CIJFERS/ DE EERSTE/ UITHANGBORD

| jaar 4 | nummer 184 |

| 22-10-2017 | 13.30 uur |


 

| CIJFERS |  

 

Een gemeentelijke begroting bevat een schat aan informatie, die laat zien hoe het met de gemeente gaat. Als raadslid kijk ik vooral naar cijfers die moeten leiden tot beleidsaanpassingen.

Zo is onze bevolking sinds 2014 (66.419) tot 2016 (66.238) met 181 gedaald. Dat lijkt niet veel maar de trend zou anders moeten zijn. We hebben nog steeds forse gronden in bezit die bestemd zijn voor woningbouw.

Andere cijfers die zorgelijk zijn is het verzuim in het onderwijs. Het ‘absoluut verzuim’ ligt bijna 64 % hoger dan het landelijk gemiddelde en het verzuim per 1000 leerlingen ligt bijna 42 % hoger.

De verwijzingen naar bureau Halt liggen in Bergen op Zoom 89 % hoger dan het landelijk gemiddelde. Bijna 260 per 10.000 leerlingen. Ook worden er per hoofd van de bevolking in Bergen op Zoom 39 % meer winkeldiefstallen gepleegd dan in de rest van het land. Voor de BSD zijn dit cijfers die om een analyse vragen. Waarom verzuimen onze kinderen meer dan elders in het land? Waarom zijn de verwijzingen naar bureau Halt zo hoog en waarom is het aantal winkeldiefstallen zo hoog? Allemaal vragen die, wat de BSD fractie betreft, moeten leiden tot nieuw beleid. Want een hoog schoolverzuim en hoge jeugdcriminaliteitscijfers zijn geen goede voorbode voor de toekomst van onze jeugd.

Louis van der Kallen

 


 

| DE EERSTE |  

 

Afgelopen week was de eerste politieke forumavond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De altijd actieve wijkcommissie Noordgeest organiseerde de avond. Opvallende afwezige was de VVD. Twee thema’s kwamen ruim aan bod. De wens van een ontmoetingsplek/wijkvoorziening en klimaatadaptatie.

Over de wenselijkheid van een wijkvoorziening waren alle aanwezige fracties het eens. Die moet er komen. Een wijk als Noordgeest heeft een dergelijke voorziening, alleen al voor het werken aan de sociale samenhang in de wijk, nodig.

Klimaatadaptatie ging vooral over water en over vergroening van de versteende wijk. Op zich logisch omdat vergroening veel kan betekenen voor de leefbaarheid van de wijk en een forse bijdrage kan leveren aan waterdoelen, zoals waterberging en waterafvoer en aan verbetering van  gezondheidsaspecten. Zelf bracht ik in de discussie nadrukkelijk de negatieve effecten van hittestress in. Hittestress kan leiden tot oversterfte in warme perioden. De gemeente kan daar samen met de bewoners veel aan doen, waarbij tegelijkertijd ook waterdoelen en vergroening een bijdrage kunnen leveren. Onvoldoende wordt beseft dat het klimaat verandert en dat dit enorme gevolgen kan hebben op de leefbaarheid van steden als Bergen op Zoom. Om die effecten voor iedereen inzichtelijk te maken heeft de overheid de klimaateffectatlas samen laten stellen. Met behulp van deze klimaateffectatlas is te vinden wat de klimaatontwikkelingen in Bergen op Zoom zijn tussen nu (2017) en  2050. Als voorbeelden het aantal dagen met een temperatuur van gelijk of boven de 25 graden neemt toe van 20 á 30 dagen per jaar nu, naar 40 á 50 dagen per jaar in 2050 en het aantal dagen gelijk of boven de 30 graden neemt toe van 3 á 6 dagen per jaar naar 12 á 15 dagen per jaar, met alle gevolgen voor mensen die last hebben en gezondheidseffecten van warmte ervaren. Dit zijn de inschattingen voor Bergen op Zoom! Hittestress is een door overheden en burgers onderschat probleem dat, naar de stellige overtuiging van de BSD-fractie, meer aandacht en overheidsinzet vergt. Zeker van de gemeente omdat een effectieve aanpak een inzet  vergt van tientallen jaren.                     

Louis van der Kallen

 


 

| UITHANGBORD |  

 

HAS studenten willen het Anton van Duinkerkenpark gaan gebruiken als proeftuin om de biobased economy inzichtelijk te maken via een educatieve route.

De BSD vindt dat een goed idee. Sinds 2012 is op het terrein van Sabic de Green Chemistry Campus gevestigd. Het bedrijfsleven, de gemeente, de provincie en het REWIN werken daar aan de realisering van een hotspot/kenniscentrum waar onderzoek plaatsvindt naar het gebruik van reststromen en gewassen uit de landbouw en voedingsindustrie. De bankjes in het park zijn daar een toepassing van. De BSD is van mening dat ieder gemeentelijk eigendom, zowel in de openbare ruimte als in gebouwen, kan dienen als uithangbord van lokale activiteiten. Laat zien wat in Bergen op Zoom en omgeving wordt gemaakt en gepresteerd. Gebruik nadrukkelijk lokaal geproduceerde goederen en diensten. Wees trots en promoot lokale waren, zoals de lokaal geproduceerde bankjes in het park. Iedereen mag weten waar ze ontwikkeld en gemaakt zijn (NNRGY Crops en Betonfabriek Concrete Valley)

Louis van der Kallen