VRAGEN EX ARTIKEL 39 EN EEN WOB MARKIEZAAT CONTAINER TERMINAL, KENMERK LK/5017

 


 

Bergen op Zoom, 6 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:      vragen ex artikel 39 en een WOB verzoek Markiezaat Container Terminal, kenmerk LK/5017

 

Geacht college,

In BNDeStem van 3 april 2015 stond een artikel met foto, waarvan de inhoud de BSD-fractie hogelijk verbaasde. 

De foto toont een loswal die in gebruik is genomen voor opslag. Dit lijkt in strijd  met de vergunning en de aard van de loswal. Ook lijkt het gebruik verder te reiken dan de door de betrokken onderneming gehuurde deel van de loswal. Gezien de hoogte van de gestapelde containers lijkt hier sprake van een (semi) permanent gebruik van de loswal in strijd met vergunning en aard van de loswal onder andere als gedeeltelijk openbaar gebied. Ook de stapelhoogte (vijf), ook op het achterliggende terrein, lijkt in strijd met de voorschriften die in de herinnering van ondergetekende (en gebruikelijk voor dit soort opslag) maximaal vierlagen zouden zijn. Ook de houding van de woordvoerders van gemeente en het bedrijf verbaast de BSD-fractie. Het lijkt alsof er iets uitzonderlijks aan de hand is (‘het bedrijf heeft het druk en men wist niet van de klachten’), terwijl de aanhoudende klachten reeds jaren oud zijn en recent (26 januari 2015) de rechtbank tot een tussenvonnis is gekomen BRE 14/2573          https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:606&keyword=BRE+14%2f2573 waarin het besluit tot het niet inzetten van een handhavingstraject naar het oordeel van de rechtbank lijdt aan een motiveringsgebrek en nader door het college gemotiveerd moet worden. 

  • Hoezo we wisten niet van de klachten?
  • Wat betekent de huidige geluidsbelasting voor de realiseerbaarheid van de bouwplannen op en rond de voormalige Nedalco terreinen?
  • In november 1999 is een onderzoek gepresenteerd “Theodorushaven instandhoudingsplan en haalbaarheidsstudie uitbreiding” van Witteveen en Bos. Betreffende de mogelijke realisatie van een buitenhaven ten behoeve van de containeroverslag. Wat is de status/planning van de realisering van die toen voorgenomen uitbreiding? 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op alle klachten en handhavingverzoeken inzake de geluidsoverlast door Markiezaat Container Terminal, inclusief de afhandeling en rapportage(s) over de voortgang aan college of MT (of andere ambtelijke lagen die de voortgang bewaken).
Tevens verzoekt ondergetekende inzage in de huur/gebruiksovereenkomst van de Markiezaat Container Terminal in relatie tot de huur/gebruik van de loswal, alsmede inzage in de gebruikte procedures van het gebruik van de niet permanent gehuurde delen van de loswal, de feitelijke toepassing van het haven reglement en de verrekening over de jaren 2013 en 2014 van op basis van het havenreglement verschuldigde bedragen.

Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.  

Ondergetekende verzoekt uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met veen beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 1 mei tot en 30 mei 2015, in de verwachting dat u de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren.  

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen