PETTER EEN NEO-LUDDIET?/ MOSTERD NA DE MAALTIJD/ WAAROM ZIJN ZE WEG?

| jaar 3 | nummer 88 |

| 10-01-2016 | 12.00 uur |


 

| PETTER EEN NEO-LUDDIET? |  

 

neo luddietIn 1983 schreef ik de geschiedenis van het luddisme.
In 1985 schreef ik het “voorlopige partijprogramma van de Holllandse Democratische Luddieten” om meer aandacht te krijgen voor de sociale parallellen die ik toen constateerde tussen de automatisering van toen en de mechanisatie van bijna twee eeuwen daarvoor.

Het luddisme is een oude politieke stroming, die zich verzet tegen de invoering van allerlei (arbeidsbesparende) technieken, zonder dat er met de maatschappelijke gevolgen van deze (arbeidsbesparende) technieken rekening wordt gehouden. In dat partijprogramma werd ingegaan op tal van maatschappelijk effecten van automatisering op de samenleving, waarvan er velen ongewenst zijn zoals de uitstoot van arbeidskrachten en de concentratie van geld en macht bij enkelen. De geschiedenis blijft zich herhalen. Bracht de mechanisatie voor velen troosteloosheid, werkloosheid en armoede, de automatisering in de jaren zeventig/tachtig in de vorige eeuw had dezelfde gevolgen. Net als de robotisering nu. Nog steeds wordt in ons maatschappelijk bestel met de maatschappelijke gevolgen van uitvindingen niet of nauwelijks rekening gehouden, noch dat vooraf de maatschappelijke wenselijkheid daarvan wordt bekeken. Wat verkocht wordt als vernieuwing blijkt vaak vernieling van het bestaande.

Modernisering brengt vaak (nieuwe) risico’s. “Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige risico-samenleving” waren Petters woorden in zijn nieuwjaarstoespraak. “Modernisering heeft ons ook Doel gebracht”, aldus Petter. Petter wees erop dat je technologisch een auto kan vernieuwen en een groot motorvermogen mee kan geven, maar als het besturingssysteem daarop niet aansluit, verlies je de controle en ontstaat er een probleem en is de geest uit de fles. In 1985 schreef ik “Geen controle kan leiden tot geest uit de fles latende onderzoekers”. Voorbeelden van ‘een geest uit de fles latend onderzoek’ is het onderzoek dat leidde tot de atoombom en tot Doel. De dreiging van een totale nucleaire vernietiging der mensheid zal ons nageslacht tot het einde der dagen met zich meedragen. Nooit, ook bij een totale nucleaire ontwapening, is die geest, die kennis weer terug in de fles te krijgen. De mens heeft door het vergaren van kennis der kernfysica iets onomkeerbaars tot stand gebracht. Deze vergaarde kennis zal de mens op ieder moment in staat stellen zichzelf, de medemens en de natuur te vernietigen. Doel is voor ons eenvoudige burgers iets oncontroleerbaars, dat buiten onze controle tot stand is gekomen en helaas in stand blijft.

Ik herken in de uitspraken van burgermeester Petter een neo-luddiet, zoals ik er zelf al heel lang één ben. Kritisch op wat de alleen op winst beluste uitvinder of ondernemer ons brengt. Steeds weer afwegend: willen we dit als samenleving wel? Wat zijn maatschappelijk de baten en de lasten?  

Louis van der Kallen

 


| MOSTERD NA DE MAALTIJD |  

 

mosterd na de maaltijdOp maandag 4 januari 2016 woonde ik de hoorzitting bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom. Het ging over een ‘gevaarlijke’ uitrit, die al in 1998 was aangelegd. De omgevingsvergunning werd alsnog z’n vijf jaar geleden aangevraagd en verleend.

In november 2015 bleek echter dat er al in mei 2011 bezwaren waren ingebracht. Deze bezwaren waren bij de gemeente in het ongerede geraakt tijdens de overgang naar de digitale behandeling van brieven van burgers.

Hoewel de uitrit al die jaren nooit gebruikt is, en de bezwaarmaker dat erkende, rakelde de bezwaarmaker in november 2015 zijn bezwaar van jaren her toch op met als gevolg gemeentelijke excuses. De zaak is inhoudelijk niet interessant. Maar toch werd de zaak bijna 18 jaar na de aanleg van een ongebruikte uitrit tot in detail inclusief de draaicirkels van de voertuigen in eigendom van de gebruikers behandeld.

Soms wordt een gemeente onbedoeld onderdeel van een dispuut van buren die vermoedelijk geen koffiedrinken met elkaar. Jammer, dit is pas echte verspilling van gemeenschapsgeld.  

Louis van der Kallen

 


 

| WAAROM ZIJN ZE WEG? |  

 

roodborsttapuit

roodborsttapuit

Recent is verschenen de “Vogelbalans 2015”. Daarin is de actuele verspreiding van vogelsoorten in zomer en winter in kaart gebracht. Bij een aantal soorten is per gebied in kaart gebracht wat de trend is in de waargenomen aantallen. Als raadslid ga ik dan op zoek naar de plek van Bergen op Zoom en wat daar dan de trend is. 

Van de vogels waarvan de tellingen in kaart waren gebracht, waren de volgende voor ons gebied geteld.
Afnemend  waren:

 • dodaars (ondanks de kwakkelwinters waar deze vogel elders in Nederland in aantallen toeneemt)
 • roodborsttapuiten (neemt elders overwegend toe)
 • tafeleenden
 • fraters
 • eksters
 • waterhoen
 • kneu
 • patrijzen
 • scholeksters
 • grutto’s
 • kievieten
 • roeken en
 • ransuilen

Alleen de krakeend werd als stabiel in kaart gebracht en de nijlgans (een exoot) was de enige die in onze gemeente toenam!

Voor vogelliefhebbers zijn deze telresultaten heel teleurstellend Ook voor mij als waterschapsbestuurder en als raadslid niet iets om vrolijk van te worden. Wat gaat er in onze gemeente fout als het gaat om de leefgebieden van deze vogels? En wat is de oorzaak van de soms grote regionale verschillen? Hoe kan onze gemeente, die een groen imago koestert en er afgelopen jaar zelfs een Europese prijs mee wist te winnen, hier de trend omdraaien? Want een werkelijk groen leefmilieu kan en moet toch ook gedeeld worden met de vele mooie vogelsoorten die onze gemeente toch rijk placht te zijn.  

Louis van der Kallen