fractie argwanend.

Op 23 november j.l. heeft u de raad gemeld dat er overleg plaatsvond tussen SVW en WijZijn Traverse. Als gemeenteraadslid ben je altijd op zoek naar feiten die dergelijke mededelingen bevestigen. Ik kan u melden dat ons uit directe bron werd verteld dat er nog helemaal geen overleg plaats had gevonden, sterker nog op 24 november was er nog geen afspraak gemaakt voor een overleg. Datzelfde geldt voor mededelingen vanuit het college dat er reeds overleg plaats had gevonden met Stadlander. Ook die mededeling bleek niet bevestigd te (kunnen) worden.

Het optreden van wethouder Kammeijer op 24 november, wethouder van der Weegen was alleen aanwezig zonder enige mededeling te doen, was erg doorzichtig en er alleen op gericht om  de aanwezigen rustig te houden. De BSD-fractie kan weinig waardering opbrengen voor dit politieke steekspel. Alles lijkt er op gericht dat op 1 december het college pas openheid van zaken wil geven, twee dagen nadat het college reeds een besluit heeft genomen over de aanbesteding van de wijkaccommodaties. Een onomkeerbaar besluit. Het personeel van SVW blijft volledig in onzekerheid en de gebruikers en vrijwilligers van De Korenaere, De Wittenhorst en de andere wijkaccommodaties moeten maar afwachten of ze hun vertrouwde en gewaardeerde beheerders en medewerkers zullen behouden.

De BSD-fractie maakt zich hier ernstig zorgen over en vreest dat het college haar standpunt al bepaald heeft: geen overname van de huidige medewerkers van SVW door de beoogd beheerder WijZijn Traverse, het afhaken van een groot aantal vrijwilligers in Bergen op Zoom en Halsteren, wijkaccommodaties zonder inventaris en personeel dat niet weet hoe deze accommodaties gerund moeten (gaan) worden.

De BSD-fractie doet daarom een zeer dringend beroep op uw college om geen onomkeerbare besluiten te nemen vóór 1 december en eerst een open overleg aan te gaan met alle, maar dan ook alle betrokkenen. Van een college dat communicatie als speerpunt heeft, mogen de inwoners van onze mooie gemeente dat ook verwachten.

GEEF OPENHEID VAN ZAKEN!!

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie

Piet van den Kieboom