DE STATIE OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG

 

   


 | LVDK 20065 | 06-12-2020 |

 

Geacht College,

 

In de Bode van 2 december 2020 is op de gemeentelijke pagina melding gemaakt van een omgevingsvergunningaanvraag WO/2020/914 betreffende het wijzigen van het huidige gebruik van negentien woningen en één andere ruimte.

Het lijkt een eenvoudig verzoek. Maar dat is het, naar de mening van de BSD-fractie, in de te maken afwegingen zeker niet. Bij zoveel ‘normale’ woningen horen parkeerplaatsen. Woningen voor de huisvesting van personen met een (extramurale) zorgbehoefte kennen een heel andere parkeernorm. Waar gaan die extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden?

De BSD-fractie bekruipt het gevoel dat hier op oneigenlijke gronden is gebouwd met een beperkte parkeervoorziening. Ook zijn/worden een aantal ‘woningen’ al verhuurd aan doelgroepen en een aantal gebruikers per woning waarvoor ze niet gebouwd zijn en minder geschikt. Misbruik van regels mag niet lonen! De BSD bepleit een onverkort handhaven van de huidige bestemming. Dus geen vergoeding afspreken middels bijvoorbeeld een storting in het parkeerfonds. Uiteindelijk zijn omwonenden daar anders het slachtoffer van door de toenemende parkeerdruk, die in die omgeving al heel hoog is.

De BSD-fractie verzoekt uw college nadrukkelijk bij de beoordeling van deze omgevingsvergunningaanvraag de omwonenden en de omgeving goed te betrekken en bij uw afweging de geschiedenis en motivatie leidende tot De Statie te onderzoeken.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.