EX ART. 39 VRAGEN: PARTICIPATIEWET/GARANTIEBANEN, KENMERK PVDK/AP/16012

 


 

Bergen op Zoom, 4 april 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:    Ex art. 39 vragen Participatiewet/garantiebanen, kenmerk PVDK/AP/16012

 

Geacht College,

Uit een onlangs verschenen mega-onderzoek naar de resultaten van de grote decentralisatie-operaties per 1 januari 2015 door de Wiardi Beckmanstichting blijkt dat er bitter weinig terecht is gekomen van het realiseren van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking, aldus de onderzoeker Annemarieke Nierop. Het gaat dan vooral om jongeren die van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs af komen. Eén van haar bezwaren is dat veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de begeleiding naar werk en zorg, maar onvoldoende is gekeken naar de persoonlijke ervaringen van de mensen om wie het uiteindelijk gaat. De BSD-fractie pleit er daarom voor, naast instellingen op deze terreinen en het burgerpanel, ook de mensen om wie het gaat naar hun mening te vragen.

Volgens de Wiardi Beckmanstichting zou er tot op heden niet meer dan 10 % van het aantal afgesproken plekken zijn gerealiseerd. Het gaat hier om het recht op arbeid en het daarmee ook deel kunnen nemen aan de samenleving. Volgens de onderzoeker Nierop is het extra geld dat staatssecretaris Klijnsma heeft toegezegd voor elke beschutte werkplaats onvoldoende. Het gaat niet alleen om geld, stelt zij, maar ook over de vraag of o.a. gemeenten zich hiervoor willen inzetten.

Voor de BSD-fractie is het niet te verteren dat mensen met een beperking, met minder dan 30% arbeidsvermogen, worden afgeschreven voor arbeid en worden verwezen naar een vorm van dagbesteding. Iedere inwoner heeft niet alleen de plicht om bij te dragen aan onze samenleving, maar ook een recht op arbeid. Het gaat bij de garantiebanen om de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen en garanties voor toegang tot werk. De jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs krijgen nu geen of onvoldoende begeleiding en ook geen inkomstenondersteuning.

Veel van het onvoldoende resultaat is volgens de BSD-fractie terug te voeren tot het niet of onvoldoende beschikken over concrete informatie aan werkgevers. Zij zijn bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte van de recente bedragen van loonkostensubsidies, proefplaatsingen en de no-risk-polis. 

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Welke taakstelling per jaar heeft de gemeente Bergen op Zoom als werkgever precies en wat is daarvan in 2015 gerealiseerd?
  2. Wat is de taakstelling voor bedrijven (vrije markt) per jaar met betrekking tot garantiebanen in de gemeente Bergen op Zoom en hoeveel zijn er daarvan in 2015 gerealiseerd?
  3. Indien het antwoord op beide vragen negatief is (te weinig banen gerealiseerd) wat is daarvan volgens u de oorzaak?
  4. Hoe verhoudt de realisatie van de gemeente Bergen op Zoom zich tot die van andere gemeenten in onze regio?
  5. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat een noodzakelijke inhaalslag een gezamenlijke verantwoordelijkheid dient te zijn van gemeente en bedrijven in onze gemeente in de regio?
  6. Welke stappen overweegt uw college om deze problematiek aan te pakken?

De BSD-fractie zou graag zien dat Bergen op Zoom vanuit de Netwerkstad samen met Roosendaal een extra inspanning gaat leveren om voor burgers, die tot deze doelgroep behoren, een vorm van begeleid werken en beschutte arbeid gaat realiseren. In deze samenwerking kan de Netwerkstad dan voor inwoners, die zijn aangewezen op deze vormen van arbeid uit de omliggende gemeenten, het voortouw nemen.

De BSD-fractie heeft hiervoor reeds de eerste contacten gelegd met de directie van Werk en Vakmanschap te Roosendaal. Zij zijn graag bereid de kar te trekken in overleg met de colleges. Onze fractie denkt aan een startbijeenkomst met gemeenten, ondernemers en onderwijs, naast HBO en MBO zeker ook het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in onze regio. Er lijkt een grote behoefte te zijn bij ondernemers en onderwijs aan concrete informatie en voorbeelden van ‘best practices’. De vragen die bij ondernemers en onderwijs leven zijn: wat is mogelijk en hoe kunnen wij hier invulling aan geven?

7. Deelt u deze aanpak?
8. Is uw college bereid dit initiatief mede te ondersteunen?

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

Auri Peters