RECHTVAARDIG?/ OPVANG VLUCHTELINGEN – 2/ CITY DEAL

| jaar 3 | nummer 110 |

| 12-06-2016 | 09.00 uur |


 

| RECHTVAARDIG? |  

 

arbeisdsmigrantenIk bezoek met regelmaat de hoorzittingen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom in de verwachting dat ik er, ter nutte van mijn raadswerk iets zal opsteken. Deze maand stond er onder andere een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders inzake planschade op de agenda. 

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een huis gekocht en woont daar al jaren naar tevredenheid  naast een leegstaand pand. Buiten het lawaai van passerende treinen is het voor, naast en achter je huis rustig en kan je na vele uren werken, tot in de late avond,  in je cafetaria rustig slapen en rusten ter voorbereiding van de komende werkdag. Dan komt de gemeente op het idee een zogenaamde ‘joblodge’ voor 52 arbeidsmigranten naast je woning toe te staan en het bestemmingsplan te wijzigen. Nu bestaat er voor dat soort zaken, die een daling van de waarde van je woning en woongenot veroorzaken, een regeling die er toe zou moeten leiden dat de door jou geleden schade wordt vergoed (planschade). Daar doe je dan ook een beroep op. Want 52 bewoners van een ‘joblodge’, vroeger heette dat gewoon een logement, kunnen (zeker als zij werken in ploegendiensten) ook in de nachten en vroege ochtenden zowel verbaal als met verkeersbewegingen heel wat overlast veroorzaken en je welverdiende nachtrust verstoren.

De waardedaling werd getaxeerd en je denkt, hoewel ongelukkig, dat je in ieder geval voor de geleden schade gecompenseerd zal worden. Dit blijkt feitelijk niet het geval omdat er allerlei (kortings)mechanismen in werking treden. Het college had de bevoegdheid het bestemmingsplan zonder raadsbesluit al een ‘beetje’ aan te mogen passen naar het gebruik voor grondgebonden woningen. Dat mocht dus. Toen je de woning kocht kon je weten dat grondgebonden woningbouw zou kunnen gebeuren. Dat levert de eerste korting op. De tweede korting komt doordat het college alsnog een kleine aanpassing van het bestemmingplan door de gemeenteraad laat uitvoeren, waardoor je minder last van bijvoorbeeld bewoning van het perceel naast je zal hebben. Het zijn eisen aan de omgevingsvergunning van een nieuw te bouwen perceel. Dan blijft er theoretisch nog een waardedaling over, omdat er geen grondgebonden woningen komen, maar een hoogbouw voor 52 arbeidsmigranten. Maar daarop wordt gekort tot nul! Omdat nu eenmaal iedere eigenaar van een woning een “maatschappelijk risico” loopt dat de waarde van zijn woning door veranderingen in de omgeving, in beperkte mate, daalt. Je bent dus mooi de pineut. Rechtvaardig? Ik denk het niet. Of de regels goed zijn toegepast is ter beoordeling van de adviescommissie en daarna alsnog ter heroverweging aan het college van Burgemeester en Wethouders en daarna vermoedelijk aan de rechter. Want mijn inschatting is dat deze bewoner/eigenaar het er niet bij laat zitten. Het is aan de gemeenteraad om dit soort regels nog eens goed te overwegen. Ik neig er toe om voor de rechtszekerheid van burgers de wijzigingsbevoegdheid van het college bij herziening van een bestemmingsplan er maar uit te halen. Bewoners ervaren niet wat de wijzigingsbevoegdheid van het college voor hen kan betekenen.   

Louis van der Kallen

 


 

| OPVANG VLUCHTELINGEN – 2 |  

 

gemeentehuisIn onze nieuwsbrief van 22 april gaf onze fractie reeds aan wat ons standpunt zou zijn. Dat standpunt hebben we ook ingebracht in de raadsvergadering op 2 juni. We stemmen in met de opvang van vluchtelingen zoals op aangeven van de Commissaris van de Koning is afgesproken binnen het cluster Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Roosendaal Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht).

We nemen daarmee onze verantwoordelijkheid en pakken, naar evenredigheid, de taak op waarvoor Nederland gesteld is. Waar wij echter niet mee instemden is het mandateren van de locatiekeuze aan het college van Burgemeester en Wethouders. De meerderheid van de gemeenteraad steunde wel dat mandateren van de locatiekeuze. Voor de BSD iets onbegrijpelijks. De locatiekeuze is een politiek en maatschappelijk belangrijke keuze met, hoe je het ook wendt of keert, een voor delen van de bevolking zware lading. Voor de BSD is het dan ook zaak dat de gemeenteraad zelf de afweging kan maken waar een noodopvang kan komen en waar niet en wat dan de argumenten zijn om die keuze te maken. Het is ook aan de politiek om dit aan de bevolking uit te leggen. Daar zijn we volksvertegenwoordigers voor. Ook besluiten, waar delen van de bevolking het niet mee eens kunnen zijn, moet je uit durven leggen en in het openbaar het debat over durven aan te gaan. Nu gaat dat besluit genomen worden in de beslotenheid van het college, waarna het weliswaar openbaar wordt en door het college gemotiveerd zal worden, maar dan blijft er altijd een zweem van onduidelijkheid bestaan hoe het proces van besluitvorming is verlopen. Juist als het gaat om besluiten die grote delen van de bevolking kunnen raken vindt de BSD-fractie dat die in volle openheid en door de gemeenteraad genomen dienen te worden. Wij zijn nooit bang om de discussie, ook een mogelijk emotionele, met de bevolking aan te gaan. Wij vinden de mandatering dan ook een gemiste kans om iedereen te laten zien dat ook moeilijke besluiten, zoals de locatiekeuze van een noodopvang, in een democratie in een openbaar debat genomen kunnen worden.

Louis van der Kallen

 


 

| CITY DEAL |  

 

living labZwolle heeft samen met acht andere publieke partners en zeven private samenwerkings-partijen als eerste in Nederland een City Deal klimaatadaptatie gesloten.

De regio is samen met de Klimaat Actieve Stedenband Twente door het Bestuurlijk Platform Ruimtelijke Adaptatie aangewezen als Living Lab. De Deltacommissaris spoort alle overheden aan om voor 2050 Nederland klimaatbestendig en waterveilig te maken en steden aantrekkelijk en vooral leefbaar te maken door bijvoorbeeld de hittestress aan te pakken. Binnen de City Deal worden partijen gebracht tot een intensieve samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en vernieuwen. Van inpandige wateropslag tot waterdoorlatende (tuin)klinkers, mosdaken en waterpleinen. Dit geeft nieuwe kansen voor onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven. Hier liggen kansen voor de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal om samen met het waterschap soortgelijke initiatieven te ontwikkelen als in de regio Zwolle.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

10-06
VRAGEN EX ART. 39 JEUGDPROFESSIONALS, KENMERK FEK/AP/16021