HET NIET REALISEREN VAN PARKEERPLAATSEN RABO 2, KENMERK LK/14011

 

 


 Bergen op Zoom, 10 april 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Het niet realiseren van parkeerplaatsen Rabo 2, ons kenmerk LK/14011

 

Geacht College,

 

Dank voor de beantwoording in BNdeStem van heden van de vragen gesteld in onze brief d.d. 8 april, kenmerk LK/14010. Iets ‘minder’ tevreden is de BSD-fractie als het gaat om de zuiverheid/waarheidsgehalte van de beantwoording.

De BSD-fractie valt met name over de zin die in het artikel als citaat van wethouder Linssen is opgenomen: “De vertraging hebben we aan onszelf te danken. Het is de gemeente niet gelukt om tijdig de benodigde gronden te leveren.”

Hoewel het geen aperte leugen is, wekt de zin wel de indruk dat de Rabobank genegen zou zijn de gronden, indien leverbaar, af te willen nemen en dan 70 parkeerplaatsen zou willen aanleggen. Dit nu is geheel bezijden de waarheid gehoord de inhoud van de openbare hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften d.d. 7 april 2014 in het stadskantoor, waar ook het college middels een ambtenaar vertegenwoordigd was.

Mr. R. Th.J. van ’t Zelfde gaf namens Rabo Eigen Steen 1 N.V. en Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. in aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide directies duidelijk te kennen dat de Rabobank de verplichting om 70 parkeerplaatsen alsnog bestrijdt.

De reactie van de wethouder getuigt, naar ons gevoelen, niet van de intentie de media en via de media de BSD-fractie en de burger juist en volledig in te lichten.

De Rabo is gezien de hoorzitting niet genegen om de gronden af te nemen c.q. de 1,4 miljoen euro te betalen!

De BSD-fractie verzoekt uw college nadrukkelijk de vragen gesteld in onze brief van 8 april naar waarheid en met de intentie volledig te zijn te beantwoorden.

Teven voegt de BSD-fractie naar aanleiding van de reactie van uw wethouder Linssen de volgende vragen/verzoeken ter beantwoording toe:

  • op welke wijze en wanneer heeft de Rabobank aangegeven gronden ten behoeve van de realisering van 70 parkeerplaatsen te willen kopen (voor zover onder “leveren” kopen moet worden verstaan)?
  • wat is de reden dat tot op heden de gronden die vrij zijn gekomen rond het spoor de afgelopen jaren klaarblijkelijk niet zijn aangeboden aan de Rabobank?
  • als er na juni 2007 wel gronden zijn aangeboden aan de Rabobank wat was dan de reactie van de Rabobank?

 

In afwachting van uw reactie,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen

PS als dit college niet demissionair zou zijn had de BSD-fractie een interpellatie aangevraagd. Zo ontzet zijn wij over de reactie van de wethouder namens uw college!