VERZOEK AAN COLLEGE PLANNEN LINDEBAAN 10-16/BOSSTRAAT 30, KENMERK PVDK/PB/17021

 


 

Bergen op Zoom,22 mei 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Verzoek aan college Plannen Lindebaan 10-16/Bosstraat 30, Kenmerk PVDK/PB/17021

 

Geacht College,

Op 16 mei j.l. ontving mevrouw Proost uit de Lindebaan, die namens een aantal bewoners en winkeliers hun ongerustheid over de plannen met bovenvermelde panden uitspreken, een antwoord op hun brief van 10 mei j.l. Samengevat komt de reactie namens uw college er op neer dat bezwaarmakers te vroeg zijn met het indienen van hun bezwaren tegen de plannen. Formeel zal dit allemaal wel kloppen, maar de BSD-fractie vindt dit een veel te passieve houding. Zij ziet liever dat de periode voordat er formeel een afgegeven omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, wordt benut voor een intensief communicatietraject om te voorkomen dat alleen een juridische procedure overblijft om nog verandering aan te kunnen brengen in de plannen. 

De BSD-fractie roept uw college op om partijen van alle relevante informatie te voorzien, opdat er geen onduidelijkheden (blijven) bestaan over de inhoud van de plannen. Daarmee kunnen beide partijen in gesprek gaan met elkaar om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Wat ten alle tijden voorkomen dient te worden is dat over de rug van een of beide partijen partijpolitiek wordt bedreven die niet in het belang is van zowel de plannenmakers als de terecht bezwaar makende bewoners en winkeliers.

De BSD-fractie verzoekt u dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de commissie S&R te plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

Peet Backx