UITVOERINGSPROGRAMMA – 6/ DE OREN EN OGEN VAN DE POSTBODE/ TEKORT 2 MILJOEN?/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 24: WAT IS DE WAARHEID? – 4

| jaar 2 | nummer 58 |

| 29-03-2015 | 09.10 uur |


 

| UITVOERINGSPROGRAMMA – 6 |  

 

Het college heeft een uitvoeringsprogramma gemaakt. Het programma laat in de vorm van actiepunten zien wat het college in 2015 en verder voornemens is te gaan doen.  

Veel actiepunten hebben duurzaamheid als thema. In de uitvoeringsnota gemelde elementen zijn onder andere: groene leefomgeving, duurzame energie, hergebruik van grondstoffen. Er komt een duurzaamheidsvisie. Het college denkt ook aan het opstarten van allerlei burgerparticipaties, zoals een energiecoöperatie en het verder doorvoeren van afval scheiden. Er komt dan ook een nieuw afvalstoffenbeleidsplan. Tal van goede initiatieven. 

Wat de BSD echter zeer mist, en waarvoor de BSD keer op keer gepleit heeft, is het oppakken van klimaatadaptatie, met name gericht op een aanpak van de hittestress. Hittestress leidt in warme zomers in een stedelijke omgeving tot vermijdbare oversterfte. Risicogroepen zijn: (zeer jonge) kinderen, ouderen, mensen met overgewicht,  chronisch zieken, mensen die medicijnen gebruiken, alcohol- en drugsgebruikers, dak- en thuislozen, sociaal geïsoleerde personen en deelnemers aan evenementen zoals sporters. De BSD heeft diverse keren aandacht gevraagd voor het probleem van hittestress en handreikingen gedaan hoe daarmee om te gaan. Voor de BSD is hittestress het probleem van ons veranderende klimaat. Ook in Nederland gaan in warme zomers mensen dood wiens dood vermijdbaar is. Als de gemeente de komende tientallen jaren bij haar werkzaamheden, zoals bij het (her)inrichten van straten, pleinen, plantsoenen, bouwen van huizen, enzovoort met hittestress rekening gaat houden, bijvoorbeeld bij de materiaalkeuze, kan de oversterfte  beperkt worden. Niet iedereen beseft dat in een bebouwde omgeving op een zonnige zomerse dag de temperatuur in sommige delen van de stad, zelfs in de schaduw in de buurt van de 40 graden Celsius kan komen en in de zon zelfs kan overschrijden en de nachten, door het afgeven van warmte door stenen, slechts beperkt afkoelen. Dan wordt een stad steeds warmer met hittestress als gevolg. Tot onze grote teleurstelling heeft het college bij dit uitvoeringsprogramma hier nog niet die aandacht voor die de BSD nodig acht.  

In de Pijler Bestuur vermeldt het college: “wij zijn een betrouwbare partner, die oprecht nieuwsgierig is naar wat een ander beweegt”. Als het over het punt van hittestress en klimaatadaptatie gaat, ziet de BSD daar feitelijk niets van. Als grootste niet collegepartij hebben we hier al vaak aandacht voor gevraagd. zonder zichtbaar resultaat. Onze houding voor dit jaar zal dan ook zijn: College geen woorden maar daden! Er moet nu, als het over klimaatadaptatie gaat, eerst garen op de klos. Vooralsnog is dit college voor de BSD niet de betrouwbare partner waarop de BSD gehoopt had.  

Louis van der Kallen

 


 

| DE OREN EN OGEN VAN DE POSTBODE |  

 

postnlVeel professionals die actief zijn op straat, werken overwegend gescheiden van elkaar. Meestal houden zij zich strikt bezig met hun taak binnen hun domein. Zo zien we krantenbezorgers, postbodes, pakjesbezorgers, en soms ook de politie. In het verleden is er nooit echt nagedacht over combinaties van functies of het uitbreiden van het takenpakket van bestaande professionals. Dat is jammer en misschien zelfs een gemiste kans. Immers een aantal professionals lopen of rijden regelmatig beroepsmatig door straten in de wijken. 

De postbode is er een van. Hij ‘bezoekt’ bijna dagelijks elke brievenbus en huisnummer. Hij ziet en hoort daarbij veel wat er gebeurt en heeft snel door wat er ‘vreemd’ aan is, zowel in de openbare ruimte als ook binnen het privé domein. Deze ogen en oren van de postbode kunnen voor meerdere functies en taken worden ingezet. 

Dat heeft de gemeente Den Helder en PostNL ook geconcludeerd bij de start van hun pilotproject Burgernet. Een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. In het kader van de veiligheid in de wijk worden postbodes sinds een half jaar ingezet als ogen en oren van de politie. Postbezorgers zien meer dan de gemiddelde burger wat er op straat gebeurt. Het doel van de gemeente Den Helder is de leefbaarheid in de stad hiermee te vergroten.

Maar ook het toezien op de alleen wonende ouderen past hier goed bij aldus PostNL-topvrouw Herna Verhagen. De postbodes kennen de buurten en haar bewoners. Vaak is de postbode het enige contact dat ouderen overdag hebben. Dit betekent niet alleen het bezorgen van soms zware pakketten, maar ook het installeren van apparaten. Dienstverlening achter de voordeur. 

Natuurlijk is de belangrijkste drijfveer om nieuwe taken door postbodes op te laten pakken, onderdeel van de bedrijfsstrategie van PostNL. En daar is op zich niks mis mee als daarmee tegelijkertijd een breder maatschappelijk doel wordt bereikt. Ook voor de postbode kan deelnemen aan een dergelijk burgerproject betekenis hebben. Bij hem of haar kan het gevoel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de eigenwaarde verhogen. 

Tijdens het schrijven van dit artikel deze week verscheen in BN/De Stem een artikel over de inzet van bezorgers van postpakketten van het Werkvoorzieningsschap West-Brabant voor een vergelijkbaar project in Roosendaal, namelijk een extra oogje in het zeil houden in wijken en dorpen. Een initiatief dat ook voor Bergen op Zoom buitengewoon passend zou kunnen zijn als aanvulling op andere burgerinitiatieven, zoals de buurtpreventieteams. De BSD-fractie zal dit idee op korte termijn onder de aandacht van het college van B&W brengen. Mogelijk zijn er nog meer combinaties in het kader van burgerinitiatieven mogelijk.

 Piet van den Kieboom

 


 

| TEKORT 2 MILJOEN? |  

 

bajonetMaandagmiddag 23 maart 2015 vergaderde de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Er stonden drie hoorzittingen op het programma betreffende bezwaren ingediend door: Novadic Kentron, Stichting Tante Louise Vivensis BV en de GGZWNB. Alle drie de bezwaarschriften waren gericht tegen een besluit van het college van B&W betreffende de subsidieverlening aan de getroffen instellingen inzake Beschermd Wonen. Alle drie de instellingen waren 10 % gekort op hun subsidieaanvraag en kregen als gevolg daarvan hun exploitatie van de beschermd-wonen-voorzieningen niet meer rond. Novadic Kentron wenste zelfs hun activiteiten in dit kader te beëindigen.  

Een aantal zaken vielen mij op. Tot de subsidieverlening was pas laat (19 december 2014)  besloten en was slechts voor het eerste half jaar van 2015 toegezegd. De korting overviel de betrokken instellingen, omdat bij de overdracht van de verantwoordelijkheid naar de centrumgemeenten van deze activiteit door het ministerie was gesteld dat deze decentralisatie zonder korting zou geschieden.Voor de normering van de vaststelling  zou de realisatie van 2013 als norm worden gebruikt. Als dan feitelijk de bezetting van de plaatsen daalde, zou de hoogte van de subsidiering niet een probleem mogen zijn.  

Voor de gemeente Bergen op Zoom pakte de decentralisatie financieel echter heel anders uit dan verwacht. Er kwam circa 25 % minder binnen aan rijksgeld dan waarop was gerekend en een deel van de centen zou via PGB betalingen van andere gemeenten moeten komen hetgeen ook ongewis was. Feitelijk stak de gemeente financieel al zijn nek uit door slechts 10 % te korten in plaats van 25 %. De hoop was dat door een gestarte lobby bij het ministerie en via de VNG (de vereniging van Nederlandse gemeenten) later dit jaar alsnog extra geld los zou komen. Financieel wreekt zich de situatie dat de gemeente geen subsidieplafond heeft ingesteld (wat binnen komt is dan wat maximaal wordt uitgekeerd). Anderzijds zou een dergelijke limitering van de subsidies voor beschermd wonen catastrofaal zijn voor diegene die gebruik maken van een dergelijke voorziening en die tot de meest kwetsbare mensen van onze samenleving behoren. Ook voor de instellingen zouden de gevolgen niet te over zien zijn.  

Feitelijk dreigt nu voor de gemeente een tekort van 2 miljoen euro op een decentralisatie waarop geen korting van toepassing zou zijn en is de woonvoorziening van circa 170 kwetsbare mensen bedreigd.

De vraag is nu wat is de verzekering (geen korting) van het ministerie waard? En wat kan dit betekenen voor andere decentralisaties (wel met korting)? Het klinkt aardig “we zijn een lobby gestart”, maar zou in dit stadium een juridisch onderbouwde claim bij het ministerie niet meer voor de hand liggen? Wat de BSD-fractie betreft mag de bajonet op het geweer geschoven worden. Want de beschermd-wonen-voorzieningen in onze gemeente dienen in stand te blijven om een hoop maatschappelijke ellende te voorkomen. En ook de gemeentelijke portemonnee moet tegen de graaiende handen van de rijksoverheid beschermd  worden. Wat de BSD-fractie betreft beginnen we dan ook met het indienen van een claim. Want de rijksoverheid moet weten dat we staan voor onze zaak en dat ook bij de andere decentralisaties (grotendeels met forse kortingen) het niet gekker moet worden. Wat ons betreft maak belofte (geen korting) nog altijd schuld!

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 24 |  

Wat is de waarheid? – 4

 

roode vaart 2De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.  

In het kader van het schriftelijk overleg over de ontwerp-rijksstructuurvisie hebben de Tweede Kamer fracties van de VVD, de PvdA, de SP en het CDA schriftelijke vragen gesteld, die door de Minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen, zijn beantwoord.  

Op pagina 6 van het antwoord gaat de minister in op het scenario “waarbij de quaggamossel zich permanent en in voldoende mate kan vestigen in het Volkerak-Zoommeer”. Zij erkent dan dat “de waterkwaliteit blijvend kan verbeteren.” Zij geeft daarbij aan dat bij een scenario waarbij de quaggamossel in aantal terugloopt de overlast aan blauwalgen kan toenemen. Dat is een open deur! Wat je in de visie van Ons Water moet doen is het de quaggamossel makkelijk maken zich te vestigen door bijvoorbeeld harde ondergronden toe te voegen aan zijn biotoop waarop hij zich graag hecht.  

Op pagina 6 merkt de VVD fractie op dat het scenario dat er niets zal gebeuren niet ondenkbaar is. “De financiering is immers nog niet rond.”

In het antwoord op pagina 7 stelt de minister dat “Als er geen financiering komt dan blijft de verwezenlijking van het ontwikkelperspectief (voorlopig) beperkt tot realisatie van de projecten Flakkeese spuisluis en Roode Vaart (1e fase) en uitvoering van de deltabeslissing Zoetwater.”

Verzilting is dus nog lang geen gelopen race!

De VVD-fractie wilde op pagina 7 graag weten “op welke wijze de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer op peil blijft zolang het zoet is”. Het antwoord is deels verbijsterend en zeker openhartig: “Zolang het Volkerak-Zoommeer zoet is zal Rijkswaterstaat de afspraken nakomen die zijn opgenomen in het Waterakkoord Volkerak-Zoommeer (2001) over het chloridegehalte in het meer. Om dit te kunnen doen is groot onderhoud aan het zoet-zout scheidingssysteem in het Krammersluizencomplex nodig. Dit is enige jaren uitgesteld in afwachting van een besluit over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer. Hierdoor is er sprake van een grotere lek van zout door deze sluizen.” Hier erkent de minister feitelijk dat Rijkswaterstaat zich de afgelopen jaren niet heeft gehouden aan het afgesloten Waterakkoord. Er is weliswaar getracht om de in de zomer oplopende chloridegehaltes te beteugelen met extra doorspoelen met zoet water uit het Hollands Diep maar dat was er niet altijd in voldoende mate en dan liepen de chloride gehaltes alsnog op.

Als bewijs hiervan een citaat uit Milieueffectrapport waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (april 2012) pagina 87/88: “In het “droge” jaar 2003 werd door het stopzetten van de inlaat voor doorspoeling de norm voor het chloridegehalte bij de meetpunten Bathse Brug en mond van het spuikanaal herhaaldelijk overschreden.”. Dit laat ook zien wat de term “enige jaren uitgesteld” betekent in het antwoord van de minister. Minimaal 10 jaar!!

Positief in het antwoord is dat de minister toezegt te gaan onderzoeken of naast het herstel van het zoet-zoutscheidingssysteem “het mogelijk is via extra doorspoelen van het meer voorafgaande aan het groeiseizoen, het zoutgehalte in het Volkerak-Zoommeer omlaag te brengen”.  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com

Louis van der Kallen