AFVALSTOFFENBELEID, KENMERK PVDK/15041

 


 

Bergen op Zoom, 12 augustus 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Afvalstoffenbeleid, kenmerk PVDK/15041

 

Geacht College,

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om tot een aanpassing van het Afvalstoffenbeleid in de gemeente Bergen op Zoom te komen. De gemeenteraad is daar nauw bij betrokken door de mogelijkheid keuzes te maken uit een 10-tal door het college voorgelegde opties. Ook de BSD-fractie heeft  reeds haar keuzes ingebracht.

Echter, op zaterdag 8 augustus j.l. stond een interessant artikel in de Volkskrant met als titel “Afval sparen voor de voedselbank”. Een verslag over een wijze van afval in (laten) zamelen die milieuwinst oplevert en een geldelijke beloning voor de “inzamelaar”. De groene draad in het artikel is dat er, zeker in de toekomst, geen sprake (meer) zal zijn van afval maar van grondstoffen als opbrengst van het recyclen van afvalstromen. Een aantal gemeenten in Zuid-Holland waaronder Pijnacker-Nootdorp en Barendrecht hebben hier reeds vanaf 2011 positieve ervaringen mee. In de praktijk worden burgers in de gelegenheid gesteld om afval zoals papier, karton, plastic verpakkingen enz., dat illegaal in de openbare ruimte wordt achtergelaten, na inzameling in te leveren bij een aantal inleverpunten. Nadat het afval is gewogen wordt  een vergoeding gegeven als tegenprestatie. Het is vergelijkbaar met statiegeld op glazen- en petflessen. Wanneer het saldo het bedrag van € 10,- heeft bereikt op het pasje van de “inzamelaar” wordt het bedrag overgemaakt op zijn of haar bankrekening. Ook kan men opteren voor rechtstreekse donatie aan de voedselbank of sportvereniging. De organisatie ontvangt voor haar inzet en activiteiten een kleine vergoeding dat kan worden bekostigd uit de besparingen voor het opruimen van de straten, pleinen en plantsoenen. 

Het milieu is hier zeker mee gediend en daarnaast levert het voor de inzamelaar en/of de begunstigde bij donatie extra geld op. Het mes snijdt dus aan twee positieve maatschappelijke kanten.

Mag ik U voor verdere informatie verwijzen naar het artikel in De Volkskrant van 8 augustus 2015.

De fractie van de BSD verzoekt uw college deze extra inbreng van ons toe te voegen aan de inbreng die wij reeds eerder hebben aangeleverd, omdat wij van mening zijn dat dit voor Bergen op Zoom zeker de moeite waard is om het op haar haalbaarheid te toetsen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom