GOOI HET MAAR OVER DE SCHUTTING/ SANTEKWANT/ LEUGENTJE OM BESTWIL?

| jaar 2 | nummer 86 |

| 27-12-2015 | 10.00 uur |


 

| GOOI HET MAAR OVER DE SCHUTTING |  

 

over de schutting

tekening ‘over de schutting’, bron: joostverweij.nl. Met dank aan Joost Verweij

Het Rijk heeft tal van taken de afgelopen jaren gedecentraliseerd aan de gemeenten. De gemeenten zouden het goedkoper en beter kunnen doen dan het Rijk, was dan de smoes. Feit was: ze wilden bezuinigen en de zwarte Piet moest vooral niet bij de landelijke partijen terecht komen.

Zo kregen de gemeenten onder andere de jeugdzorg en de huishoudelijke zorg in de maag gesplitst met kortingen tot wel 40 %. Met alle gevolgen van dien. Het ging uiteindelijk niet meer om de zorg, maar om het geld. Effecten? De uurtarieven daalden. Zorgmedewerkers werden werkloos of gingen fors minder verdienen. De kwaliteit van de nog wel verleende zorg vloog achteruit. Wel de taken, maar niet voldoende middelen!

Nu is er weer veel te doen over de zogenoemde milieuzones die gemeenten instellen. Het verhaal is vrijwel het zelfde. Nu gaat het weliswaar niet over geld, maar over bevoegdheden. Op veel plekken is de concentratie van (fijn)stof in de lucht al jaren te hoog. Dat belemmert ontwikkelingen zoals woningbouw, nieuwe bedrijfsvestigingen, nieuwe wegen enzovoort. Kortom het belemmert de vergunningverlening voor allerlei ontwikkelingen. Het Rijk kwam op het idee om de taken te verdelen. Het Rijk de algemene ontwikkelingen, zoals het promoten van nieuwe schonere energie en auto’s en de gemeenten de lokale initiatieven om het fijnstof terug te dringen. Zij hadden immers een groot belang in de nieuwe ontwikkelingen die dan mogelijk werden en zij hadden ook de taak de gezondheid van haar bevolking te verbeteren. Het Rijk subsidieerde ruimhartig de verkeerde dingen zoals de ‘schone’ dieselauto’s van Volkswagen en stelde 100 kilometertrajecten in. Want ook dat betekende fijnstof reductie. De subsidies bleken weggegooid geld. De VVD autolobby is nu de 100 kilometerzones aan het opheffen. Er mag weer gescheurd worden. En ach, langs die snelwegen wonen toch voornamelijk de ‘armoedzaaiers’ die nauwelijks de moeite nemen te gaan stemmen en als ze al gaan stemmen dan is het niet op de VVD, zullen de VVD-kamerleden gedacht hebben. De gemeenten die nauwelijks mogelijkheden hebben om feitelijk de fijnstofuitstoot te beperken, gingen over op het instellen van milieuzones waar de meest vervuilende auto’s geweerd worden. Resultaat: de VVD-fractie in de Tweede Kamer werd boos en kwam met een motie om het ‘autootje pesten’ van de gemeenten te blokkeren c.q. het ze lastig te maken. Geen landelijk eenheidsbord. De bestuurders zouden het zo maar kunnen gaan snappen! Verwarring compleet.

Met te weinig geld en zonder bevoegdheden taken overdragen. De BSD-fractie past daar voor.

Helder is ook dat de VNG (de vereniging van gemeenten) niet doet wat ze zou moeten doen. Een vuist maken tegen dit over de schutting gooien van taken. Maar dat is een illusie. De VNG commissies worden niet bevolkt door raadsleden die geconfronteerd worden met de klagende burgers. Nee, er zitten massaal wethouders en burgemeesters in, veelal van de landelijke partijen. De recent als doekje voor het bloeden opgerichte VNG “Commissie Raadsleden & Griffiers” is pure flauwekul. Zij zouden zich ook gaan buigen over de thema’s waar ook de andere zestien commissies (bevolkt door wethouders en burgemeesters) over gaan. Het is, buiten dubbel werk, ook raar dat over tal van thema’s gespecialiseerde commissies gaan en dat een commissie van raadsleden en griffiers ook over al die onderwerpen mag gaan adviseren. Het zal duidelijk zijn dat de adviezen van de ‘specialisten’ zwaarder zullen wegen dan die van de generalisten/amateurs, die het raadswerk in hun vrije tijd doen. Want de gespecialiseerde commissies bestaan ook nog uit fulltimers.

Als de raad komend jaar gaat spreken over haar kerntaken, zal mijn inbreng zijn dat het tijd wordt om uit de VNG te treden, want die doet al lang haar taak niet naar behoren.    

Louis van der Kallen

 


 

| SANTEKWANT |  

  

Ik was nog maar net raadslid toen ik plotseling tot de orde werd geroepen door burgermeester Pieter Zevenbergen. Ik ‘diende mijn toon te matigen en mij te beperken tot ordentelijk taalgebruik’. Mijn bijdrage werd verwijderd uit de notulen (die toen nog gemaakt werden) en mij werd het woord ontnomen. Ik wist niet wat mij overkwam, noch wat ik had misdaan.
Thuis gekomen spitte ik in mijn herinnering om te achterhalen wat er mis was met mijn taalgebruik en welk woord eventueel de gramschap van onze burgervader had opgeroepen. Het bleek het woord ‘kulargument’ waarin het deel ‘kul’ volgens de editie van de van Dale van toen werd uitgelegd als mannelijk geslachtsdeel. De betekenis in het Bergs was helaas niet opgenomen.

Nadien heb ik het niet meer meegemaakt dat een burgermeester een raadslid toesprak naar aanleiding van zijn woordgebruik. Tot de laatste raadsvergadering. De VVD had een amendement ingediend, inhoudende de afschaffing van de kwijtscheldingsregeling. In de eerste termijn namen alle andere partijen stelling tegen dit amendement. Hierbij wees ik de VVD als ondernemerspartij er ook nog op dat veel armlastige ZZP’ers ook tot de doelgroep behoorden en het juist op hun weg had gelegen de belangen ook van die doelgroep te behartigen. In de reactie van de woordvoerder van de VVD  noemde hij de tegenstanders van het amendement “de linkse santenkraam”. Hierop wees leermeester Sander Siebelink de burgermeester er op dat ingrijpen naar aanleiding van dit ‘denigrerende woordgebruik’ op zijn plaats zou zijn. Zo geschiedde. Santekraam (rommel volgens van Dale) leidde dus tot een figuurlijke ‘santekwant’ (volgens van Dale: oorveeg) rond de oren van de VVD’er.

Mijn dag was goed. Eindelijk wordt er weer eens getracht ook in de raad de verruwing van het politieke taalgebruik terug te dringen. Sander bedankt!

Louis van der Kallen

 


 

| LEUGENTJE OM BESTWIL? |  

 

leugentjeDe discussie in de gemeenteraad over het kwijtscheldingsamendement van de VVD leverde ook nog enige kennis op over de contributies van diverse partijen. Hierbij werd mogelijk flexibel met de waarheid omgegaan.
Naar aanleiding van mijn opmerking ‘dat minima geen lid waren van de VVD omdat zij de contributie misschien wel niet zouden kunnen betalen’ kwam van het VVD raadslid Joost Pals de opmerking dat je al voor 10 euro per jaar lid kon worden van de VVD. Voor mij reden om bij hoge uitzondering eens naar de VVD website te gaan. Daar is te vinden een “Contributiebijsluiter 2016”. Niets over 10 euro per jaar!
Wel is de navolgende tekst te vinden: “Vermindering van contributie. In uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke contributieverlaging. De mogelijkheid tot betalen van een lagere jaarlijkse bijdrage kan slechts voortduren zolang de financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aanvraag voor een tijdelijke contributieverlaging dient te lopen via het Algemeen Secretariaat en wordt bij hoge uitzondering verleend door de landelijke penningmeester van de VVD.”
Het zou dus toch waar kunnen zijn. Maar niet als standaard voor de minima maar ‘in uitzonderlijke gevallen en tijdelijk’! GBWP fractievoorzitter Evert Weys was er als de kippen bij om te vermelden dat de jaarcontributie bij GBWP maar 5 euro was. Ik zweeg maar. Ik wil graag echte belangstellenden en niet omdat bij ons de contributie nul euro per jaar is.
Na afloop sprak ik nog met de PvdA fractievoorzitter Ad van der Wegen. Hij wist het niet zeker, maar verwees naar de website van de PvdA. Daar bleek, dat het al kan voor 1 euro per maand, maar dan alleen het eerste jaar. Daarna wordt een contributie geheven naar inkomen.

Louis van der Kallen

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

15-12
VRAGEN EX ART. 39 EUROPEES AANBESTEDEN, KENMERK FELK/15057

ANTWOORD, KENMERK U15-021344


07-12

VRAGEN EX ART. 39 ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN, KENMERK PB/15056

ANTWOORD, KENMERK U15-020734


24-11
JEUGDZORG VRAGEN EX ART. 39, KENMERK PVDK/15052

ANTWOORD, KENMERK U15-021390