VRAGEN EX ARTIKEL 39 RESULTATEN GEMEENTE ALS BANK, KENMERK LK/PVDK/15013

 


 

Bergen op Zoom, 2 maart 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:      vragen ex artikel 39 Gemeente als Bank, kenmerk LK/PVDK/15013

 

Geacht college,

Op zaterdag 28 februari stond in BNde Stem een artikel met de kop: “Gemeente neemt rol van bank over”. Nu deelt de BSD-fractie met uw college de opvatting dat veel banken vandaag de dag hun rol als financier van het bedrijfsleven deels verzaken. Of dat echter moet leiden tot het voor bank spelen door gemeenten is een andere vraag.

De aan het bedrijf  TCC ter beschikking gestelde gelden komen volgens het artikel uit het investeringsfonds Aangenaam Bergen op Zoom. Volgens het meerjarenplan van de NV Aangenaam Bergen op Zoom gepubliceerd in maart 2014 kan dit.

In het meerjarenplan is gesteld: “Als mogelijke verdienmodellen voor de NV worden genoemd: Kapitaalsbuffer functie, kleine kortlopende leningen (max. 3 jaar) tegen een rente van 8% – 10% welke naar de Bank achtergesteld kunnen worden om op deze wijze ondernemingen te helpen een bancaire faciliteit te verkrijgen van een groter bedrag.“

  • Voldoet de aan TCC beschikbaar gestelde lening volledig aan de in het verdienmodel genoemde criteria (rente 8-10 % en looptijd maximaal 3 jaar) en was er sprake van het verkrijgen van een grotere bancaire faciliteit?
  • Is de R.v.C. met deze kredietverlening akkoord gegaan?
  • Gezien het feit dat de gemeente Bergen op Zoom 100 % eigenaar is van de NV Aangenaam Bergen op Zoom, is de kredietverlening getoetst op ongeoorloofde staatssteun?

In het eerste Meerjarenplan van de NV Aangenaam Bergen op Zoom van maart 2014 wordt vermeld: “Er is geen sprake van subsidiëring, maar van het doen van investeringen bij voorkeur via (risicodragende) participatie, zoals bijvoorbeeld revolving funds, garantiefondsen, participatiefondsen, benefit sharing (afdracht van eventuele winst), Publiek-Private Samenwerking, etc..”.

In het stuk ligt de nadruk keer op keer op participaties en niet op het verstrekken van leningen.

  • Waarom is in dit geval gekozen voor een lening en niet voor een participatie?  

De BSD -fractie gaat er vanuit dat het huidige door de gemeente aan de NV Aangenaam Bergen op Zoom ter beschikking gesteld kapitaal en de reguliere inkomsten van de NV voldoende zijn voor het blijvend functioneren van de NV.  

  • Indien dat niet het geval is wil de BSD-fractie weten of uw college voornemens is ter financiering van de NV deze verder te voorzien van middelen buiten de reguliere inkomsten van de NV?
  • Zo ja, past dit dan in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut/beleid en het collegeprogramma, voor zover het de vermindering betreft van de gemeentelijke schulden?  

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

Piet van den Kieboom