DE SCHELP ERGERNISSEN EN FRUSTRATIES, KENMERK LVDK/18018

 


 

Bergen op Zoom, 6 juni 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          De Schelp ergernissen en frustraties, Kenmerk LVDK/18018

 

College,

Kennisnemende van uw reactie https://www.bsdboz.nl/wp-content/uploads/2018/04/18008-antwoord-de-schelp20042018.compressed.pdf op mijn brief van 8 maart 2018 https://www.bsdboz.nl/2018/03/09/de-schelp-kenmerk-lvdk-18008/ in zake zwembad De Schelp, kan ik niet anders dan verontwaardigd zijn. Uw reactie is een bestuur in Nederland volstrekt onwaardig. In uw coalitieakkoord “Brug naar de toekomst” staan in vlammend rood woorden als “Verbindend, Eerlijk en Vooruitstrevend”. Als uw reactie d.d. 24 mei hier een voorbeeld van is, dan is, wat mij betreft, uw brug naar de toekomst door uw college zelf opgeblazen en heeft u die achter uw rug verbrand. Niet verbindend, niet eerlijk en als het geen verantwoordelijkheid nemen voor een 100% eigendom vooruitstrevend is, moet ik voor de toekomst van Bergen op Zoom gaan bidden.

Ik vind, binnen de Nederlandse bestuurscultuur en traditie, volstrekt onacceptabel de zinnen: “Het enkele feit dat de gemeente een meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtspersoon heeft, is onvoldoende om aan te nemen dat die rechtspersoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zijn dan ook niet gehouden om documenten bij zwembad De Schelp B.V. op te vragen of om het door u ingediende Wob-verzoek door te zenden.” 100 % aandeelhouder, toezichthouder, betrokken/beslisser bij de benoeming van de bestuurder van de B.V. en dan je verschonen van de verantwoordelijkheid. Schande!

Niet gehouden”. U voel u niet gehouden om ten behoeve van de controlerende taak van een raadslid bij een 100 % deelneming stukken op te vragen. Verantwoording afleggen in een Nederlandse context moet juridisch mogelijk niet, maar in mijn denken is dit bestuurlijk wel geboden. Nu kan ik niet anders dan concluderen dat uw college denkt te functioneren in autocratische staat waar de macht kan doen wat zij goed dunkt. Uw handelen beschouw ik als een poging tot kneveling van een raadsfractie, maar gezien de volgende onderwerpen in deze brief van de gehele raad.

Bovenstaande is helaas niet de enige ergernis. Een tweede aansluitende ergernis is dat voor de gemeenteraad een aantal stukken schijnbaar geheim zijn verklaard en bij de griffier in een kluis liggen met het stempel ‘geheim’, terwijl een deel van die stukken bij uw reactie d.d. 24 mei 2018 aan mij expliciet openbaar zijn gemaakt en gewoon op internet, op de gemeentelijke website zijn te vinden: https://www.bergenopzoom.nl/Bestuur/Voorlichtingspagina/Wob_verzoeken/Wob_verzoek_De_Schelp

De meest positieve benadering is dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met zaken/stukken geheim verklaren. Het is echter ook negatiever uitlegbaar als een poging de raad in haar functioneren te beperken door haar informatie te verschaffen, die zij niet kan delen met mogelijke externe adviseurs. College, kijk eens in de spiegel en als u zaken geheim verklaart, denk dan eens terug aan uw eigen tijd als raadslid en wat u toen dacht dat nodig was om uw werk als raadslid goed te kunnen doen. Meer zorgvuldigheid en terughoudendheid bij stukken geheim verklaren is nodig om misschien ooit als  “Verbindend, Eerlijk en Vooruitstrevend” over te komen.

Tot slot een ergernis die tot uw (collectief) terugtreden zou moeten leiden, omdat uw college, mogelijk om electorale of budgettaire redenen, een gevaarlijke situatie, die op 11 november 2016 bekend had moeten zijn, heeft laten voortduren tot 9 maart 2018. De sluiting van De Schelp is formeel gebaseerd op het SGS rapport d.d. 9 februari 2018. Het roept al vraagtekens op waarom tot 9 maart 2018 is gewacht met sluiting. Electorale redenen liggen dan voor de hand. Maar er is meer.

Leg het rapport van 11 november 2016 naast het rapport van 9 maart 2018 en huiver!

In beide rapporten is de bijlage, die gaat over de hoofddraagconstructie, op de datum na gelijk. Het rood en het woord “afkeur” en het woord “direct” in de kolom “uiterste datum voor herinspectie, reparatie of vervanging” spreken boekdelen! Wat nog meer gelijk is in de twee rapporten zijn de zeven foto’s in hoofdstuk 5.2 over de hoofddraagconstructie. Wat mijn totale verbijstering en verontwaardiging opwekte, is het besef wat de volgende tekst op pagina 15 van het rapport van 9 februari 2018 betekent; “De contactpersoon van het zwembad heeft aangegeven, tijdens de herinspectie, dat er nog geen aanpassingen zijn uitgevoerd aan de afgekeurde onderdelen van de hoofddraagconstructie.” Dit is in strijd met het antwoord https://www.bsdboz.nl/wp-content/uploads/2015/01/15002-antwoord-U15-001910.compressed.pdf  wat ik van uw college mocht ontvangen op mijn brief van 8 januari 2015 https://www.bsdboz.nl/2015/01/08/roest-zwembad-kenmerk-lk15002/:

“Mocht uit het jaarlijkse onderzoek blijken dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn dan worden die direct uitgevoerd.“ Die harde toezegging is op een cruciaal onderdeel, de hoofddraagconstructie, niet uitgevoerd. De redenen? Het is raden: electoraal of budgettair of iets anders? Als ik deze bevinding naast de gedeeltelijke weigering leg om mij aan de gevraagde stukken te helpen, doemt voor mij een doofpot op.

Is er een andere uitleg mogelijk? Ja. In het rapport van 11 november 2016 ontbreekt een hoofdstuk 6.2. In de inhoudsopgave van het rapport is dat hoofdstuk wel geduid met de toevoeging “ERROR! Bookmark not defined”, dik gedrukt en wel. Maar mogelijk heeft niemand dat rapport met enige zorgvuldigheid gelezen. Of is de cultuur ‘wat niet weet wat niet deert’? En vooral niet navragen!

Op basis van de gelijke foto’s van de hoofddraagconstructie en de gelijke bijlagen over de hoofddraagconstructie in beide rapporten is het mijn verwachting dat het gemiste hoofdstuk 6.2 in het rapport van 11 november 2016 er gelijk of vrijwel gelijk zal hebben uitgezien als in het rapport van 9 februari 2018 dat heeft geleid tot sluiting van zwembad De Schelp. In de tussenliggende periode hebben mensen ernstig gevaar gelopen, ondanks dat in de bijlage in het rapport van 11 november 2016 tot acht keer toe de vraag: “Kans op letsel bij breuk” in een roodblokje acht keer JA is te lezen. Is hier sprake van een gebrek aan kennis, tijd of aandacht om een rapport te lezen. Iedereen die pak weg 3 uur uittrekt om een dergelijk stuk te lezen, had moeten zien dat hoofdstuk 6.2 ontbrak en de rode blokjes en de verontrustende foto’s moeten zien.

De BSD concludeert dat het college en/of ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom hebben gefaald en jarenlang zeer onachtzaam en verwijtbaar met de veiligheid van bezoekers en medewerkers van het zwembad De Schelp zijn omgegaan.

In het licht van het vorenstaande is mijn interpretatie van: “Het enkele feit dat de gemeente een meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtspersoon heeft, is onvoldoende om aan te nemen dat die rechtspersoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de gemeente”, er één van diepe schaamte dat ik voor collegeleden heb gestemd die het ambt onwaardig zijn en bezoekers en medewerkers van het zwembad De Schelp aan voorkoombare gevaren hebben blootgesteld.

Hoe is het met uw schaamte?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen