REGIONALISERING/ BELEIDSKADER 2016 – 2019

| jaar 2 | nummer 68 |

| 05-07-2015 | 08.50 uur |


 

| REGIONALISERING |  

 

samenwerkingsverband22 juni was de gemeentelijk commissie regionalisering met op de agenda een memo “inzake het betrekken van de raad op strategisch niveau bij de regio West-Brabant” (RWB). De RWB is een samenwerkingsverband/netwerkorganisatie van 19 gemeenten in westelijk Noord-Brabant.

Raadsleden klagen al vele jaren dat zij te weinig invloed hebben op het beleid en de uitvoering daarvan door dit soort samenwerkingsverbanden/ gemeenschappelijke regelingen.
Het college stelde 3 verschillende oplossingsrichtingen voor.

  • agendering voor de commissie regionalisering.
  • een evaluatie van de RWB
  • 1 à 2 maal per jaar het bijeenkomen van 9 gemeenteraden als een soort van sub-regio (district),

want de burgemeester ging graag ‘kwispelstaartend op pad met de opdrachten van de raad’.

Niemand bleek blij met de geboden oplossingsrichtingen. Het waren ook geen oplossingen vond men. Men had “ook nu geen beter idee” (BSD en D66). “Onbevredigend” (D66), “een pleister”(GrL). De VVD twijfelde aan het bestaansrecht van de RWB. Ze voelden zich niet serieus genomen door de RWB als het ging om de inbreng van de Bergse gemeenteraad. Als mogelijke optie viel met regelmaat de wijze waarop de Drechtsteden hun samenwerking vormgaven. 

Mijn interpretatie van de problemen die raadsleden hebben met samenwerkingsverbanden is dat zij het gevoel hebben niet meer zelf aan het stuur te zitten. Want in de besturen van de  samenwerkingsverbanden zitten de burgermeesters en wethouders. Het verwijzen naar de Drechtsteden is wel bijzonder omdat in dat samenwerkingsverband gemeenteraadsleden in een raad zitten die daar sturing aan de samenwerking geeft. Ik denk zelf ook met enige weemoed aan het vroegere streekgewest westelijk Noord-Brabant. Het waren toen de gemeenteraden van de pas samengevoegde gemeenten die vonden dat ze na de gemeentelijke herindeling het allemaal wel alleen konden. Ik vond dat toen verkeerd. Want de gemeenteraden hadden met hun vertegenwoordiging wel degelijk invloed en de agenda’s van de gewestraad en haar commissies werden toen in de fractie (de tien Bergse vertegenwoordigers in de gewestraad) uitgebreid besproken waardoor de gehele gemeenteraad kon weten wat er speelde. Soms worden oude schoenen weggegooid voordat de nieuwe echt geprobeerd zijn, laat staan ingelopen. Van de gemeenteraad van nu weet alleen ik nog hoe het was. Maar ja leren van de geschiedenis is altijd lastig als je haar niet wilt kennen.

De Drechtsteden oplossing van een soort gemeenteraad afkomstig uit alle samenwerkende gemeenteraden is zo gek nog niet. Terug naar de negentiger jaren zou ik zeggen. Ik wil wel!

Louis van der Kallen

 


 

| BELEIDSKADER 2016 – 2019 |  

 

 

Ronald_Plasterk_2014_(1)Op 25 juni was er een raadsvergadering speciaal ter bespreking van het Beleidskader 2016-2019. Die morgen had ik in Binnenlands bestuur gelezen dat onder aanvoering van Lelystad achttien gemeenten, waaronder Bergen op Zoom en Roosendaal, een noodkreet gestuurd hadden aan de Tweede Kamer. Steen des aanstoots was de meicirculaire gemeentefonds 2015, die ze begin deze maand van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ontvingen.

De circulaire plaatst gemeenten als Bergen op Zoom ‘voor een ernstig dilemma’: diverse ontwikkelingen, die bij elkaar komen, leiden tot een stapeling van budgetkortingen. Die zijn van een zodanige omvang dat een verantwoorde uitvoering van de gedecentraliseerde taken de aankomende jaren in gevaar dreigt te komen. De nieuwe verdeling van de algemene uitkering door het Rijk betekent voor Bergen op Zoom een budgetkorting op de decentralisaties in de zorg met een extra korting van 25 procent.

Ik was dus niet mijn optimistisch zelf. Nee, ik was toch maar weer de somberaar die, kijkend in zijn glazen bol, het financiële onheil voor Bergen op Zoom zag groeien en dit keer lag de oorzaak niet zo zeer bij de gemeenteraad of het college, maar kwam het nieuwe kwaad uit Den Haag.

Toch schoot ik uit mijn slof toen de fractievoorzitter van de VVD zijn wethouder van financiën de hemel in prees. Ik vind een wethouder, onder wiens verantwoordelijkheid de reserves zijn verdwenen, de gemeentelijke schuld door het plafond is gegaan, de solvabiliteitsratio (het percentage van onze bezittingen, dat van ons zelf is en niet van de banken) in 2013 ten opzichte van 2012 zag teruglopen van 36 % naar 27 % en het nog met de burger te verrekenen bedrag aan toekomstige afschrijvingen tussen eind 2010 en eind 2014 met 43 miljoen euro op liet lopen van 138 miljoen naar 181 miljoen, geen goede wethouder.

Zoals gebruikelijk verweet de VVD fractie mij weer met geen oplossingen te komen. Dat gebeurt met regelmaat omdat tientallen jaren bezuinigen, inkomsten verhogen en een beroep doen op artikel 12 door de VVD niet als een oplossing wordt gezien. Voor mij zijn dat soort gemeentebestuurders net Grieken. Die denken ook dat bezuinigen, saneren en nu verantwoordelijkheid nemen geen oplossing is. Ook zij willen liever net blijven doen of alles oké is en of het in de toekomst als vanzelf weer goed komt.

De BSD wil nu verantwoordelijkheid nemen voor de pijn. Dat nu gaat wel vele jaren duren. Maar het is in onze ogen geen verantwoordelijk bestuur om de rekening maar voor ons uit te schuiven onder het motto: ‘wie dan leeft die dan zorgt’. Ik erken dat met de geleende centen ook goede zaken zijn gebeurd waarvan we allemaal kunnen genieten. Maar het gat van ongeveer 120 miljoen euro dat financieel slechte projecten, zoals de Bergse Haven en de Markiezaten, hebben geslagen dienen we nu aan te pakken en hadden we al veel eerder aan moeten pakken. Nu worden de problemen voor de zorg in Bergen op Zoom groter en groter en wij hebben in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten niet het geld om uit de algemene middelen er geld in te stoppen. Hoewel de betrokken wethouder wel gezegd heeft dat eventueel te zullen doen. Maar als je niets hebt, is beloven één ding, maar doen heel wat moeilijker, zo niet onmogelijk.  

Hieronder kunt u mijn bijdrage luisteren in de raadsvergadering van 25 juni 2015:

 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

03-07

VERDWIJNEN VAN KATARINABAR BERGEN OP ZOOM, KENMERK PB/15032-1


15-06

VRAGEN EX ART. 39 UITVOERING JEUGDBELEID, KENMERK FEK/DVDK/15034 


08-06

VRAGEN EX ART. 39 VERDWIJNEN VAN KATARINA BAR BERGEN OP ZOOM, KENMERK PB/15033