VRAGEN EX ART. 39 RAVELIJN, KENMERK LVDK/18027

 


 

Bergen op Zoom, 24 juli 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 Ravelijn, kenmerk LVDK/18027

 
Geacht College,

Met enige verbijstering heeft de BSD-fractie kennisgenomen van uw besluit het Ravelijn niet meer te beschouwen als openbaar gebied en de toegang te beperken tot de zondagmiddag en zulks onder betaling van 3 euro. De BSD fractie vindt dit geen goede ontwikkeling. Een object, eigendom van de gemeente dat met veel geld is gerestaureerd, behoort zoveel mogelijk  openbaar te zijn. Dat was het Ravelijn, zolang de BSD-fractie zich kan herinneren. Het Ravelijn was een oase van rust, waar genoten werd.

De BSD-fractie verzoekt uw college met klem uw besluit, inhoudende de feitelijke onttrekking van het Ravelijn aan het openbaar gebied, te herzien.

Bijgaand ter kennisname afschriften van twee brieven die ondergetekende heeft verzonden aan twee overheden, die de restauratie van het Ravelijn mede mogelijk hebben gemaakt.  

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen