VRAGEN EX ART. 39 OSCAR VAN HEMELPARK, KENMERK PVDK/17035

 


 

Bergen op Zoom, 30 augustus 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:            Vragen ex. art. 39 Oscar van Hemelpark, kenmerk PVDK/17035

 

Geacht college,

Afgelopen zaterdag 26 augustus j.l. is er een auto met hoge snelheid vanuit het Heesterbos via de doorgang naar de Overakker tegen een schutting gereden van een woning ter plaatse. Daarbij werden de betonnen palen en planken van de schutting met de grond gelijk gemaakt (zie bijgevoegde foto).

Je moet er niet aan denken dat er, zoals dagelijks intensief gebeurt, op dat moment kinderen en andere buurtbewoners op de plek des onheils hadden gelopen of gefietst. Het laat zich raden wat dan de gevolgen zouden zijn geweest. De jonge chauffeur, waarschijnlijk niet in het bezit van een geldig rijbewijs, verklaarde dat hij zijn bijrijder, die direct na de aanrijding met mee nemen van een pakketje uit de auto vluchtte, niet kende (..). De twee jonge mannen maken deel uit van een groep jongeren die al langere tijd het Oscar van Hemelpark als hun ontmoetingsplaats hebben gekozen. Hoe zij de ontmoetingsplek gebruiken kunt u zien op bijgevoegde foto’s. De BSD-fractie begrijpt heel goed dat dit soort ernstige zaken, die een noodlottige afloop had kunnen hebben, op meerdere plaatsen in onze gemeente plaats (kunnen) vinden. Maar aan deze ernstige aanrijding ging wel een periode vooraf waarin duidelijk zichtbaar was wat er eerder plaats vond in het park. Dit had een voorspellend karakter waarop op enigerlei wijze eerder geanticipeerd had kunnen worden, vindt mijn fractie. 

De afgelopen jaren hebben gemeenten regelmatig te maken gehad met groepen jongeren die zich op een irritante, destructieve wijze gedragen in de openbare ruimte. Veel energie en geld is er gestoken in het bieden van alternatieven om hun tijd op een positievere wijze  te besteden. Dit heeft kennelijk slechts beperkt resultaat gehad. De BSD-fractie is dan ook zeer terughoudend in het voortzetten van dit soort veel geld kostende projecten. De energie dient gestoken te worden in uitgebreider toezicht met inzet van politie, boa’s en buurtpreventie die over bevoegdheden mogen beschikken om niet alleen preventief, maar ook repressief op te treden. Anders gezegd diegenen die dit soort, zelfs gevaarlijk, gedrag vertonen dienen bij hun kladden gepakt te worden. Daarmee zegt de fractie niet dat de tijd van praten voorbij is, integendeel. We moeten er op tijd bij zijn om in gesprekken duidelijk te maken aan deze jongeren en hun ouders dat bepaald gedrag niet (langer) getolereerd wordt en bij voortzetting er van zal leiden tot het bestraffen er van.

De BSD-fractie heeft de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u op de hoogte van de aanrijding die afgelopen zaterdag 26 j.l. heeft plaats gevonden op de hoek van Heesterbos en de Overakker?
  2. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie, dat dit terug te herleiden is tot de aanwezigheid en optreden van de groepen jongeren in het Oscar van Hemelpark in de afgelopen periode?
  3. Zo ja, welke maatregelen heeft u de afgelopen maanden genomen om risico’s die hieruit voortvloeien, zoals de recente aanrijding, te stoppen c.q. te voorkomen?
  4. Is er de afgelopen periode in een intensieve communicatie tussen de wijkagent, buurtpreventieteam en vertegenwoordigers van de wijk over deze overlast gesproken?
  5. Deelt u de opvatting van de fractie dat aan dit soort gedrag een einde moet komen en niet langer getolereerd mag worden?
  6. Zo ja, wat gaat u concreet doen op korte termijn om de overlast en vernielingen aan te pakken?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom