MIDGETGOLFBAAN MEILUST

 

   


 | LVDK 20044 | 02-08-2020 |

 

Geacht college,

 

De BSD-fractie heeft via een artikel in BNDeStem kennisgenomen van uw voornemen de Midgetgolfbaan Meilust te verkopen. (Link mirror.pdf)

Een dergelijk voornemen lijkt te passen in uw opdracht tot vermindering van de gemeentelijke schulden. Het lijkt er steeds meer op dat de doelstelling te komen tot schuldreductie los wordt gezien van een andere doelstelling, geformuleerd in het focusakkoord, te weten “we brengen onze gemeente in een financieel gezonde positie”. Eerder schreef ondergetekende naar aanleiding van de verkoop van de Protix-gronden hier een brief over

Bij de verkoop van de Protix-gronden bekroop ondergetekende al het gevoel dat de focus op schuldvermindering wel eens ten koste zou kunnen gaan van de exploitatie. Omdat de vermindering van de rentelasten minder zou kunnen zijn dan de vermindering van de inkomsten uit de erfpacht.

Bij de eventuele verkoop van de Midgetgolfbaan Meilust wordt dat gevoel versterkt c.q. bevestigd. De taxatiewaarde zou naar onze informatie circa 100.000 euro zijn. Navraag heeft opgeleverd dat de huur circa 500 euro per maand is, dus jaarlijks circa 6000 euro. De door de gemeente betaalde (gemiddelde) rente op haar schulden is vermoedelijk ruim beneden de 3 procent, dus op de 100.000 geleende euro’s zou de gemeente maximaal 3000 euro kwijt zijn.
Het onderhoud op het terrein wordt vrijwel volledig door de exploitant met haar vrijwilligers gedaan. Alleen één keer per jaar doet de gemeente het onderhoud aan de bomen op het terrein. In maximaal één dagdeel door één persoon. Vaak in minder dan een uur.

Na aftrek van de rentelasten houdt de gemeente aan de verhuur dus vermoedelijk minimaal 3000 euro per jaar over. Verkoop is dus nadelig in het kader van de doelstelling: “we brengen onze gemeente in een financieel gezonde positie”!

Het lijkt er op dat uw college een eigen doelstelling heeft: onrust creëren bij goed lopende particuliere initiatieven (midgetgolf Meilust en de Keet/Amaliapark) die samen met veel vrijwilligers van grote maatschappelijke waarde zijn voor hun omgeving.

De BSD-fractie heeft niet de behoefte de Steunpunt-brief over dit onderwerp te herhalen. Die ondersteunen wij.

Onze vragen:
Wat is de financiële logica bij de voorgenomen verkoop van het midgetgolfterrein Meilust?
Is er een recht van eerste aankoop door de huidige exploitant?

Zij heeft bewezen ter plaatse goed werk te doen. Zij heeft haar ziel, zaligheid en geld in het project gestopt en bewezen van de gemeentelijke puinhoop die het was iets moois en sociaal waardevols te kunnen maken.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.