DIERVRIENDELIJK (VER)BOUWEN/ HET KLIMAATAKKOORD/ DE GELE HESJES IN BERGEN OP ZOOM

| jaar 6 | nummer 249 |

| 06-01-2019 | 11.00 uur |


 

| DIERVRIENDELIJK (VER)BOUWEN |

 

Medestadsbewoners zoals de huismus, de gierzwaluw en enkele vleermuissoorten hebben het steeds lastiger om nestplaatsen te vinden en daardoor dreigen zij uit de stad te verdwijnen. Sinds de jaren tachtig is hun aantal, door verstedelijking en verstening, in Nederland gehalveerd. Ook vinden zij minder broedgelegenheid op moderne daken en tuinen die te strak en betegeld zijn.

In juni 2018 schreef ik het stukje “Laten we helpen”, waarin ik pleitte voor navolging van het Tilburgse gemeentelijke initiatief om gratis speciale dakpannen voor mussen weg te geven. Ik ontdekte toen dat in onze regio bij dakpannenleveranciers en bouwcentra, ondanks de soms enorme sortering en professionele uitstalling, er geen diervriendelijke dakpan te bekennen was. Toch is er wel een redelijk breed aanbod via internet te vinden In het eerdere artikel verwees ik al naar De Monier/BMI Group, die behulpzaam foto’s beschikbaar stelde. De flora en faunawet schrijft in een aantal gevallen al vleermuizenonderzoek voor, waarvan de bevindingen belemmerend kunnen zijn voor bouw- of sloopaanvragen. Voor mij en de bedreigde vogelsoorten is het dan ook leuk dat er in iedere geval één bouwondernemer in Bergen op Zoom is die bij projectontwikkeling wel bereid is mee te denken over hoe onze vliegende medestadsbewoners zijn te faciliteren: 

Het BouwHuys. Zij hebben “alle vakmensen onder één dak” en zijn, als de klant het wil, bereid ook de vliegende medestadsbewoners van onderdak te voorzien. Ze hebben een voorbeeld van zo’n dakpan ook in huis in hun vestiging aan  de Voetboog. De fabrikant van hun vogelvriendelijke dakpan is Nedsale. De leverancier is Nelskamp. Zij leveren ook de prachtige vogelhuisjesdakpan van Colered Roofs  Voor  meer kennis over bijvoorbeeld vleermuisvriendelijk bouwen, kijk eens op de website van de zoogdiervereniging. Of praat, voor u gaat verbouwen, eens met Patrick van Gent van het BouwHuys. Onze vliegende vrienden zullen u dankbaar zijn. 

Louis van der Kallen

 


 

| HET KLIMAATAKKOORD |

 

Recent is het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd. Het zal de komende maanden doorgerekend worden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarna is het woord aan de politiek.

Eigenlijk vind ik ‘klimaatakkoord’ een rare naam voor een stuk van 233 pagina’s wat feitelijk alleen gaat over de beperking van broeikasgassen met CO2 in de hoofdrol. Ik had graag gezien dat ook elementen als waterbeheer en de beperking van hittestress in dit stuk een rol hadden gespeeld. Het klimaat is meer dan CO2 reductie!
 
In nieuwsbrief 236 besteedde ik al enige aandacht aan het ‘klimaatakkoord’ omdat ik een VNG congres over dit onderwerp bijwoonde. Ik eindigde het artikeltje toen met de verzuchting: “Het verbaast mij dat politici schijnen te denken dat het stellen van doelen, zonder het wie, wat, waar, en hoe het betaald gaat worden, genoeg is. Ze vergeten dat het stellen van de dieseluitstoot doelen, zonder te weten wie, wat, waar en hoe ook niet heeft gewerkt. En vindingrijkheid vooral werd gericht op misleiding van de kopers en de overheden. Het enige idee dat mij direct aansprak is de maatregel dat gemeenten en mogelijk ook andere overheden jaarlijks het bomenbestand met 1 % zouden moeten uit gaan breiden. Dat is in ieder geval ook een bijdrage aan de aanpak van hittestress.” Nu het stuk er ligt, is enige nuancering van dat citaat op zijn plaats. De vraag: wie, wat, waar en wat het kan gaan kosten en wie het gaat betalen hebben de opstellers veelal vaag, maar enigszins getracht te duiden.

Tevergeefs heb ik in het ‘klimaatakkoord’ gezocht naar het enige idee wat mij in de discussies op het VNG congres direct aansprak. De doelstelling dat gemeenten en mogelijk ook andere overheden jaarlijks het bomenbestand met 1 % zouden moeten uit gaan breiden. Dat is een maatregel die vast te concreet was voor de dames en heren opstellers. Overheden zijn nog steeds belangrijke bomenkappers en echt niet alleen op de Rijtuigweg en omgeving in Bergen op Zoom. Ik raad al die boomkappers eens aan om paragraaf C 4.5.2 in het ontwerp klimaatakkoord over “Bomen, Bossen en Natuur” eens goed te lezen en als dat te veel tijd vergt kijk dan eens naar het filmpje van de boomkwekers in Midden-Brabant.

Louis van der Kallen

 


 

| DE GELE HESJES IN BERGEN OP ZOOM |

 

De gele hesjes zijn een niet te negeren fenomeen aan het worden. Ook in de gemeente Bergen op Zoom laten ze van zich horen en laten ze zich zien. Als mens en als politicus moet je dan allereerst voor je zelf een beeld krijgen van het fenomeen en de onvrede die daar achter zit.

Ik heb er de afgelopen maand op mijn persoonlijke website een tweetal artikelen aan gewijd. In het eerste over de parallellen tussen Frankrijk en Nederland, waarbij ik inzoemde op de veranderingen in de belastingheffing vanaf 1940 en de rijken en de bedrijven zich konden verrijken ten kosten van de lagere inkomensgroepen. In het tweede artikel ging ik in op de resultaten van een onderzoek door de Amerikaanse denktank het Pew Research Center naar de economische gemoedstoestand van ruim dertigduizend mensen in 27 landen waaronder Nederland en Frankrijk. Helder is dat er veel is scheefgegroeid in onze West-Europese economieën, waarbij de lagere inkomensgroepen sinds de jaren zeventig steeds verder zijn gemarginaliseerd met als resultaat geen vertrouwen meer in de toekomst. De hoofdoorzaak van dit alles is landelijk/Europees beleid. Maar ook plaatselijk zijn er vraagtekens te plaatsen bij wat er gebeurt. Bergse gele hesjes trekken nu een lijn voor het stadhuis. Het statige centrum van de Bergse macht. Het lijkt of de vuile was buiten hangt. Zij klagen aan! Als lokaal politicus zoek ik mijn rol. Enerzijds vind ik dat de politiek de gele volksbeweging die ontstaan is en groeiende is niet moet gaan ‘bevuilen’ door die zich toe te eigenen. Anderzijds vind ik dat er een dialoog moet ontstaan tussen de politieke structuren en de burgers die zich hullen in de gele hesjes. Hoe en waarover is nog een vraag die op Bergs niveau beantwoord moet worden. Ik denk er over na en bezoek ze ter plekke voor een gesprek.

Wil u meer weten over de Bergse gele hesjes en hun acties bekijk dan eens hun facebookpagina.  

Louis van der Kallen