AKKOORD MET BEGROTING VOOR 2015/ VERTREK JOHAN LINSSEN/ NIET-ONTVANKELIJK/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 4 / BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 37 |

| 16-11-2014 | 13.00 uur |


 

| AKKOORD MET BEGROTING VOOR 2015 |  

 

begrotingDe BSD heeft voor het eerst sinds jaren voor de begroting gestemd. Niet dat we er het vertrouwen in hebben dat het allemaal goed gaat komen, maar omdat we het vertrouwen uit willen spreken in de intenties en inzet van het college. Alleen het CDA stemde tegen.

Als zelfs een wethouder (Arjan van der Weegen) ten aanzien van de decentralisatie van de Participatiewet per 1 januari 2015 zegt “het wordt een financiële puinhoop” en erkent dat het tekort op dat onderdeel voor de gemeente Bergen op Zoom kan oplopen tot meer dan 2 miljoen euro, dan zegt dat veel over het besef van de komende realiteit van het college. Dan moet helder zijn dat de BSD het college op dit punt de komende tekorten niet zal inwrijven. Het kabinet en een kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66, Christen Unie en SGP stellen gemeenten voor een onmogelijke taak. Dan zullen we soms voor de belangen van mensen moeten kiezen en niet voor de centen. Het is nodig dat we kleur kiezen tegen absurde bezuinigingen die deze asociale regering ons oplegt en wij moeten kiezen voor het behoud van een menselijke samenleving. We mogen niet blind de kas beheren en geen oog hebben voor de mensen die zorg en aandacht behoeven. Als het college dat middels de begroting uitspreekt dan steunen wij hen daarin.

Wat ook bij onze voorstem meespeelde was dat het college onze inzet voor klimaatadaptatie, en daarmee het gaan werken aan hittestress, nadrukkelijk overnam. Het college probeert ook naar de niet coalitiepartijen te luisteren en dat verdient dan onze waardering. Dat laat onverlet dat de BSD-fractie de uitvoering van de begroting en alle voornemens goed en intensief zal controleren. Als hulpmiddel daarbij zijn we de onderzoekswebsite www.boz.nu gestart, zodat we met uw hulp de ingrepen in de zorg goed in de gaten kunnen houden.

Louis van der Kallen 

 


 

| VERTREK JOHAN LINSSEN |  

 

johan linssenJohan Linssen kondigde afgelopen week zijn vertrek uit de gemeenteraad aan. Voor zijn werk zal hij een groot deel van zijn tijd in het buitenland gaan doorbrengen. Hoe begrijpelijk ook voor zijn loopbaan in het bedrijfsleven, wij vinden het jammer en een gemis. De raad neemt afscheid van een fijne collega waarmee wij graag de degens kruisten. De raad verliest met zijn vertrek aan kwaliteit. We hoopten er stilletjes op dat hij zijn vader zou opvolgen. Dat zit er (voorlopig) dus niet in. De BSD-fractie wenst Johan veel succes met zijn activiteiten in Zuid-Afrika. 

Louis van der Kallen

 


 

| NIET-ONTVANKELIJK |  

 

De ‘alleensprekende rechter’ L. López Guerra heeft mijn verzoekschrift bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens niet-ontvankelijk verklaard. Het zou niet aan de vereisten voor ontvankelijkheid hebben voldaan. Dit met een verwijzing, zonder nadere toelichting, naar de artikelen 34 en 35 van het verdrag die tal van redenen geven waarom een verzoek niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Het is goed hierbij te beseffen dat vrijwel alle verzoeken bij het Europese Hof van de rechten van de mens niet-ontvankelijk worden verklaard. De naam van de rechter: Guerra (oorlog in Spaans, Italiaans en Portugees) is voor mij wel een stimulans om de strijd voor meer openheid en voor het afleggen van verantwoording door de schuldigen aan het debacle Bergse Haven voort te zetten. De verliezen op dat plan blijven oplopen en tot in lengte van jaren zal Bergen op Zoom en haar burgers de gevolgen er van ondervinden. Het kan immers niet zo zijn dat het deksel op de beerput blijft.

Op juridisch gebied is met deze niet-ontvankelijk verklaring de strijd geëindigd en kan en moet  ik over gaan tot de orde van de dag. 

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 4 |  

 

De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.  

De voorgaande colleges van Bergen op Zoom, en mogelijk ook dit college, zijn steeds voorstander geweest van het verzilten van het Volkerak-Zoommeer omdat zij denken dat als het Volkerak-Zoommeer is verzilt dit ook kan betekenen dat verzilting van de Binnenschelde binnen handbereik komt tegen beperkte kosten. 

In de gebiedsontwikkelingsvisie Verbonden Toekomst hebben zeven gemeenten rond het Volkerak-Zoommeer hun wensen geformuleerd en hun plannen ontvouwd. In Verbonden Toekomst zijn een viertal ‘toeristische poorten’ voorzien, waaronder één aan het waterfront van Bergen op Zoom. Bergen op Zoom wil inzetten op een forse toeristisch recreatieve ontwikkeling rond de Binnenschelde. Zoals een jachthaven in de Binnenschelde, vakantiewoningen op de strook land tussen de Plaatvliet en de Binnenschelde, drijvende woningen op/aan/nabij de Princesseplaat, vakantiewoningen in de Auvergnepolder. Die vier gebiedsontwikkelingen dienen om de verzilting te financieren en moeten ruim honderd miljoen euro netto opbrengen. De vraag is of dat realistisch is. Zelf ben ik sober over de te nemen risico’s. De kosten om een jachthaven te realiseren in de Binnenschelde zijn hoog. Als het waterpeil in de Binnenschelde, wat 1,5 meter hoger is dan in het Zoommeer, niet verlaagd wordt moet er een sluis gebouwd worden en de Binnenschelde moet om de schepen te kunnen faciliteren fors worden uitgebaggerd. Of realisering van vakantiewoningen op de drie locaties langs de druk bevaren Rijn-Schelde route zo aantrekkelijk is betwijfel ik. Die route behoort, gezien de aard van de transporten, tot de meest risicovolle van Europa. Ook moet de recreatievaart de Rijn –Schelde verbinding kruisen om mooi vaarwater te bereiken. Dat is gezien de aard en drukte niet zonder risico’s en al eerder heeft Rijkswaterstaat op de onwenselijkheid en risico’s gewezen. In dit kader streven naar meer recreatievaartuigen, die een drukke vaarweg voor het beroepsvervoer kruisen, lijkt niet verstandig. Ook voor een overheid moet gelden: hoeveel risico’s kunnen we dragen. De BSD-fractie is daar heel helder over. De lasten van de mislukte grondexploitaties Bergse haven en Markiezaten zijn al te groot voor onze arme gemeente en haar burgers. Daar kunnen geen nieuwe tegenvallers bij! Het antwoord van de BSD is helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/ 

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

11-11
DIVERSEN 12, KENMERK LK/14080


12-11
HANDHAVEN, KENMERK LK/14081 


12-11
WOB VERZOEK LIEVENSHOVELAAN, KENMERK LK/14082