DE CASUS LIEVENSHOVELAAN/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 13: HET RAMMEGORS VOORLOPIG WEER ZONDER GETIJ

| jaar 2 | nummer 45 |

| 11-01-2015 | 11.00 uur |


 

| DE CASUS LIEVENSHOVELAAN | 

 

vergunning 01In de periode september/november 2014 kreeg de BSD-fractie met regelmaat klachten over de langdurige (verkeers)overlast in de Lievenshovelaan vanwege de werkzaamheden aan de stadsverwarming ter plaatse. Voor de BSD-fractie aanleiding om middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) inzage te vragen in het gemeentelijke dossier inzake deze werkzaamheden. 

De inhoud van het dossier was verhelderend in de zin van de doelloosheid van sommige regelgeving en de wijze hoe de gemeente met vergunningverlening in dit soort zaken omgaat.

Als voor iets een vergunning nodig is verwacht je dat de vergunning en het proces er naar toe een bepaald doel nastreeft en in de vergunning helder is wat dat doel is en op welke wijze de gemeente middels voorwaarden dat doel realiseert. Het dossier Lievenshovelaan geeft die informatie niet. 

De eenvoudige burger denkt dat als ergens een vergunning voor moet worden aangevraagd dit moet omdat de vergunningverlener, in dit geval de gemeente, bijvoorbeeld overlast voor burgers of bedrijven wilt beperken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de duur van de overlast in te perken tot een bepaalde periode. De vergunningsaanvraag betrof werkzaamheden die in twee fasen uitgevoerd zouden worden. Alleen voor de eerste fase had de aanvrager aangegeven in welke periode de werkzaamheden zouden plaatsvinden (4 september tot 1 oktober 2014). Voor de tweede fase werden geen data aangegeven. In de vergunning was feitelijk alleen te lezen dat de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn na de verlening dienden aan te vangen. Niks geen beperking in duur. Toch was er uit andere bron wel iets op te maken wat burgers zouden kunnen verwachten. De wekelijkse gemeentelijke publicatie van verkeersmaatregelen (week 41) vermeldde dat in de Lievenshovelaan “gedurende enkele weken” sprake kon zijn van verkeershinder door werkzaamheden. Feitelijk duurde de verkeershinder door werkzaamheden ruim twee maanden. 

Een voorwaarde in de vergunning was een communicatieplan. Je verwacht dan dat de inhoud van die communicatie ook zou gaan over de te verwachten verkeershinder. Dat bleek niet het geval. In de met regelmaat verstuurde brieven (die alleen gericht waren aan de afnemers van het stadverwarmingssysteem) ging het alleen over de mogelijke storingen van de warmtelevering. Niet over wanneer de straat wel of niet afgesloten zou worden of parkeervoorzieningen onbereikbaar zouden zijn. Hoezo communicatieplan? Waar diende de vergunning voor? Geen vermindering van de overlast door beperking van de duur van de werkzaamheden! 

Voor de BSD-fractie is het duidelijk: de gemeente moet alleen iets vergunningsplichtig maken als er werkelijk iets geregeld moet worden. Er moet dus een doel zijn aan de vergunningverlening. In geval van werkzaamheden aan wegen die verkeershinder opleveren moet het doel niet alleen zijn de kwaliteit van de werkzaamheden, maar ook de vermindering van overlast voor bewoners van de betrokken straat door beperking van de duur van de werkzaamheden.

Ook moet een communicatieplan er niet alleen zijn voor de belangen van de opdrachtgever, maar ook en vooral voor de belangen van de gehinderden. Als het aan de BSD-fractie ligt moet en kan dit anders. We zullen in de toekomst nog eens een casus bekijken om te bezien of de gemeente van dit BSD-onderzoek iets geleerd heeft.

Met betrekking tot het bovenstaande heeft de BSD-fractie een brief gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders met een aantal suggesties.  

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 13 |  

 

Het Rammegors voorlopig weer zonder getij

 

rammegorsHet terugbrengen van een zout getij vanuit de Oosterschelde in het natuurgebied Rammegors bij Sint Philipsland is voorlopig gestopt. Rijkswaterstaat heeft de doorlaat die in de Krabbenkreekdam was gecreëerd gesloten. Dit is uit voorzorg gedaan omdat de bodem van de Oosterschelde voor de dam veel sneller blijkt te eroderen dan gedacht. Zolang niet duidelijk is wat daar de gevolgen van zijn, wordt er geen zout water doorgelaten. 

Vanaf 5 december 2014 liet de sluis in de Krabbenkreekdam weer zout water uit de Oosterschelde in het natuurgebied Het Rammegors lopen. Op 19 december is de sluis weer afgesloten vanwege de snelle erosie aan de bodem. De fundering waar de sluis op staat kan hierdoor worden aangetast. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd het onderzoek vraagt en hoe lang de doorlaat gesloten blijft.

Rijkswaterstaat wilde weer zout water in het Rammegors toelaten, zodat er weer slikken en schorren ontstaan. De huidige afsluiting heeft nog geen grote gevolgen voor de flora en fauna in het Rammegors, omdat er na twee weken getijdenstroming nog slechts beperkte verzilting heeft plaatsgevonden. Van het weer zout maken van natuurgebied Rammegors bij Sint Philipsland komt voorlopig dus niets terecht. Zolang nog wordt onderzocht wat de gevolgen van de erosie aan de bodem kan zijn, wordt geen zout water doorgelaten. 

Was de erosie te verwachten? Ik denk het wel. Een erosie-effect kan ook op gaan treden in geval het getij, zoals nu is voorgesteld, terug wordt gebracht in het Volkerak-Zoommeer.

In haar zienswijze heeft de Stichting Sirene nadrukkelijk gewezen op het risico dat, bij het terugbrengen van het getij in het Volkerak-Zoommeer, de zandhonger (erosie) in de Oosterschelde versterkt zal gaan worden waardoor slikken en schorren in omvang zullen afnemen. Feitelijk is de optredende erosie bij de doorlaat naar het Rammegors in het klein wat straks bij in het noordelijke deel van de Oosterschelde kan gaan gebeuren. Hopelijk leert Rijkswaterstaat hier iets van met betrekking tot de risico’s verbonden aan de plannen voor het Volkerak Zoommeer. 

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

08-01
ROEST/ ZWEMBAD, KENMERK LK/15002


10-01
CASUS LIEVENSHOVELAAN, KENMERK LK/15003

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

16-12
DIVERSEN 13, KENMERK LK/14089

06-01
VOORLOPIG ANTWOORD, KENMERK U14-048365