HET COALITIEAKKOORD 2014-2018 – DEEL 1/ PIETPRAAT/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 6 |

| 19-04-2014 | 12.00 uur |


 

| HET COALITIEAKKOORD 2014-2018 – DEEL 1 |

 

Personeel voor de Haardenfabriek Beckers, Becking & Bongers in Bergen op Zoom op 28 april 1970

Personeel voor de Haardenfabriek Beckers, Becking & Bongers in Bergen op Zoom op 28 april 1970

Het coalitieakkoord met de prachtige titel “Merck toch hoe Sterck” heeft het licht gezien. De partijen (GBWP, LL, VVD en D66), die gezamenlijk het college van B&W gaan vormen, hebben weer een prachtig stuk geproduceerd vol met schitterende voornemens. Tal van zaken gaan verbeteren en worden versterkt. Ons welzijn, onze welvaart, leefomgeving en zelfs de gemeentelijke gezondheid worden versterkt en verbeterd en dat allemaal “vanuit een open en transparante houding.”

Dat gevoel deelt de BSD niet. Als het stuk vermeldt: “Het college neemt een actieve houding aan in de richting van de gemeenteraad”, dan heeft de BSD daarvan in de periode voorafgaand aan de publicatie van het coalitieakkoord nul komma nul van gemerkt. Maar misschien is de uitvoering beter dan de repetitie.

Het stuk barst van het optimisme en ambities. Nu snapt de BSD-fractie dat, als je aan een nieuwe periode begint met twee nieuwe wethouders, je graag aan de slag wilt om de wereld, te beginnen bij de eigen gemeente, te verbeteren. De vraag is: hoe reëel zijn die nu gewekte verwachtingen allemaal? Jammer is dat veel van die voornemens niet gekwantificeerd zijn. Wat moet ik mij voorstellen bij het versterken van de welvaart? Met hoeveel gaat het besteedbaar inkomen in onze gemeente dan wel omhoog? Welk welzijn wordt bedoeld of welke elementen van de leefbaarheid gaan versterkt c.q. verbeterd worden? 

De BSD denkt dat veel van de ambities in de huidige economisch-financiële omstandigheden niet realistisch zijn en simpelweg niet kunnen worden gerealiseerd. Het is jammer als teveel optimisme weer leidt tot uitgaven en gemeentelijke inzet leidt tot mooie plannenmakerij maar niet leidt tot realisering van deze heel ambitieuze voornemens.

Het zou goed zijn als we de pijnlijke lessen uit onze eigen geschiedenis ter harte zouden nemen. Toen Beckers begin jaren zeventig van de vorige eeuw failliet ging en tal van andere gieterijen en metaalconstructiebedrijven volgden met veel arbeidsplaatsenverlies, braken er bijna tien zwarte jaren voor onze gemeente aan. De zon brak pas weer een beetje door toen een bedrijf als Philip Morris zich hier vestigde. Ook toen maakten we ambitieuze plannen. Noordland werd ontwikkeld in de verwachting dat GE snel zou gaan uitbreiden en allerlei toeleveranciers zich daar zouden gaan vestigen. Bergen op Zoom zijn schuldpositie schoot toen, net als nu, omhoog. Het bleek anders te lopen. We verkochten daar vrijwel niets en Noordland werd, net als in het recente verleden de Bergse Haven, een blok aan het Bergse been. Toen de financiële nood het hoogst was en Bergen op Zoom richting artikel 12 ging kwam er een wit paard uit Den Haag: Pieter Zevenbergen. Onze toenmalige burgervader zorgde voor een forse bijdrage van de toenmalige regering en er gingen vele tientallen hectares, toen onverkoopbare industriegrond, voor een prikkie over naar GE, die er vervolgens vrijwel niets mee deed. Later deed GE daar door terug verkoop goede zaken mee. Lesje geleerd? Niet lang! Bergse bestuurders trokken weer hun optimistisch glimlach, ter misleiding van de onnozele kiezers en gingen weer uitbreidingsplannen maken. Plannen zoals de Bergse Haven en de Markiezaten, die ons nu zoveel kopzorgen en geld kosten. Alleen de tijden zijn anders. Pieter is al lang vertrokken. De regering van nu denk alleen aan de Randstad en belooft veel maar levert alleen beloften in verkiezingstijd (denk aan de 1000 euro van Rutte). Maar geen sociale daden, wel asociale!

Het beeld Brabants Varken voor het Provinciehuis in Den Bosch

Het beeld Brabants Varken voor het Provinciehuis in Den Bosch

Om in Brabantse termen te spreken Bergen op Zoom ‘hangt aan de achterste mem’. De provincie heeft ook weinig boodschap aan ons stadje aan de Schelde. De B5 (Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond en Eindhoven) worden al jaren gekoesterd. Daar gaat veel provinciaal geld heen. Ondanks alle verhalen van de VVD over dit onderwerp, heeft de BSD helaas nog niet gezien dat Bergen op Zoom bijvoorbeeld samen met Roosendaal en Oss tot de zo gewenste B8 gaat behoren en ook uit de provinciale ruif gaat eten. En dit terwijl de VVD al sinds jaar en dag, dus vanaf de start van de B5 subsidies, deel uit maakt van zowel de Bergse als Provinciaalse Colleges. 

Volgende week meer over wat wel toetsbaar is in het coalitieakkoord. 

Louis van der Kallen 

 


 

| PIETPRAAT |

 

Reeds jaren maakt een senior burger van Bergen op Zoom de plaatselijke politici deelgenoot van zijn ideeën over hoe de Bergse samenleving zou kunnen komen tot meer burgerparticipatie. Dat deed hij jaren met als aanhef  “Pietpraat”. Maar Piet Schipper is sinds enige tijd van tactiek veranderd en stuurt zijn inspirerende ideeën nu alleen nog aan de ‘voorzitters’ van de Bergse politieke clubjes.

Nu de Bergse politiek bij de laatste verkiezingen het bijna raadsbreed had over: klantvriendelijk, dereguleren en burgerparticipatie, dacht Piet: “laat ik dat allemaal eens combineren en kijken wat al die politieke praat na de verkiezingen werkelijk waard is”. Hij speelt dan ook nog in op het welbekende druk, druk, druk van die parttime politici en wil hen graag ontlasten van het bestuderen van weinig inspirerende stukken zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en kwam deze week met het lumineuze idee om ‘de APV opnieuw te laten bestuderen om het element van openbare en publiek vriendelijke bejegening in de formuleringen van de verordening gestalte te geven en dit werk uit te besteden aan de burgers’. Dit past, volgens Piet, in de nieuwe tijdgeest en in de burgerparticipatie gedachte. Piet Schipper doet daarbij de suggestie dit werk voor te leggen aan scholen (lessen maatschappijleer), sportverenigingen, verenigingen van ouderen, verenigingen van hondeneigenaren, aan de marktkoopliedenvereniging, enz.

BSD burgerparticipatiekopieDe BSD vindt dit een goed idee. De APV is nu een verordening met artikelen die niet of nauwelijks gehandhaafd worden en gedogen (een mooi woord voor: we doen er niets aan) de werkelijkheid is. Voor de BSD is de leidraad als het om regels gaat: handhaven of afschaffen!

Nu kijken of het nieuwe college werk gaat maken van hun eigen programmapunten op het gebied van burgerparticipatie, klantvriendelijkheid en dereguleren.

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

16 april 2014 – Trouwen in het bos, kenmerk LK/14013

16 april 2014 – Verlichting en de verplaatsing van sociale onveiligheid, kenmerk LK/14014