VAN ALLES WAT: DE GROOTE MELANEN E.0.

 

   


 | LVDK/ 19021 | 19-11-2019 |

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Onder begeleiding van een omwonende heeft ondergetekende recent het gebied rond de Groote Melanen en de Ligneweg en de linieschansen geschouwd. Wat opvalt is de relatief hoge kwaliteit van de natuur. Het is een aantrekkelijk (wandel)gebied. De flora en fauna lijken zich verder te ontwikkelen nu er een meer gevarieerd maaibeleid in praktijk wordt gebracht. Daarvoor onze complimenten!
Wat misplaatst overkomt zijn een deel van de mountainbike objecten. Die soms van erbarmelijke kwaliteit zijn (vooral die ten oosten van de Ligneweg) en waarin soms materialen zijn verwerkt (spoorbielzen) die mogelijk sporen bevatten van, nu verboden, impregneermiddelen (creosoten) hetgeen in een waterwingebied ongewenst is.
Ondergetekende heeft geconstateerd dat één reeks van mountainbike objecten vlak langs een leidingen route loopt.

 • Wie is verantwoordelijk als er ongelukken gebeuren op wel of niet deugdelijke mountainbike objecten die zich bevinden op gemeentelijke grond?

 • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en markering van de mountainbike objecten in dit gebied?

 • Waar zijn de besluiten te vinden die de aanleg van de mountainbike objecten hebben toegestaan? En zijn daarbij afspraken gemaakt over het onderhoud en de te gebruiken materialen?

Ondergetekende moet helaas ook constateren dat de aangekondigde ‘waterspeeltuin’ (ten zuiden van Fort Roovere) die in het kader van Landschappen van Allure aangelegd zou worden nog steeds niet is gerealiseerd. Terwijl het provinciale programma Landschappen van Allure binnenkort afloopt.

 • Hoe staat het met de plannen voor de ‘waterspeeltuin’? Komt die nog of is alle tijd en geld wat daaraan besteed is verspilt?

Een essenbosje (voor deze bomen leek, lijken het essen) aan de noordzijde van de Groote Melanen lijkt ten prooi te vallen aan de essentaksterfte. Waarbij het opvallend is dat de bomen het dichts bij de zendmast, die zich daar bevindt, er het slechtst aan toe zijn.

 • Is de gezondheid situatie van het essenbosje u bekent en wat zijn de voorgenomen acties om de veiligheid te waarborgen?

 • Indien de vitaliteit/gezondheid van bomen achteruit gaat, wordt er dan gekeken naar mogelijke oorzaken? Zo ja, worden deze dan vastgelegd?

 • Staat de zendmast op gemeentelijke grond?

Rond de locatie Monkey Town lijkt op sommige tijden de parkeerdruk erg hoog. Hetgeen door de omgeving als bezwaarlijk en als overlast wordt ervaren.

 • Is het voorgaande bij uw college bekent? Lopen er gesprekken met de management van Monkey Town over deze problematiek en wordt daarbij betrokken hoe Monkey Town zijn eigen terrein in gebruik heeft genomen?

Op het terrein van het zwembad de Melanen heeft ondergetekende ziende vanaf de weg geconstateerd dat het achterliggende terrein aan de noordzijde wordt gebruikt voor opslag. O.a. van de tent die de vorige winterperiode boven het zwembad diende om het zwembad als alternatief voor de Schelp te kunnen gebruiken.

 • Is er vergunning om het terrein op deze wijze te gebruiken als opslagterrein?

 • Is het voor het behoud van de tent goed dat deze zich in opgerolde toestand bevindt in weer en wind?

 • Is het voor het behoud van de ankerpinnen van de tent goed dat deze zich bevinden in de openlucht en in weer en wind?

 • Wat is het beleid bij de gemeente als het gaat om het opslaan van mogelijk her te gebruiken materialen zoals voornoemde tent?

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.