WIM VAARWEL/ BETER LAAT DAN NOOIT/ BERGEN DUUR?!/ BETER LAAT DAN NOOIT – 2

| jaar 5 | nummer 243 |

| 25-11-2018 | 09.30 uur |


 

| WIM VAARWEL |

 

Wim Musters was een Bergs raadslid van bedachtzame keuzes en zorgvuldig gekozen woorden. Een ‘geboren’ CDA’er. Wim was van 2002 tot maart 2018 een collega raadslid waarmee ik graag samenwerkte.

Wim was geen politiek dier, maar was vooral een Bergenaar met een grote liefde voor zijn stad en de samenleving en altijd bereid tot samenwerking en tot het compromis. Wim werd nooit boos en je kon op Wim ook niet boos worden. Een integere bedachtzame politicus/bestuurder die er helaas te weinig zijn. Wim bedankt voor wie je was en voor wat jij voor jouw Bergen op Zoom gedaan en betekend hebt.

Ik wens allen die achter blijven alle kracht toe om goed om te gaan met de leegte die je achterlaat. Vaarwel.

Louis van der Kallen

 


 

| BETER LAAT DAN NOOIT |

 

Soms vraag ik mij af waarom in Bergen op Zoom de politiek zoveel tijd nodig heeft om goede voorbeelden van elders over te nemen. Bij de begrotingsbehandeling deze maand werd een motie aangenomen met de mooie titel “stimuleringsmaatregel om leegstand van bedrijfspanden tegen te gaan”, inhoudende een verschuiving van de OZB heffing van het gebruikersdeel van bedrijfspanden (niet-woningen) naar de eigenaren van die panden.

In juli 2015 schreef ik daar al over in de BSD nieuwsbrief. Ik verwees in dat artikel naar de gemeente Rijswijk. Deze gemeente schafte de onroerendezaakbelasting (ozb) voor gebruikers van kantoor-, horeca- en winkelpanden af. Het ozb-tarief voor eigenaren gaat dan fors omhoog. En die van gebruikers verdwijnt. Rijswijk wilde zo de markt stimuleren om de leegstand aan te pakken. Door deze wijziging komt de onroerendezaakbelasting – net als bij woningen – bij leegstand geheel voor rekening van de eigenaar van een pand. De eigenaar moet daardoor voor zijn eigen leegstand gaan betalen. Dit soort maatregelen is ingegeven door de forse leegstand van kantoren en winkelpanden.

In juli 2015 schreef ik: “Dit is wat de BSD-fractie betreft een voorbeeld om na te volgen. Ook onze gemeente kampt met grote leegstand van winkelpanden en kantoren. Hier ligt een taak voor de wethouders van financiën en economische zaken. Dus Ton Linssen en Ad Coppens kunnen wat de BSD-fractie betreft aan de slag. Wij verwachten dan ook bij de begroting voor 2016 een voorstel op dit punt.” Het college van toen deed niets. Ruim 3 jaar later kwamen de VVD en het CDA met een motie die het oude Rijswijkse idee dat in 2015 al door de BSD omarmd werd verwoordde. Met alleen de tegenstem van D66 werd de motie aanvaard. Beter laat dan nooit moeten we maar denken. Hier is echter jaren lang veel geld gemist.

Louis van der Kallen

 


 

| BERGEN DUUR?! |

 

Bergen op Zoom is, qua woonlasten (onroerendezaakbelasting (de woningen), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing) al jaren de duurste gemeente in West-Brabant. Etten-Leur is bijvoorbeeld 25 % goedkoper. Steenbergen 15 % en de ‘grote’ stad Breda 9%. Voor een deel is het Bergse bedrag nog een beetje opgeleukt om het goedkoper te laten lijken. In de wethouder Coppens jaren is het verschil zogenaamd verminderd.  Maar dat was slechts een cosmetische verbetering.
Door de invoering van het ‘de vervuiler betaald’ (betalen per klik) systeem bij de afvalstoffenheffing  gingen de woonlasten formeel omlaag omdat bij de formele woonlasten het variabele deel van de afvalstoffenheffing niet mee wordt geteld. De VVD is er nog trots op dat op de Coelo lijst de positie van Bergen op Zoom verbeterd was. De feiten zijn dat de Bergse burger dus gewoon in het ootje werd genomen. Dan komt daar bij de zogenoemde indexering van de belastingen. Al jaren hanteert Bergen op Zoom het prijspeilniveau genoemd in de mei circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omliggende gemeenten hebben hun eigen methoden en indexen. Als voorbeeld de aanpassing voor 2019; Woensdrecht 1,7 %, Halderberge 2,0 %, Roosendaal 0,8 %. Bergen op Zoom steekt daar met 2,4 % schril bij af.

Het dan ook jammer, maar ook veelzeggend, dat slechts een raadsminderheid van de fracties Punt, Samen 164 en de BSD een motie steunden die het college verzocht: “de raad vóór de behandeling van het voorstel over de tarieven in december 2018 te informeren over de indexeringsmethodieken van de andere gemeenten”.   

De BSD pleit al jaren voor eerlijkheid over de financiële positie van Bergen op Zoom. Die is beroerd. Daar is men eerlijker over geworden. Maar te laat. In 2008 pleitte ik voor een artikel 12 procedure. Dan hadden we al jaren meer geld uit het gemeentefonds gekregen. Dat had ook betekend dat de Bergenaar hogere heffingen voor zijn of haar kiezen had gekregen, maar dan was de schuldenlast verminderd en had dat kunnen betekenen dat de Bergse toekomst, ook op belasting gebied, zonniger zou worden. Nu zijn de regels om artikel 12 gemeente te worden veranderd en zullen uiteindelijk de Bergenaren zelf volledig moeten bloeden voor hun zonden. Het stemmen op fantasten die hen keer op keer wijsmaakten dat de bomen tot in de Bergse Haven hemel en in de hemel der Markiezaten zouden groeien en daarna dat het in de toekomst vanzelf beter zou gaan.  

Ben ik een somberraar? Helaas niet. Ik ben een realist. Maar helaas is de kiezer dat niet. Die droomt graag mooie dromen en in deze Sinterklaas- en Kerstmantijd begrijp ik dat wel. De politieke Klaas Vaken blijven duchtig sprookjeszand strooien. Dus voorlopig zal Bergen op Zoom de duurste blijven. De daders zijn al lang gevlogen en koesteren hun mooie wethouders- en burgemeesterspensioenen of bouwen die als commissaris van de Koning verder op.  

Louis van der Kallen

 


 

| BETER LAAT DAN NOOIT – 2 |

 

Soms vraag ik mij af wat de collega’s in de raad lezen. Zouden ze wel lezen of moet een bericht er tien keer ingeramd worden voordat het tot de grijze cellen doordringt. In maart 2016 schreef ik in de BSD-nieuwsbrief over een zeer verontrustend rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) over met uitsterven bedreigde bijensoorten en andere bestuivers.

Eén van de oorzaken is dat er in onze steden en dorpen steeds minder voedsel voor bijen is. Door bewust te kiezen voor bepaalde bomen in onze tuinen en in het openbaar groen, kunnen we het voedselaanbod voor deze mensenhelpers vergroten en daarmee de biodiversiteit in de stad versterken. In dat artikel gaf ik aan welke bomen meer bij-vriendelijk zijn:

  • De valse christusdoorn of Gleditsia triacanthos ‘Sunburst of Skyline’. De valse christusdoorn is een grote boom met een vrij open breed eironde tot ronde kroon, die met wat begeleiding in de jonge fase een redelijk goed doorgaande kop vormt. Door zijn droogtebestendigheid, redelijke windvastheid en niet al te brede, open kroon is deze doornloze cultivar een geschikte straatboom, ook in wat minder ruime straatprofielen.
  • De sierappel of Malus Rudolph. De sierappel is een mooie roodbloeiende Malus-soort. De bladeren verkleuren van diepbrons rood, naar donkergroen gedurende de zomer. De Rudolph is een klein boompje geschikt voor tuinen, plantsoenen en parken. Ook als straatboom is ‘Rudolph’ bruikbaar, de kleine vruchtjes geven nauwelijks overlast.
  • De Japanse honingboom of Sophora japonica ‘Regent’. ‘Regent’ is goed bestand tegen gesloten verharding en uitlaatgassen en verdraagt zout redelijk goed. Mede daardoor is het een prima straatboom. Door de brede, vrij lichte kroon is deze cultivar vooral geschikt voor woongebieden met bredere straten (straatprofiel van 10 meter breed). In de jeugd wel behoefte aan begeleidingssnoei.

Mijn eindconclusie in maart 2016: “Ook de bijen in Bergen op Zoom verdienen meer aandacht dan ze nu krijgen. Geef ze een kans meer eten te vinden in onze tuinen, bossen en op onze straten.”

In april 2016 schreef ik over Groningen zoemt en over de Tilburgse plukroute. Mijn eindconclusie in het april artikel was: “Ook in onze gemeente zijn er tal van mogelijkheden om Bergen op Zoom bijvriendelijker in te richten en te laten zoemen.”

In juni 2016 over de Stichting Food4Bees. Mijn eindconclusie in juni 2016 was: “Dit is zeker iets voor Bergen op Zoom en onze regio.”

In november 2017 schreef ik over een initiatief van de gemeente Cuijk om gemeentelijke percelen in te zaaien met een kruiden/wilde bloemenmengsel. Mijn eindconclusie was; “Ook de gemeente Bergen op Zoom zou op deze manier een actieve bijdrage kunnen leveren aan een betere leefomgeving voor insecten, vogels en vleermuizen. Voor de BSD is dit een actie die navolging verdient!”

In december 2017 schreef ik over Honey Highway. Ook in dat artikel was mijn eindconclusie: “Ook in onze gemeente zijn er tal van mogelijkheden om Bergen op Zoom bijvriendelijker in te richten en te laten zoemen.”

In februari 2018 schreef ik over vijf Zuid-Hollandse gemeenten die bijvriendelijk zijn. Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn hebben als eerste 5 gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen. Deze gemeenten werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers werken deze gemeenten aan een bloemrijk netwerk voor bijen. Groene Cirkel Bijenlandschap is een onderdeel van Groene Cirkels: een samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental research, Naturalis en het hoogheemraadschap van Rijnland om een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio rondom Zoeterwoude te realiseren. Mijn eindconclusie in februari 2018 was; “Dit Zuid-Hollandse initiatief is iets om in West-Brabant na te volgen. Voor mij een reden om de gemeente Bergen op Zoom uit te dagen de eerste stappen te zetten of bij een initiatief van een naburige gemeente niet te dralen, maar gelijk mee te gaan doen.”

Waarom duurt het dan tot november 2018 voordat de politiek in Bergen op Zoom dit oppakt? Waarom doen onze ambtenaren dat niet uit zich zelf? Waarom is daar een motie voor nodig? Denken die honderden ambtenaren in ons stadskantoor hier niet aan? Is in dat stadskantoor er dan niemand die een beetje bijhoudt wat er gebeurt in de wereld? Zouden ze in het stadskantoor ooit wel eens de BSD nieuwsbrief lezen? Of is het hen verboden deze te lezen, laat staan er iets uit over te nemen? Hopelijk zijn er over enige tijd ook in onze gemeente, nu er een motie met algemene stemmen is aanvaard, blije bijen! 

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN