FIETSPAD DOOR HALSTERS LAAG

 


 

Bergen op Zoom, 13 september 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

BETREFT: FIETSPAD DOOR HALSTERS LAAG, KENMERK LVDK/19013.

 

Geacht college,

 

Ondergetekenden werden vanwege hun AB-lidmaatschap van waterschap Brabantse Delta uitgenodigd. Zij hebben ten aanzien van de voorgenomen aanleg van een fietspad in de vorm van een “karrespoor” door het Halsterslaag recent een gesprek gehad met een aantal bewoners, gebruikers en belanghebbenden van het Halsters Laag. Een gebied met grote landschappelijke- en natuurlijke waarden.

De inwoners hadden allen een andere verwachting van de te volgen procedure. In september 2018 hadden zij een op openbare bijeenkomst te Halsteren van de gemeente- ambtenaar te horen gekregen dat zij “uitgebreid betrokken zouden worden” bij de discussie over het te volgen tracé en over de aart en inrichting van het betrokken fietspad. De ‘uitgebreide’ aanvraag werd ingetrokken en vervangen door een ‘reguliere’. Effect! Geen inspraak meer vooraf maar de mogelijkheid tot bezwaar achteraf. Dit achtten de gesprekpartners geen rechtdoen aan de toezegging van september 2018 maar ook geen rechtdoen aan hun belangen, kennis èn betrokkenheid bij het gebied. Die kennis en kunde had onder andere kunnen leiden tot een ander tracé.

  • Waarom is de toezegging, gedaan in 2018, niet gestand gedaan?

  • Wat is de reden dat het college gekozen heeft voor een andere procedure?

  • Waarom is er geen overleg geweest met de bewoners, gebruikers en belanghebbenden van het Halsters Laag?

  • Zijn op enigerlei wijze alternatieve tracés overwogen en wat waren daarbij de eventuele criteria?

Wat hen verbaast/verbijstert is dat er gekozen is voor een 30 centimeter puinlaag. Zij maken zich grote zorgen omtrent de kwaliteit van het puin. Zij hebben geen kwaliteitseisen kunnen vinden.

  • Welke eisen zijn/worden er aan het te gebruiken puin gesteld en hoe wordt die kwaliteitseisen geborgd?

Gezien de bodemgesteldheid van het gebied (veen) hebben de bewoners, gebruikers en belanghebbenden de verwachting dat de aan te brengen puinlaag, in de natte zone, snel zal verzakken. Ze hadden verwacht dat er onderzoek, middels sonderingen, gedaan zou worden. Ze hebben het idee dat een dergelijk onderzoek niet heeft plaatsgevonden.

  • Welke zekerheden heeft uw college dat de aan te brengen puinlaag het fietspad die blijvende stabiliteit geeft die benodigd is?

  • Is het de bedoeling dat het “karrespoor” ook benut wordt door tractoren en/of onderhoudsmachines? Is het daarvoor geschikt?

Naar de gedachten van de bewoners, gebruikers en belanghebbenden zal er in de gemeente Bergen op Zoom circa 10.000 ton “puin” (0,35 m dik, 4 m breed, 3500 m lang) èn ong. 700 ton (laag dikte à 5 cm) asfalt benodigd zijn voor de aanleg. Het traject dat in andere gemeenten (Steenbergen en Roosendaal) wordt aangelegd is ons niet bekend.

Dat is een schier eindeloze reeks van vervoersbewegingen en een gebied met hoge landschappelijke- en natuurwaarden. De provincie heeft het Halsters Laag aangemerkt als natte natuurparel.

  • Klopt het dat er “gebiedsvreemde stoffen” zoals puin en asfalt in het gebied worden ingebracht? Is daarvoor toestemming nodig en/of verkregen?

  • Hoe is dit te rijmen met de huidige PAS discussie en de uitspraak van de Raad van Staten in deze?

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.