PERCEPTIE/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 31: TEGENSTRIJDIGHEDEN

| jaar 2 | nummer 65 |

 17-05-2015 | 09.00 uur |


 

| PERCEPTIE |  

 

perceptie 03Op 9 mei stond een stukje in BNdeStem met de kop: “Van 10.000 naar 600 telefoontjes per jaar.” Wethouder Coppens is tevreden met het aantal verminderde telefoontjes en met de gemeentelijke aanpak van de klachten. “We pakken ze goed op.”, was zijn opmerking. 

Een aantal mensen die naar de BSD-fractie reageerde, denkt daar volstrekt anders over. ‘Pure framing’, ze doen alleen maar aan beeldvorming! Was de gemiddelde opmerking. Digitale klachten zijn vast makkelijk, maar het is een lijdensweg om ze in te dienen. Ik kreeg per email onder andere een mail met de volgende tekst:

“Ik denk, dat mensen het gewoon opgeven om iets te melden, omdat ze verstrikt raken in de achterlijk ingewikkelde website van de Gemeente. Ja, zo kan ik ook het aantal meldingen omlaag drukken. Maar of dat goed is voor de leefbaarheid? Ik betwijfel het sterk. Ik daag je uit, om een denkbeeldige melding te doen over een onveilige situatie. Je wilt bijvoorbeeld een wit kruis op het wegdek laten aanbrengen, om de bepaalde kruising of uitrit vrij te houden.

Ik zal je op weg helpen:
– Je gaat naar de website www.bergenopzoom.nl (hoe weten de mensen dat?)
– kies Melding Openbare Ruimte
– kies nogmaals Melding Openbare ruimte
– kies Wegen, of moet dat Verkeersveiligheid zijn? Laten we die laatste kiezen
– kies Onveilige verkeerssituatie
– kies nogmaals Onveile Verkeersituatie
– toets je DigiD in (heeft iedereen dat?)
– enzovoorts”

En dit was niet de enige. Verwijzen naar een website die ergernis nummer één is, is voor vrijwel iedereen die hem raadpleegt een gotspe. De Buitenbeter-app is een leuk speeltje voor sommigen, maar veel burgers kunnen er zich niets bij voorstellen. Laat staan dat ze hem gebruiken. De telefoon gebruiken is en wordt gewoon ontmoedigd. Een blamage voor een gemeente die zegt dienstbaar te willen zijn en de communicatie wil verbeteren. Genoeg verbeter potentieel. Begin maar eens met de telefoon te beantwoorden en meldingen weer gewoon te noteren. Het landelijke voorbeeld, het zal best. Vast weer een VVD truc om elkaar prijsjes en complimenten toe te bedelen voor regelrecht wanbeleid c.q. wanprestatie. Het systeem ‘werkt’ vast goed! Nu de gemeente en de website nog.    

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 31: TEGENSTRIJDIGHEDEN |  

 

zoet waterDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Soms publiceert  Rijkswaterstaat artikelen waarvan je denkt: en hoe rijmt dit nu met het besluit het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Zo ook het artikel watertekort-en-zoetwatervoorziening, dat te vinden is op een website van de Rijksoverheid. Opzettelijk iets gaan verzilten, terwijl je weet dat zoet water in de wereld, maar ook in Nederland, een kostbaar goed is waar zuinig mee moet worden omgegaan.

De commissie waterbeheer 21e eeuw onder leiding van de oud-gedeputeerde Tielrooij besteedde daar reeds aandacht aan. In het rapport van die commissie van augustus 2000 is te lezen: “Specifiek voor Laag Nederland speelt het probleem van de verzilting. Door de zeespiegelstijging en de bodemdaling neemt de verzilting toe in de lage polders langs de kust in Zuidwest-Nederland, achter de Hollandse duinenrij, in de Wieringermeer en Noord-Nederland. Dit zal consequenties hebben voor het grondgebruik, met name voor landbouw en natuur. Door toenemende verzilting en drogere zomers zal de vraag naar zoet water voor doorspoeling en beregening in West-Nederland toenemen. De aanvoer van zoet water in de zomer zal echter juist afnemen. In Zuidwest-Nederland, de Wieringermeer en in de droogmakerijen zal de beschikbaarheid van zoet water in toenemende mate een knelpunt worden voor de daar aanwezige glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, bollenteelt en ook de akkerbouw. De commissie wil daarom aandringen op het aanleggen van zoetwatervoorraden binnen de regio’s ”!!

Hoe tegenstrijdig mag de overheid zijn?

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

11-05
ART. 39 VRAGEN: VOG VOOR PERSONEEL THUISZORGINSTELLINGEN, KENMERK PVDK/15027

 


13-05
ARTIKEL 39 VRAGEN ANTON VAN DUINKERKENPARK, KENMERK LVDK/15028

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

20-04
TOERISTISCH? KENMERK LK/15019

ANTWOORD, KENMERK U15-008494