ONDERHOUD TRACÉ FIETSPAD DOOR HET HALSTERS LAAG

 

   


 | LVDK 20042 | 30-07-2020 |

 

Geacht college,

 

Het fietspad door het Halsters Laag is nog steeds niet aangelegd. Naar informatie van de BSD-fractie is het tracé wel in een dertigjarig erfpachtcontract verworven van Staatsbosbeheer.
In het verleden werd het gebied, het nu het voorgenomen tracé, onderhouden (gemaaid) door een agrariër die ten eigen bate het maaisel verwerkte. Die doet dit nu niet meer.
Als de gemeente Bergen op Zoom het tracé in erfpacht verworven heeft, is de gemeente naar het inzicht van de BSD-fractie nu onderhoudsplichtig. Tot op 28 juli 2020 is van enig onderhoud/maaien geen sprake.
Naar onze informatie groeit er nu op de gronden van het tracé Sint Jacobskruid, een voor zoogdieren uiterst giftig kruid. Goed nabuurschap vereist maaien in algemene zin en gerichte verwijdering van het Sint Jacobskruid, dit om verspreiding te voorkomen.

  • Heeft de gemeente het tracé in erfpacht verworven?
  • Zo ja, is de gemeente voornemens haar zorgplicht voor het gebied op zich te nemen en tot maaien c.q. verwijdering van het Sint Jacobskruid over te gaan?
  • Zo ja, op welke termijn?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.