17 DOELEN VAN DE VN/ BEGROTING 2019, DEEL 5/ GEEN WOORDEN MAAR DADEN

| jaar 5 | nummer 240 |

| 04-11-2018 | 10.30 uur |


 

| 17 DOELEN VAN DE VN |

 

De Verenigde Naties propageren in de nieuwe mondiale agenda zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’.

Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. Ze gaan ook over Bergen op Zoom en over jou en mij. Wij kunnen door ons koop- en consumptiegedrag het bereiken van die doelen dichterbij halen. Neem als voorbeeld de kleding die wij kopen, die komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door die kleding zijn wij verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam bijvoorbeeld de katoen, die in die kleding is verwerkt, verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die we kopen of gebruiken. En de uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door onze keuzes en acties kunnen wij bijdragen aan het behalen van de SDGs. Interesse? Kijk eens op http://www.sdgnederland.nl/

Louis van der Kallen

 


 

| BEGROTING 2019, DEEL 5 |

 

Het college wil een brug slaan. Het college wil samenwerken. Het college wil verbinden. Hoe komt het nu dat ik dat gevoel helemaal niet meer heb? In mijn gedachten is samenwerken, verbinden en bruggen slaan naar de ‘anderen’ in een democratie, zoals ik die tot op heden heb getracht vorm te geven, anders dan de praktijk van het huidige college van B&W.

Maar hoe sla je dan bruggen? In mijn denken door ook naar de ‘anderen’ te luisteren, hem of haar serieus nemen. Door te proberen ook inhoud te geven aan de ideeën van die ‘ander’. In de praktijk van de eerste proeve van dit college, de eerste begroting, zie ik dat onvoldoende terug.  Ik spreek en schrijf al meer dan 10 jaar over de gevaren van hittestress. In de vorige periode kreeg ik het voor elkaar dat in het raadsprogramma 2014-2018 hittestress nadrukkelijk aan de orde kwam. Met bijzondere aandacht bekeek ik dan ook programma 6 (duurzaamheid) in de begroting 2019/meerjarenraming 2020-2022. Het college geeft daar antwoord op de vraag: “Wat hebben we in 2022 bereikt?”. In haar antwoord lees ik niets, nada, noppes, nul komma nul over de beperking van hittestress! Ze zijn wel voornemens geld uit te geven aan onder andere een visie op “hittestress/klimaatadaptatie”, maar dat gaat niet van harte gezien de tekst: “daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om in deze collegeperiode nog een aantal andere plannen op te leveren zoals een warmteplan, een visie op zonne-energie en een visie op hittestress/klimaatadaptatie, voor een bedrag van 100.000 euro”.

Als je bruggen wilt slaan naar en werkelijk wilt samenwerken met andere partijen dan zou je verwachten dat een probleem als hittestress, zeker na een zomer als die van 2018, echt aan zou worden gepakt door het college. Dan zou de vraag: “Wat hebben we in 2022 bereikt?” echt anders beantwoord dienen te worden. Geen minimaal verplicht nummertje omdat de wet het voorschrijft, maar omdat je werkelijk beseft dat er iets moet gebeuren. In mei 2017 schreef ik in de BSD nieuwsbrief een artikel met de titel “Dood door schuld” met een soort van aankondiging/conclusie: “In geval van extra sterfte die vermeden zou kunnen worden, acht ik dan ook een aangifte tegen de huidige wethouders en de ambtenaar die de materiaalkeuze maakt op zijn plaats”. Sinds mei 2017 is mijn frustratie over het gebrek aan inzet om hittestress aan te pakken er niet minder op geworden. De lust om samen te werken en om een stap te zetten op die denkbeeldige door het college geslagen brug is bij mij er niet echt. College, deze geboren Rotterdammer, heeft meer dan genoeg loze woorden gehoord. Ik wil de daden zien!

Louis van der Kallen

 


 

| GEEN WOORDEN MAAR DADEN |

 

In het “Coalitieakkoord Brug naar de Toekomst 2018 – 2022” is te lezen: “Door onze inzet voor de biobased economy lopen we voor in de circulaire economie.” Is dat ook zo? Wat deed en doet Bergen op Zoom om circulair te worden?

Op landelijk niveau loopt het programma “Nederland Circulair in 2050” Met allerlei afgeleide projecten zoals de Circulaire Stad. Deze stad telt ondertussen 18 proefprojecten die belangrijke stappen zijn richting Nederland Circulair in 2050. Met dit programma sprak de Nederlandse regering in 2016 de even mooie als gedurfde ambitie uit om de economie uiterlijk 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Dit is een belangrijke ambitie om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst genoeg grondstoffen zijn voor iedereen. In dat kader sloten bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties in Nederland al het Grondstoffenakkoord. Met partners zoals: VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu, IPO, Unie van Waterschappen, VNG, de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de Minister van Economische Zaken, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het project Circulaire Stad werd recent opgeleverd aan het Rijk.

Waarom doet Bergen op Zoom aan dit soort projecten en akkoorden niet mee en steden als Almere of Venlo wel? Er is niets mis met onze inzet voor de biobased economy. Maar als de BSD kijkt naar de projecten in het kader van de circulaire stad, dan had Bergen op Zoom hier ook (mee) kunnen lopen en misschien wel voorop. Wanneer worden de woorden omgezet in daden?

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN