HINDERNISBAAN/ DE SCHELP UPDATE 2/ AANKOOP IRS-GEBOUW/ DE HITTE VOORBIJ/ HALSTEREN-OOST OP SLOT!

| jaar 5 | nummer 227 |

| 12-08-2018 | 11.00 uur |


 

| HINDERNISBAAN |  

 

Ben je slecht ter been, slechtziend of blind dan is de binnenstad van Bergen op Zoom niet (meer) de plek waar je moet zijn.

Is het voorschrift: uitstallingen niet meer dan één meter uit de gevel, dan trekken we ons daar niets van aan.
Is het voorschrift: terrassen binnen de op de bestrating met strips of koperen markeringen aangegeven plaatsen, dan trekken we ons daar niets van aan.
Is het voorschrift: de straat moet tussen het vaste terras en het losse terras vrij van objecten blijven, dan trekken we ons daar niets van aan.   

Nee, de ondernemers hebben geen oog voor mensen met een beperking. Een commerciële hindernisbaan om vooral de vrije doorgang voor de obers of de commerciële belangen te dienen is meer aantrekkelijk. En ach, handhaven is niet het sterkste punt van de gemeente. Dus we doen lekker waar we zin in hebben. Die rollatorgangers doen maar lekker hobbelen. Hun reumaknieën, ellenbogen, nek- en rugwervels en polsen moeten maar tegen een stootje kunnen.

Moeten de rollatorgangers, rolstoelers en scootmobielers eerst met zwaaiende wandelstokken en krukken ten stadhuize trekken of gaat de gemeente haar eigen regels serieus nemen?

Louis van der Kallen

 


 

| DE SCHELP UPDATE 2 |  

 

Op 4 juli 2018 schreef ik in de Schelp update 1 dat de BSD geen behoefte had aan onderzoek door het college met een hoog ‘wij van WC eend’ gehalte. Want een eigen vleeskeuring door het college is altijd meer manipuleerbaar dan een onafhankelijk onderzoek.

Het college zag wel wat in een onderzoek in coproductie. De BSD kondigde toen een eigen onderzoek aan. Want voor een coproductie in samenwerking met de gemeenteraad en haar leden is vertrouwen nodig en dat heeft de BSD, na al wat rond de Schelp gebeurd is, niet meer. Sindsdien is met het BSD onderzoek een start gemaakt. Dat heeft geleid tot de volgende brief aan het college van B&W met de eerste bevindingen van het aanbestedingsdossier, punten van interesse als resultaat van drie gesprekken met oud-wethouders, vragen aan het college van B&W, voorlopige conclusies en een verzoek tot inzage in alle onderhoudsrapportages, inspecties, metingen aan de lucht in het gebouw en in de aan- en afzuigsystemen, jaarverslagen en verslagen van de raad van commissarissen of raad van toezicht vanaf de opening in 1999.

Louis van der Kallen    

 


 

| AANKOOP IRS-GEBOUW |  

 

De ‘mist’, waarover ik in de nieuwsbrief van 4 februari 2018 schreef over de mogelijke aankoop van het IRS-gebouw (suikerlab), begint op te trekken. In de nieuwsbrief van 18 maart gaf ik o.a. aan wat voor afwegingen ik maak om de gemeentelijke aankoop van het IRS-gebouw als raadslid te beoordelen.

Nu is een raadsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd, inhoudende aankoop van het pand voor ruim drie miljoen euro en geschikt te maken voor de verhuur.  

Ik begrijp de doelstellingen van de gemeente, zoals het behoud van een beeldbepalend gebouw, de wens het agrofoodsector in de Zuidwestelijke Delta verder te ontwikkelen en de gewenste komst van een hogere beroepsopleiding zoals de HAS. Toch vraag ik mij af of het college in de gesprekken die gevoerd zijn met de raadsleden wel geluisterd heeft. Ik mis toch wel een paar zaken in het raadsvoorstel. Als voorbeeld: in de risicoparagraaf ontbreekt het risico van een bodemverontreiniging. Wat de BSD fractie echt mis is een indicatie van de mogelijke huurinkomsten.

De zinnen: “Zoals gememoreerd zijn er momenteel nog geen garanties af te geven voor beoogde huuropbrengsten en bijdragen van derden. Wel lopen onderstaande contacten over ingebruikname van het gebouw en (huur)bijdragen”, is wel een heel makkelijke verklaring. Niemand vraagt vooralsnog om garanties. Maar een indicatie van de mogelijke huuropbrengsten van de eerst vijf jaar is wel het minimum wat verwacht had mogen worden. De te verwachten lasten zijn wel voor de jaren 2019-2022 gegeven.

Echt verontrust is de BSD-fractie over de financiële positie van de HAS waarmee zaken wordt gedaan. “Bij de jaarlijkse analyse van de financiële gegevens van het bestuur heeft de inspectie risico’s gesignaleerd voor de financiële continuïteit van Stichting HAS Opleidingen. Onderzoek bij de instelling heeft dit beeld bevestigd. Daarop is Stichting HAS Opleidingen onder aangepast financieel continuïteitstoezicht geplaatst.” Citaat uit een rapport van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van de HAS “TOEZICHT OP DE FINANCIELE CONTINUÏTEIT VAN STICHTING HAS OPLEIDINGEN TE ’S-HERTOGENBOSCH” d.d.1 mei 2018.

Voordat de BSD kan instemmen met de aankoop van het IRS-gebouw dient er nog wel het één en ander te worden verduidelijkt.

Louis van der Kallen    

 


 

| DE HITTE VOORBIJ |  

 

Heerlijk zo’n zomer. Volop genieten van het mooie weer vinden veel mensen. Anderen denken daar mogelijk weer anders over. Want de hitte van de afgelopen periode heeft ook minder aantrekkelijke kanten.

Boeren zitten met smart op regen te wachten. De gazons lijken eerder een woestijn dan een plek die uitnodigt om heerlijk van het groen en de vlinders te genieten. Ook de binnenstad wordt er niet aantrekkelijker op om te gaan winkelen. Louis van der Kallen vraagt al jaren om maatregelen tegen de hittestress, met name in de binnenstad, en terecht.

Waar wel fors in geïnvesteerd is zijn de meren en vennen in de gemeente Bergen op Zoom om te voorkomen dat er elk jaar weer blauwalg ontstaat. Het verbaast mij dan ook dat, ondanks de miljoenen die enkele jaren geleden zijn geïnvesteerd in bijvoorbeeld de Kleine Melanen door de bodem te reinigen en schoon zand aan te brengen en dit jaar nog een flinke investering door het aanleggen van een extra ondergrondse pijpleiding parallel aan de plas, er toch weer sprake is van blauwalg.

In maart van dit jaar opperde de fractie van GBWP om een (mobiele) fontein te plaatsen op de Grote Markt om de attractiewaarde van de markt te verhogen. Een sympathiek boter-op-het-hoofd-voorstel. Verder niets meer van gehoord. Maar ook voor de vennen, plassen en andere grote wateren in onze gemeente zou het plaatsen van (mobiele) fonteinen kunnen bijdragen aan het voorkomen van blauwalg en onnodige vissterfte door het vergroten van het zuurstofgehalte in het water.

College wees eens wat creatiever en kom eens naar buiten om met eigen ogen te zien wat er in de openbare ruimte van onze mooie gemeente nodig is, bijvoorbeeld het plaatsen van mobiele fonteinen, beter voor de kwaliteit van de leefomgeving en een extra impuls als het gaat om de attractiewaarde ervan.

Piet van den Kieboom    

 


 

| HALSTEREN-OOST OP SLOT! |  

 

Sinds maanden wordt er al gewerkt aan de Wouwseweg in Halsteren. Nieuwe buizen, leidingen en riool. Dat dit veel werk is en dat de medewerkers van het bedrijf hard werken staat buiten kijf. Maar moet dit nu zo lang duren?

Tot overmaat van ramp is men weken geleden ook begonnen met het aanleggen van een, naar mijn mening, overbodige rotonde, waarvoor de benodigde middelen ook nog  eens uit het niets in een raadsvergadering beschikbaar werd gesteld door een krappe meerderheid. Dat het werken aan de weg ongemak met zich mee brengt is vanzelfsprekend. Maar dat er meerdere langdurige werken tegelijkertijd worden uitgevoerd duidt op gebrek aan afstemming en planning. De bewoners van de wijk Rode Schouw en bezoekers van de Lidl zullen blij zijn als de karweien geklaard zijn.

Laten we hopen dat er bij de aanpak van de Halsterseweg-Noord een betere afstemming en planning wordt gehanteerd.

Piet van den Kieboom

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN